đạo và đời

  1. thienvienchontam.com

    đạo và đời

    Muốn học đạo để giải thoát giác ngộ thi phải xa lánh đời. Vì đạo và tiền tài, danh vọng không thể cùng đi chung hướng. Quan điểm này có đúng không?
Bên trên