được 10 điều lợi ích

  1. T

    Ấn tống kinh sách được 10 điều lợi ích

    Ấn tống kinh sách được 10 điều lợi ích 1. Từ trước đã gây tội lỗi, nếu tội nhẹ thì liền tiêu mất, còn tội nặng thì trở thành nhẹ. 2. Thường được Thiên thần ủng hộ, giúp đỡ khỏi tai nạn, bệnh truyền nhiễm, tai nạn nước lụt, lửa cháy, giặc cướp, chiến tranh, lao ngục. 3...
Bên trên