mục kiền liên bồ tá

  1. Phân biệt Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát

    Phân biệt Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát

    Mục Kiền Liên Bồ tát và Địa Tạng Vương Bồ tát là hai vị Bồ tát nổi tiếng, được Phật giáo Đông Á tôn sùng. Nhiều người cho rằng Mục Kiền Liên Bồ tát chính là Địa Tạng Vương Bồ tát, xem hai vị Bồ tát này là một. Thế nhưng, thực tế thì đây là hai vị Bồ tát khác nhau, mặc dù khá tương đồng về hình...
Bên trên