thích thiện phát

  1. L

    Nghi Lễ Chẩn Tế

    Trai đàn này do TT.Thích Thiện Phát sám chủ. <iframe src="http://www.youtube.com/embed/R2oNjzHUhrc" allowfullscreen="" frameborder="0" height="349" width="425"></iframe> <iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/sX3aToicJc8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Bên trên