tôi đã gởi bài viết

  1. U

    Diệu Minh

    Mắc kẹt sinh trần cấu, Như đeo cặp kính màu... Nhìn thấy không như thật, Nên phải chịu khổ đau! Mắc kẹt... vô minh hiện, khiến tri kiến đảo điên, Gây tạo nhiều ác nghiệp, Nên thọ báo ưu phiền! Không mắc kẹt... minh hiện, Như mặt nhật trên cao, Soi đường xa ác đạo, Nên thoát khỏi ưu phiền...
Bên trên