sam hoi cao dai

  1. vanduccanh

    Kinh sám hối Cao Đài (Không Quảng Cáo)

    Thế gian là nơi uế trược và chứa nhiều tội lỗi. Theo Phật, cõi thế gian nằm trong Sa Bà Thế giới, hay cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế giới, thuộc phạm vi hóa độ của Đức Thích Ca Mâu Ni Văn Phật. Sa Bà quốc độ được dịch là Kham Nhẫn, hàm ý: Chúng sanh trong cõi ấy cam lòng chịu đựng những nỗi khổ sở...
Bên trên