am nhac phat giao

  1. T

    [MV HD] Thành Tâm Kính Phật - Trân Trân - Trân Trân Buddhist

    <iframe width="1280" height="720" src="http://www.youtube.com/embed/B963t4y4Sqw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  2. T

    Vô Danh Bồ Tát - Trân Trân [MV HD]

    <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ZQtr4E4ctBs?list=PLck_0mt_4ExY57GgAsXxuUdqzi7iTUL_w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Bên trên