le phat dan

  1. X

    Lễ Phật Đản 2017 phật tử Sài Gòn thả đèn hoa đăng ở chùa Pháp Hoa Q3 Tp Hồ Chí Minh

    https://youtu.be/T7TGOmcylls Lễ Phật Đản 2017 phật tử Sài Gòn thả đèn hoa đăng ở chùa Pháp Hoa Q3 Tp Hồ Chí Minh <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/T7TGOmcylls" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Nguồn: ZaiTri
Bên trên