thuyetgiang

  1. Thuyetgiang.com

    Sáu thời là gì?

    Trong bài “Ngày đêm an lành“, quý vị thấy có cụm từ này: Nguyện ngày an lành, đêm an lành, Đêm ngày sáu thời đều an lành, Tất cả các thời đều an lành, Xin đấng Từ Bi thường gia hộ. Và nhiều vị Phật tử khi đọc, thấy sáu thời, nhưng không biết sáu thời là gì? Sau đây chúng ta...
Bên trên