T

kinh đai báo phụ mẫu

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

thichnhuantruong

Registered

Phật tử
Tham gia
24/8/07
Bài viết
103
Điểm tương tác
1
Điểm
18
PHẬT THUYẾT ĐẠI BÁO PHỤ MẪU ÂN TRỌNG KINH

(Dao Tần Tam-tạng Pháp-sư Cưu-ma-la-thập phụng chiếu dịch)

Như thị ngã văn, nhứt thời Phật tại Xá-vệ Quốc, Kỳ-thọ, Cấp-cô độc viên, dữ đại Tỳ-kheo nhị vạn bát thiên nhơn cu. Cập chư Bồ-tát Ma-ha-tát chúng.

Nhỉ thời Thế Tôn, tương lãnh đại-chúng nam hành, kiến nhứt đôi khô cốt, Như-Lai ngũ thể đầu địa, lễ bái khô cốt.

A-Nan bạch Phật ngôn, Thế Tôn, Như Lai thị Tam giới Đạo sư, tứ sanh từ phụ, chúng sở quy kính, vân hà lễ bái khô cốt.

Phật cáo A Nan, nhữ tuy ngô thượng túc đệ tử, xuất gia tuy cửu, tri sự vị quảng, thử nhất đôi khô cốt, hoặc thị ngã tiền thế công tổ, hoặc lụy thế gia nương, ngô cố lễ bái. Nhữ tương thử nhất đôi khô cốt, phân vi nhị phần : Nhược thị nam tử, cốt đầu bạch liễu hựu trọng. Nhược thị nữ nhân, cốt đầu hắc liễu hựu khinh.

A-Nan bạch Phật ngôn thế tôn, nam tử tại thế, sam, đới hài, mạo, tức tri thị nam nhi chi thân. Nữ nhân tại thế, nồng, đồ chỉ, phấn lan xạ huân y. Tức tri thị nữ lưu chi thân. Như kim tử hậu, bạch cốt nhất ban, đệ tử như hà nhận biện.

Phật cáo A-Nan, nhược thị nam tử, tại thế chi thời, nhập ư Già Lam chi địa, thính tụng kinh điển, lễ bái Tam bảo, niệm Phật, danh tự, sở dĩ cốt đầu bạch sắc hựu trọng. Nữ nhân tại thế, tùy hình dựng dục, sinh nam dưỡng nữ, nhất hồi sinh giả lưu xuất tam đấu tam thăng ngưng huyết, ẩm nương bác hộc tứ đấu bạch nhũ, sở dĩ cốt đầu hắc sắc hựu khinh.

A-Nan văn ngữ, thống cát ư tâm, thùy lệ bi khấp. Bạch Phật ngôn thế tôn. Mẫu chi ân đức, vân hà báo đáp. Phật cáo A nan Nhữ kim đế thính, ngô đương vị nhữ, phân biệt giải thuyết, A nương hoài tử thập nguyệt chi trung, cực thị tân khổ.

- Nhất nguyệt nhậm thần hoài thai, hữu như thảo thượng lộ châu, bảo triêu bất bảo mộ, tảo thần phương tụ, ngọ thời tiêu tán.

- Lưỡng cá nguyệt hoài thai, như phát lạc tô.

- Tam cá nguyệt hoài thai kháp như ngưng huyết.

- Tứ cá nguyệt hoài thai, sảo tác thân hình.

- Ngũ cá nguyệt hoài thai, tại mẫu phúc trung sinh ngũ bào, hà giả danh vi ngũ bào ? Đầu vi nhất bào, lưỡng chửu vi tam bào, lưỡng tất vi ngũ bào.

- Lục cá nguyệt hoài nhai, tại mẫu phúc trung, lục tinh nải khai, hà giả danh vi lục tinh? Nhãn vi nhất tinh, nhỉ vi nhị tinh, tỷ vi tam tinh, khẩu vi tứ tinh, thiệt vi ngũ tinh, tâm ý thị vi lục tinh.

- Thất cá nguyệt hoài thai, tại mẫu phúc trung sinh tam bách lục thập cốt tiết bát vạn tứ thiên mao khổng.

