phật pháp nhiệm màu

  1. vanduccanh

    Tại Sao Căn Cơ Chúng Sanh Thời Nay Chỉ Nên Tu Pháp Môn Tịnh Độ - Niệm Phật (không quảng cáo-no ads)

    Pháp môn Tịnh Độ vô cùng trọng yếu trong thời Mạt pháp Nơi Kinh Đại Tập, Đức Phật Thích Ca dạy: “Ðời Mạt Pháp ức ức người tu hành, hiếm có một người đắc đạo. Chỉ có nương vào Niệm Phật mới thoát khỏi sanh tử”. Chỉ riêng pháp môn Tịnh Độ. Tuy ít người tu chứng được Niệm Phật Tam Muội như khi xưa...
Bên trên