thơ ca

  1. shophoavouu

    2 bài thơ “Nguyện” và “Đạo nhiệm mầu” Phật tử Huệ Hương

    2 bài thơ “Nguyện” và “Đạo nhiệm mầu” Phật tử Huệ Hương NGUYỆN Bạn có hỏi "Sao Thiền môn vắng bóng" Từ lâu rồi chỉ soi rọi gương Tâm, Lẽ huyền vì, chiêm nghiệm rõ, sâu, thâm Kiếp nhân sinh hiển bày qua thực tại. Quanh chúng ta, THẤT TÌNH *** đầy đủ cả Chuyên tử sinh nào ai nghĩ xa xôi Xã...
Bên trên