sao không thấy bài tâm...

  1. U

    Tâm...

    Gương rỗng sáng vô biên, Ảnh tùy duyên xuất hiện, Có, không… đều tự tại, Chẳng khứ cũng chẳng lai! Đối cảnh… ảnh hiện hình, Cảnh đi… hình ảnh ẩn, Rõ ràng không lầm lẫn, Chẳng minh… chẳng vô minh! Tâm kia cũng như gương, Rỗng sáng đồng không khác, Rỗng nên không dấu vết, Sáng nên...
Bên trên