cáo phó

  1. Cầu Pháp

    Hàng ngàn người góp lời cầu nguyện lễ nhập kim quan HT. Thích Đắc Pháp

    Người đã ra đi, bỏ huyễn thân để chứng nhập pháp thân. Kẻ ở lại lưu truyền sự nghiệp. Một đời người đã tận tụy vì đàn hậu tấn, lúc ra đi được ấm lòng trong lời ru của nhịp mõ lời kinh. Hoa đàm tuy đã rụng, nhưng dư hương vẫn còn đây. Tiễn Người sang bến giác, mưa rơi ngập lối về. 11h00 trưa...
Bên trên