- Bát cá nguyệt hoài thai, tạng phủ cu sinh kỳ ý trí thông kỳ cửu khiếu.

- Cửu cá nguyệt hoài thai, hài nhi tại mẫu phúc trung, ẩm mẫu nguyên khí, khiết thực bất xang qua quả, ngũ cốc. Sinh tạng hướng hạ, thục tạng hướng thượng, hữu nhất tòa sơn, thử sơn hữu tam bang : nhất danh Tu-di sơn, nhị danh nghiệp sơn, tam danh tuyết sơn. Thử sơn nhất độ băng lai, hóa vi nhất điều ngưng huyết, lưu nhập hài nhi khẩu trung.

- Thập cá nguyệt túc thai trung, bách thần toàn bị, phương nãi giáng sinh, nhược thị hiếu thuận chi nam. Kình quyền hiệp chưởng nhi sinh, bất tổn mẫu phúc, nhược thị ngũ nghịch chi tử, phách phá mẫu bào thai, thủ phan a nương tâm-can, cước đạp a nương khóa cốt, giao nương như thiên nhận giảo phúc, vạn nhận tỏa tâm, như tư thống khổ, bất khả danh trạng, sinh đắc thử thân. Thiện tai thiện tai.

Phật cáo A-Nan, phụ mẫu ân đức, hữu kỳ thập chủng, hà giả danh vi thập chủng ? Thế-tôn đáp ngôn, - nhử đẳng đế thính : Nhất giả hoài đảm thủ hộ ân, nhị giả lâm sản thụ khổ ân, tam giả sinh-tử vong ưu-ân, tứ giả yến khổ thổ cam ân, ngũ giả di càng tựu thấp ân, lục giả nhủ bộ dưỡng dục ân, thất giả tẩy trạc bất tịnh ân, bát giả viễn hành ức niệm ân, cửu giả vị tạo ác nghiệp ân, thập giả cứu kính lân mẫn ân.

ĐỆ NHẤT HOÀI ĐẢM THỦ HỘ ÂN

Lụy kiếp nhân duyên trọng
Kim-Lai thác mẫu thai
Nguyệt du sinh ngũ tạng
Thất thất lục tinh khai
Thể trọng như sơn nhạc
Động chỉ khiếp phong tai
La y đô bất chỉnh
Minh kính yểm trang đài

ĐỆ NHỊ LÂM SẢN THỦ HỘ ÂN

Hoài sinh thập cá nguyệt
Sản nạn dục tương lâm
Triêu triêu như trọng bịnh
Nhật nhật tự hôn trầm
Hoàng phố nan thần kế
Sầu tư lệ mản khâm
Hàm đề cáo thân tộc
Di cụ tử lai xâm

ĐỆ TAM SANH TỬ VONG ƯU ÂN

Từ mẫu sinh cư nhật
Ngũ tạng tổng khai trương
Thân tâm cu muộn tuyệt
Lưu huyết tự đồ dương
Sinh dĩ văn nhi kiện
Hoan hỷ bội da thường
Hỷ định bi hoàn chí
Thống khổ triệt can trường

ĐỆ TỨ YẾN KHỒ THỒ CAM ÂN

Phụ mẫu tình thành hậu
Lân mẫn vô thất thời
Thổ cam hà sở thích
Yến khổ bất tần mi
Ái trọng chơn nan xả
Đẳn linh hài tử bảo
Yến khổ bất tần mi
Ân thâm bội phục bi
Đẵng linh hài tử bảo
Từ mẫu bất từ cơ

ĐỆ NGŨ DI CÀN TỰU THẤP ÂN

Mẫu tự thân cư thấp
Tương nhi dỉ tựu càn
Tương nhi dỉ tựu càn
Lưỡng nhũ sung cơ khát
Song tụ yểm phong hàn
Ân lân thường thế tẩm
Sủng lộng chánh năng hoan
Đẳn linh hài tử ẩn
Từ mẫu bất cầu an

