hai

  1. buivhai

    Nhận định của Bùi Văn Hải về đường thắng luân hồi sinh tử

    Thắng luân hồi sinh tử I. Chúng ta chiến thắng luân hồi sinh tử khi nào? Chúng ta bắt đầu tìm con đường chiến thắng sinh tử luân hồi khi chúng ta chán gét sinh tử luân hồi. Để chiến thắng sinh tử luân hồi thì chúng ta phải đi qua nhiều chặng đường, mà chặng đường cuối cùng để chiến thắng...
Bên trên