đề tài tham thiền

  1. thienvienchontam.com

    đề tài tham thiền

    Ngủ nhắm mắt cảnh vật hoàn toàn không thấy có: Mộng Thức mở mắt cảnh vật hoàn toàn giả có thấy thật có: Tưởng Thấy do mộng tưởng là thấy điên đảo Viễn Ly Mộng Tưởng điên đảo. Tức thân thành Phật, rong chơi chốn chốn Niết Bàn! https://www.youtube.com/watch?v=6Iw-ZUONpkQ
Bên trên