tìm hiểu phật giáo

  1. Cầu Pháp

    Tìm hiểu Phật Giáo

    I. Người Phật tử tin lời Phật dạy, như thế nào? Chánh tín: Phật dạy: Này các Kàlàmà, chớ vội tin vì nghe truyền thuyết, chớ vội tin vì theo truyền thống, chớ vội tin vì được kinh điển truyền tụng, chớ vội tin vì lý luận siêu hình. Chớ vội tin vì đúng theo một lập trường, chớ vội tin vì phù...
Bên trên