phật học phổ thông

  1. T

    Hỏi: Định nghĩa hai chữ "Sám hối" là gì?

    Định nghĩa hai chữ "Sám hối" là gì? Chữ "Sám", tiếng Phạn gọi là Samma; Tàu dịch là "Hối quả". Kinh nói: "Sám giả sám kỳ tiền khiên, Hối giả hối kỳ hậu quá". Nghĩa là, Sám là ăn năn lỗi trước, còn Hối là chừa bỏ lỗi sau. Nếu dùng một chữ Sám hay một chữ Hối không thì chưa đủ ý nghĩa, nên...
Bên trên