TAM VÔ LẬU HỌC

An Long

Tà ma ngoại đạo
Activity

0%

Longevity

2%

Joined
3/11/21
Messages
409
Reaction score
14
Points
18
Location
Nam Định .Việt Nam
KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN

-Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng :
-Thế Tôn ! Phật thuyết duyên khởi tức là thuyết nhân duyên sanh, chẳng thuyết đạo do tự tâm vọng tưởng phân biệt mà sanh. Thế Tôn ! ngoại đạo cũng thuyết nhân duyên, nói vi trần sanh khởi lúc ban sơ là nhờ tánh thắng tự tại của thần ngã, các tánh khác sanh khởi cũng như thế. Nhưng Thế Tôn nói nhân duyên hay sanh ra các tánh, là dùng Hữu Gián Tất Đàn hoặc Vô Gián Tất Đàn ( lý thành tựu ) để giáo hóa chúng sanh.
- Thế Tôn ! ngoại đạo cũng thuyết Hữu Sanh và Vô sanh, Thế Tôn cũng thuyết Vô Hữu Sanh, sanh rồi diệt. Như Thế Tôn sở thuyết Thập Nhị Nhân Duyên, từ vô minh duyên hành cho đến lão tử , Ấy là Vô Nhân Thuyết của Thế Tôn , chẳng phải hữu nhân thuyết. Thế Tôn kiến lập cái thuyết như vậy, nói " có cái này nên có cái kia " chẳng phải kiến lập cái nghĩa tiệm sanh , cái thuyết " Quán tánh thắng" của ngoại đạo, chẳng phải cái thuyết của Như Lai vậy . Tại sao ? Vì ngoại đạo thuyết cái nhân chẳng từ duyên sanh mà có sở sanh. Nhưng Thế Tôn thì thuyết quán nhân có quả, quán quả có nhân, nói nhân duyên tạp loạn như vậy, thế thì duyên nhau đến vô cùng tận vậy.
Phật bảo Đại Huệ :Ta chẳng phải thuyết Vô Nhân và thuyết Nhân Duyên tạp loạn,cái này có nên cái kia có, và năng nhiếp sở nhiếp đều phi tánh, là giác được tự tâm hiện lượng. Đại Huệ ! Nếu chấp trước năng nhiếp sở nhiếp thì chẳng giác được tự tâm hiện lượng và ngoài cảnh giới tánh phi tánh , họ có cái lỗi như thế, chẳng phải thuyết duyên khởi của ta. Ta thường thuyết do nhân duyên hòa hợp mà sanh các pháp, chẳng phải Vô Nhân Sanh.
-Đại Huệ lại bạch Phật rằng : Thế Tôn ! Chẳng phải ngôn thuyết hữu tánh là có tất cả tánh ư? Thế Tôn nếu vô tánh thì ngôn thuyết chẳng sanh , cho nên ngôn thuyết hữu tánh, nghĩa là có tất cả tánh.
Phật bảo Đại Huệ : Vô tánh mà có ngôn thuyết, như lông rùa sừng thỏ, là hiện ngôn thuyết của thế gian. Đại Huệ ! Chẳng phải tánh, chẳng phải phi tánh, chỉ là ngôn thuyết mà thôi. Như lời ngươi nói " ngôn thuyết hữu tánh, có tất cả tánh" đó , lập luận của ngươi ắt bị lật đổ.
-Đại Huệ ! chẳng phải Tất cả quốc độ đều có ngôn thuyết, ngôn thuyết chỉ là tạo tác thôi . Hoặc có cõi Phật dùng ngó nhìn để hiển bầy pháp ,hoặc có cõi Phật làm ra hình tướng, hoặc nhướng mày hoặc chớp mắt, hoặc cười, hoặc ngáp, hoặc tằng hắng ,hoặc tưởng niệm, hoặc lay động, các cõi Phật ấy đều chẳng nhờ ngôn thuyết mà hiển bầy các pháp. Đại Huệ! Như thế giới Hương Tích và quốc độ Phổ Hiền Như Lai, chỉ dùng ngó nhìn, khiến các Bồ Tát đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn và Tam MMuooij Thù Thắng. Cho nên chẳng phải ngôn thuyết hữu tánh có tất cả tánh. Đại Huệ! Như người đã thấy, các loài ruồi,, lằn, trùng, kiến trong thế giới này, những chúng sanh ấy chẳng có ngôn thuyết cũng làm xong công việc.
Khi ấy ,Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng :
-Như hư không ,sừng thỏ.
Và con của Thạch nữ,
Không mà có ngôn thuyết.
Tánh vọng tưởng như thế.
Nhân duyên hòa hợp sanh.
Phàm phu khởi vọng tưởng.
Chẳng thể đúng như thật,
Nên luân hồi tam giới.
 

An Long

Tà ma ngoại đạo
Activity

0%

Longevity

2%

Joined
3/11/21
Messages
409
Reaction score
14
Points
18
Location
Nam Định .Việt Nam
Dưới cội Bồ Đề ...Sau 49 ngày! ???

-ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI : GIÁC NGỘ ĐIỀU GÌ !????
-ĐIỀU ĐÓ NHƯ THẾ NÀO !???
-VÀ ĐỂ LÀM GÌ!????

.........

-TẠI SAO NGÀI CA DIẾP KHÔNG NHẬP " NIẾT BÀN " ! ???
-ĐANG Ở ĐÂU!???
-VÀ LÀM GÌ !???
 

An Long

Tà ma ngoại đạo
Activity

0%

Longevity

2%

Joined
3/11/21
Messages
409
Reaction score
14
Points
18
Location
Nam Định .Việt Nam
KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN

- Phật bảo Đại Huệ : Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ. Ta sẽ vì ngượ mà thuyết.
Đại Huệ Bồ tát bạch Phật rằng : Cúi xin thọ giáo
Phật bảo Đại Huệ :, Theo Sở tri của bậc Thánh xưa là vọng tưởng vô tánh, TỪNG ĐỜI TRUYỀN THỌ NHAU , nghĩa là Đạị Bồ Tát tự ở nơi thanh tịnh quán sát tự giác,chẳng do người khác mà được lìa kiến chấp vọng tưởng.Dần dần tiến lên, vào địa vị Như Lai, ấy gọi là TƯỚNG TỰ GIÁC THÁNH TRÍ.

-Đại Huệ ! Thế nào là TƯỚNG NHẤT THỪA ? Ấy là giác được đạo Nhất Thừa, ta nói là Nhất Thừa.
Thế nào là giác được đạo Nhất Thừa ? là nói nhiếp sở nhiếp của vọng tưởng, chỗ như thật thì chẳng sanh vọng tưởng, gọi là NHẤT THỪA GIÁC, Trừ NHƯ LAI ra, chẳng phải hạng ngoại đạo, Thanh Văn , Duyên Giác và vua Phạm Thiên có thể giác được, nên gọi là NHẤT THỪA .

-Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng : Thế Tôn ! tại sao nói Tam Thừa mà chẳng nói NHẤT THỪA ?

Phật bảo Đại Huệ : Vì tất cả Thanh Văn, Duyên Giác đối với Pháp Niết Bàn chẳng thể tự chứng nên chẳng nói Nhất Thừa, Do Như Lai muốn điều phục tất cả Thanh Văn, Duyên Giác truyền thọ pháp tịch tịnh, bậc họ nhờ phương tiện mà đắc Giải Thoát , chẳng phải do sức của chính mình chứng đắc. nên nói NHẤT THỪA.

(Xin tự tìm hiểu tiếp)

Kính Cáo
 
Top