bồ tát

  1. X

    Thắc mắc về Phật hiệu và Bồ tát

    A Di Đà Phật! Chào các bạn đạo hữu, mình là phật tử trẻ và có câu hỏi về Phật hiệu và Bồ tát, xin các bạn giúp mình giải đáp thắc mắc. Mình đã biết bồ tát Quan Âm và bồ tát Văn Thù đã thành tựu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác trong thời quá khứ vô biên kiếp trước, hiệu là Chánh Pháp Minh Như...
Bên trên