chay

  1. T

    Thiền tập và ăn chay

    Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ! Cửa hàng bán thực phẩm Chay Đại Từ Kính Chào các bạn thiện tri thức. Nhận thấy việc ăn chay nên được phổ biến rộng rãi Trong kinh có dạy: ‘’ Người ăn chay vừa tạo nghiệp lành, vừa đảm bảo sức khỏe, lại trưởng dưỡng lòng từ bi.’’ Cửa hàng chuyên bán các...
Bên trên