ồng

  1. U

    Pháp pháp thông.

    Xả giác, xả mê, xả xả không... Ly vô, ly hữu, ly kiến trung... Danh sắc, quyền uy... sinh diệt pháp, Lợi lộc phi duyên... thân phi thân! Tâm vô sở trụ Như Lai hiện, Niệm niệm chân như xứ xứ đồng! Thiền nguyên bỉ thử vô tung tích, Khách giác, khách tri... pháp pháp thông! Vi trần 10/07/2014...
Bên trên