ĐỆ LỤC NHỦ BỘ DƯỠNG-DỤC ÂN
Từ mẫu tượng ư địa
Nghiêm phụ phối ư thiên
Phú tải ân tương đẳng
Da nương ý diệt nhiên
Bất tắn vô nhẫn mục
Bất hiềm thủ túc loan
Đản phúc thân sinh tử
Chung bất hoán, nhi lân

ĐỆ THẤT TẨY TRẠC BẤT TỊNH ÂN
Bổn hữu phù dung chất
Trường thi phấn đại nung
Mi phân thùy liễu thúy
Kiểm đoạt thụy liên hồng
Tẩy trạc tần trừ uế
Tân cần dĩ cải dung
Chỉ cầu Y phục khiết
Cao kế lẫn bàn lung

ĐỆ BÁT VIỄN HÀNH ỨC NIỆM ÂN
Tử biệt nan thành nhẫn
Sinh ly thực khả thương
Nhi thành hướng tiền lộ
Mẫu ý tại tha hương
Nhật dạ tâm tương trục
Triêu hôn tịnh bất vong
Như viên đề ái tử
Thốn thốn đoạn can trường

ĐỆ CỬU VỊ TẠO ÁC NGHIỆP ÂN

Phụ mẫu cù lao khổ
Doanh sinh hỏa trạch nan
Huề trì năng dưỡng dục
Hôn giá sử cầu an
Nhượng thực tiên linh bảo
Thiêm y khủng mạo hàn
Trưởng thời khánh vật mạnh
Ồi tự bách thiên ban

ĐỆ THẬP CỨU KÍNH LÂN MẪN ÂN
Phụ mẫu ân hà tử
Cao thâm tỷ nhị nghi
Hành tàn tâm bại trục
Viễn cận ý tương tùy
Mẫu niên nhất bách tuế
Trường ưu bát thập nhi
Dục tri ân ái đoạn
Mạng tận thỉ phân ly.

