tiên

  1. hungcom

    u minh du ký

    Cảnh Báo : Phật giáo thừa nhận những vị Tiên Thần Trời cũng như đã thừa nhận Địa Ngục và Ngạ Quỷ. Những sản phẫm của Tiên Thần Trời tuy có na ná giống Giáo lý đạo Phật, nhưng xin các Phật tử hãy xem như mình đang đọc Tây du ký của Ngô Thừa Ân, nghĩa là chỉ để giải trí thôi, chứ không có giá...
Bên trên