tam chúc

  1. T

    Vận chuyển tượng Phật về Khu du lịch sinh thái Tam Chúc - Ba Sao,Kim Bảng,Hà Nam

    <center><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/PT_0l9ONtRo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center>
Bên trên