phật giáo tây tạng

  1. thanhlong230791

    Mật Tông có phải là tông phái ngoại đạo bắt nguồn từ Ấn Độ giáo hay không?

    Mật Tông có phải là tông phái ngoại đạo bắt nguồn từ Ấn Độ giáo hay không? Hiện nay, rất nhiều người cho rằng Mật tông không phải là Phật giáo thuần chính, mà là một ngoại đạo bắt nguồn từ Ấn Độ giáo, thực tế đây là cách hiểu sai lầm về Mật tông. Mật tông là Phật giáo thuần chính...
Bên trên