quan the am

  1. P

    Bồ tát quán thế âm trong lòng mẹ tôi

    BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM TRONG LÒNG MẸ TÔI Thiện Long – Hàn Long Ẩn dịch . Mẹ là người phụ nữ nông thôn thuộc xã hội cũ. Mẹ không biết chữ, không ăn chay, nhưng trong lòng mẹ luôn hiện hữu hình bóng của đức Đại từ Đại bi Cứu khổ Cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Hồi tôi còn nhỏ, lúc đó làng tôi có rất...
Bên trên