thỉnh tượng phật

  1. B

    Phút suy ngẫm về Mỹ thuật Phật Giáo Việt

    Trong đạo Phật không quan niệm cái gọi là của tôi hay của anh. Vì lẽ vô thường khi con người sinh ra là chắc hẳn sẽ có ngày chết đi. Sơ khởi chỉ bắt đầu trong mọi chúng ta, mọi sinh linh và rồi luôn có đoạn kết. Đoạn kết của từng người từng sự vật có phần khác nhau do nghiệp, duyên từ nhiều kiếp...
Bên trên