bồ tát giới

  1. thankhauy

    Băn khoăn thọ Bồ Tát giới

    Tôi muốn thọ Bồ Tát giới (10 giới trọng 48 giới khinh) cho hàng cư sĩ tại gia, nhưng khi đọc đến giới không ăn thịt thì tôi băn khoăn vì vấn đề chay mặn đã được mang ra bàn cãi khá nhiều, được trích dẫn cả trong kinh Phật...
Bên trên