học phật

  1. S

    Cách tu tiến nhập tức xuất tức niệm

    3. Giai đoạn thứ ba phải ghi nhớ biết theo hơi thở vào ra cho rõ ràng cả ba thời điểm. 4. Giai đoạn thứ tư phải giảm bớt hơi thở thô rồi ghi nhớ biết theo cho đến hơi thở vi tế nhất. - Cách đếm chậm. - Chặn 1: Cách đếm từ 1 đến 5 [như là hơi thở vào đếm 1, hơi thở ra đếm 2 v.v… cho đến hơi...
Bên trên