đản sinh

  1. T

    Mừng Phật đản sinh!!!

    Vui thay ngày Phật đản sinh Đóa sen nâng bước lung linh gót hồng Phật đấng giác ngộ toàn năng Ta Bà thị hiện những mong độ người Chúng sinh kiếp kiếp,đời đời U mê sáu nẻo luân hồi chửa qua Tham,sân,phiền não là nhà Trần duyên chửa dứt,còn xa Niết Bàn Giàu,nghèo,sướng,khổ trần gian Vô minh,ái dục...
Bên trên