cúng dường

  1. I

    Long An - Thư ngõ xây đài Dược Sư chùa Khánh An

    Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt chùa Khánh An, chúng tôi thành tâm kêu gọi cùng chư Phật Tử xa gần, những nhà hảo tâm, mạnh thường quân hoan hỷ chia sẻ một phần công đức, đóng góp tịnh tài để công việc Phật Sự (xây đài Phật Dược Sư) được sớm hoàn thành trong ngày gần nhất Nguyện...
Bên trên