văn thù sư lợi bồ tát

  1. H

    Sự Tích Đức Phổ Hiền Bồ Tát

    Sự Tích Đức Phổ Hiền Bồ Tát Lời Phật Dạy Hay Về Đạo Làm Người. Theo kinh Pháp Hoa, ngài là vị Bồ Tát ở quốc độ của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Như Lai, phía Đông cõi Ta Bà, nghe thế giới này ... - Kênh truyền hình phật giáo những lời phật dạy kính mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe những...
Bên trên