chung linh tu

  1. T

    Xuân về Cát Ngạn, lễ chùa Chung Linh

    Mô phật! Kính mời các phật tử cùng các thành viên khác, nhất là những người con xứ nghệ vào đường link này để xem. http://quehuongngaynay.com/index.php?option=com_content&view=article&id=716%3Axuan-ve-cat-ngan-le-chua-chung-linh&catid=16%3Anh-p-va-cuc-sng&lang=vi
Bên trên