nhân quả

  1. T

    Nhân quả sát sinh? Làm sao để hóa giải khổ đau do mình gây ra?

    Hỏi: Một người làm ác như con cắt cổ gà chẳng hạn thì ngay lúc đó có từ trường ác tương ưng sẽ cho tái sanh một con gà khác để chịu quả khổ bị người khác cắt cổ, nhưng lúc đó con hoàn toàn không biết cái quả của hành động ác con gây ra thì làm sao con sợ mà con tránh làm điều ác nữa? Đáp...
Bên trên