Phật cáo A-Nan, ngã quán chúng sinh, tuy triêm nhân phẩm tâm hạnh ngu mông, bất tư Da Nương, hữu đại ân đức, bất sanh cung kính, khi ân bội đức, vô hữu nhân từ bất hiếu bất nghĩa, a nương hoài tử, thập nguyệt chi trung, tọa khởi bất an, như kình trọng đảm, ẩm thực bất ha,hư trương bệnh nhân, nguyệt tức sinh thời, thọ chư khổ thống, tu du hảo ác, khủng úy vô thường, như sát chư dương, huyết lưu biến địa. Thọ như thị khổ, sanh đắt thử thân, yến khổ thổ cam, bảo trì dưỡng dục, tẩy trạc bất tịnh, bất đản cù lao, nhẫn nhiệt nhẫn hàn, bất từ tân khổ, càn xứ nhi ngọa, thấp xứ mẫu miên, tam niên chi trung ẫm mẫu bạch huyết, anh hài đồng tử, nải chí thạnh niên, huấn giáo lễ nghĩa, hôn giá tập học, bị cầu tư nghiệp, huề hạ nan tân, cần khổ chí chung, bất ngôn ân kỷ, nam nữ hữu bịnh, phụ mẫu bịnh sinh, tử nhược bịnh trừ, từ mẫu phương sái, như tư dưỡng dục, nguyện tão thành nhân, cập kỳ trưởng thành, phản vi bất hiếu tôn thân cộng ngữ, ứng đối ổng dán, áo nhãn lệ tình, khi lăn thúc bá, đả mạ huynh đệ, hủy nhục thân tình, vô hữu lễ nghĩa, bất tuân sư phạm, Phụ-Mẫu giáo linh, toàn bất y tòng, huynh đệ cộng ngữ, cố tương áo lệ xuất nhập vãng-lai, bất khả tôn nhân, ngôn hành quai sơ, thiện ý tác sự. Phụ-Mẫu huấn phạt, bá thúc luận phi, đồng ấu căng lân, tôn nhân gia hộ, tiệm tiệm thành trưởng, ngận lệ bất điều, bất phục khuy vi, phản sinh sân nhãn, khí chư thắng hữu, bằng phụ ác nhân, tập dĩ tính thành, toại vi cuồng kế, bị nhân dụ dẫn, đào thoán tha hương, vi bội gia-nương, ly gia biệt quán, hoặc nhân kinh thương, hoặc vị chinh hành, nhẫm nhiễm nhân tuần, tiện vi hôn thú, do tư lưu ngại cữu bất hoàn gia, hoặc tại tha hương, bất năng cẩn thận, bị nhân mưu điểm, hoạnh sự câu khiên, uổng bị hình khoa, lao ngục già cấm hoặc tao bịnh hoạn, ách nạn doanh triền, khốn khổ cơ luy, vô nhân khán thị, bị tha hiềm tiện, ỷ khí giai cù, nhân thử mệnh chung, vô nhân mai tán, phùng trướng lạn hoại, phong xuy nhật bộc, bạch cốt phiêu linh thổ phận tha hương, tiện giữ thân tộc, hoan ái tràng quai, phụ mẫu tâm tùy, vĩnh hoài ưu niệm, hoặc nhân đề khấp, nhãn ám mục manh, hoặc vị bi ai, khí kết thành bịnh hoặc duyên ức tử, ai biến tử vong, tác quỷ bảo hồn, bất tằng cát xã, hoặc phục văn tử, bất sùng học nghệ, bằng trục dị đoan, vô loại thô ngoan, hiếu tập vô ích, đấu đả thiết đạo xúc phạm hương lư, ẩm tửu su bồ, gian phi quá thất, đới lụy huynh đệ, thân thuộc da nương, thần khứ mộ hoàng, nhị thân ưu niệm. Bất tri phụ mẫu, động chỉ hàn ôn, hối sóc triêu phô, vĩnh quai phò trị, an sàng tiến chẩm, tịnh bất tri văn, tham vấn khởi cư, tùng tư đọan tuyệt, phụ mẫu niên mại, hình mạo suy luy, tu sĩ kiến nhân, sân ha khi ức, hoặc phục văn phụ chung mẫu quả, độc thủ không đường, do nhược khách nhân thượng ký tha xá, hàng đống cơ khát tịnh bất tri văn, trú dạ thường đề, tự ta tự bỉ, ưng tê soạn vật, cúng dưỡng nhị thân mỗi trá tu tàm, úy nhân quái tiếu, nhược trì tài thực, cung cấp thê nhi, xú trạng bì lao, vô tu sỹ, thê thiếp ước thúc, mỗi sự y tùng, tôn trưởng sân ha, toàn bất úy phục, hoặc phục thị nữ, thích phối hà nhân, vị giá chi thời, hàm sinh hiếu thuận, giá sự dĩ ngật, bất hiếu toại tăng, phụ mẫu vi sân, tức sanh oán hận phu thê đả mạ, nhẫn thọ cam tâm, dị tánh tha tông, tích thâm quyến trọng, tự gia cốt nhục khước dị vi sơ, hoặc tùy phu tế, ngoại quận tha hương ly biệt gia nương, vô tâm luyến mộ, đoạn tuyệt tiêu túc, âm tín bất thông, linh sử gia nương huyền tràng quảy đổ, phụ mẫu ân đức vô lượng vô biên, bất hiếu chí khiên, tốt nan trần tận.

Nhỉ thời đại chúng văn Phật sở thuyết, phụ mẫu trọng ân cử thân đầu địa, huy chùy tự phát, chư mao khổng trung, tất giai lưu huyết, muộn tuyệt tịch địa, lương cửu phương tô, cao thanh xướng ngôn : khổ tai khổ tai ! thống tai thống tai ! Ngã đẳng kim giả, thâm thị tội nhân, tùng lai vị giác, minh nhược dạ hành, kim ngộ tri phi, tâm đảng cu toái ! Di nguyện Thế-tôn ai mẫn cứu bạt Vân hà báo đáp phụ mẫu thâm ân ?

Nhỉ thời Như-Lai, tức dĩ bát chủng, thâm trọng Phạm thinh cáo đại chúng ngôn nhữ đương đế thính.

