Phòng Chát Linh Tinh

Đây là phòng dùng chát linh tinh cho các thành viên thay cho shout box. Mong các vị thông cảm, tạm dùng đỡ cách này.
Giải thích từ ngữ: cá nhân ở đây không phải nói cái tôi mà là một thực thể với Phật Tánh của nó. Thức tánh là hữu tình pháp, có năng lực nhận biết thế giới xung quanh. Chủng tử là mầm móng, là...
Trả lời
1
Xem
86
Thấy rốt ráo là cái thấy không phải dựa vào cái thấy của bất cứ ai nói hay dựa vào danh tự, hay dựa vào suy luận, hay nhất là dựa vào những cái không biết nguồn gốc. Thấy cái gì mà thấy rốt ráo...
Trả lời
15
Xem
197
Bên trên