tượng quan âm bồ tat

  1. shophoavouu

    Tượng Phật Quan Âm cao 45 cm

    Tượng Phật Quan Âm Bồ Tát Bồ tát Quán Thế Âm với đức hạnh kham nhẫn, từ bi, luôn thương xót chúng sinh, cứu giúp những số phận lầm lỡ. Người luôn nhận được sự kính yêu và cung kính từ tất cả mọi người. Ánh sáng của người chỉ lối cho chúng Phật tử noi theo, hướng tâm đến chốn an lạc, vô vi. Bồ...
Bên trên