tứ niệm xứ

  1. Thuyetgiang.com

    Thân thọ tâm pháp

    Giáo lý Đức Phật thuyết giảng tuy bao la từ nhân sinh đến vũ trụ nhưng vẫn lấy con người làm gốc. Và Tứ niệm xứ: thân, thọ, tâm, pháp là bốn đề mục mà Đức Phật dạy cho hàng đệ tử như là một pháp tu căn bản để hành giả ý thức về bản thân cũng như đoạn trừ phiền não,, đưa đến giác ngộ và giải...
Bên trên