thich tri hue

  1. V

    Một Kiếp Không Tu Ngàn Kiếp Hận - Đại Đức Thích Trí Huệ

    Đây là 1 video rất hay của thầy Thích Trí Huệ, nó giúp tôi ngộ ra rất nhiều điều, tại sao ta phải tu, tại sao kiếp này ta đói khổ, bệnh tật, tại sao ta không được đầu thai làm người ở kiếp sau, tại sao khi chết đi ta phải xuống địa ngục mà không được lên thiên đàng. mọi người có thể download...
Bên trên