phật

  1. T

    Mừng Phật đản sinh!!!

    Vui thay ngày Phật đản sinh Đóa sen nâng bước lung linh gót hồng Phật đấng giác ngộ toàn năng Ta Bà thị hiện những mong độ người Chúng sinh kiếp kiếp,đời đời U mê sáu nẻo luân hồi chửa qua Tham,sân,phiền não là nhà Trần duyên chửa dứt,còn xa Niết Bàn Giàu,nghèo,sướng,khổ trần gian Vô minh,ái dục...
  2. hungcom

    u minh du ký

    Cảnh Báo : Phật giáo thừa nhận những vị Tiên Thần Trời cũng như đã thừa nhận Địa Ngục và Ngạ Quỷ. Những sản phẫm của Tiên Thần Trời tuy có na ná giống Giáo lý đạo Phật, nhưng xin các Phật tử hãy xem như mình đang đọc Tây du ký của Ngô Thừa Ân, nghĩa là chỉ để giải trí thôi, chứ không có giá...
Bên trên