- Giả sử hữu nhân tả kiên đảm phụ, hữu kiên đảm mẫu, nghiên bì chí cốt, nghiên cốt triệt tủy, nhiễu tu-di-sơn, kinh bách thiên kiếp, huyết lưu một khỏa, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân.

- Giả sử hữu nhân tao cơ cẩn kiếp vị ư da nương, tận dĩ kỳ thân, loan cát toải hoại, du như vi trần, kim bách thiên kiếp du bất năng báo phụ mẫu thâm ân.

- Giả sử hữu nhân, thủ chấp lợi đao, vị ư da nương, cát kỳ nhãn tình, kinh bách thiên kiếp, du bất năng báo phụ mẫu thâm ân.

- Giả sử hữu nhân, vị ư da nương, diệt dĩ lợi đao, cát kỳ tâm can, huyết lưu biến địa, bất từ thống khổ, kinh bách thiên kiếp, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân.

- Giả sử hữu nhân, vị ư da nương, bách thiên đao luân, ư tự thân trung, tả hữu xuất nhập, kinh bách thiên kiếp, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân.

- Giả sử hữu nhân, vị ư gia nương, thể quải thân đăng cúng dường Như-Lai, kinh bách thiên kiếp, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân.

- Giả sử hữu nhân, vị ư da nương, đả cốt xuất tủy, bách thiên mâu kích, nhứt thời thích thân, kinh bách thiên kiếp, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân.

- Giả sử hữu nhân, vị ư da nương, thôn nhiệt thiết hoàn kinh bách thiên kiếp, biến thân tiêu lạn, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân.

Đại chúng văn Phật sở thuyết, thống cát ư tâm, thùy lệ bi khấp, đồng phát thinh ngôn : Vân hà báo đắt phụ mẫu thâm ân ?

Phật ngôn, Phật tử dục đắt báo ân, vị ư phụ mẫu, thơ tả thử kinh, vị ư phụ mẫu, độc tụng thử kinh; vị ư phụ mẫu sám hối tội khiên. Vị ư phụ mẫu, cúng dường Tam-bảo. Vị ư phụ mẫu, thọ trì trai giới, vị ư phụ mẫu bố thí tu phước nhược năng như thị, danh vi hiếu tử. Bất tác thử hạnh thị địa ngục nhân.

Phật cáo A-nan, bất hiếu chi nhơn, thân hoại mạng chung đọa A-tỳ địa ngục, kỳ ngục túng quảng, bát vạn do tuần, tứ diện thiết thành, vi nhiễu la võng, kỳ địa xí hỏa, đổng nhiên mãnh liệt, viêm lô nhiệt độc, lôi bôn điển thước, dung thiêu đồng trấp, lưu quán tội nhân, đồng cẩu thiết xà, thổ yên diệm hoán, thiêu tiển chử chích, chi cao cối lãn, khổ thống ai tai, nan kham nan nhẫn, câu can thương sóc, kiếm thọ đao luân, như vũ như vân, không trung nhi há, hoặc chước hoặc thích, khổ thống bách đoan, lịch kiếp thọ ương, vô thời tạm yết, hựu cánh linh nhập dư địa ngục trung, đầu đới hỏa bồn, thiết xa phân liệt, trường vị cốt nhục, cối lãn tung hoành, nhất nhật chi trung, thiên sanh vạn tử, thọ như thị khổ, giai nhân tại thế, ngũ nghịch bất hiếu. Phật ngôn, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vị ư phụ mẫu, tạo thử kinh điển, thọ chơn báo đắt phụ mẫu thâm ân, năng tạo nhất quyển, đắc kiến nhứt Phật, năng tạo thập quyển đắc kiến thập Phật, năng tạo bách quyển, đắc kiến bách Phật năng tạo thiên quyển, đắc kiến thiên Phật, năng tạo vạn quyển, đắc kiến vạn Phật, duyên thử nhân tạo kinh lực, thị chư Phật đẳng thường đương ủng hộ, linh kỳ nhân Phụ mẫu, tốc đắt sanh thiên thượng, ly địa ngục khổ.

Nhỉ thời A Nan, cập chư đại chúng, thiên, long, quỷ thần, dạ xoa la sát nhơn, phi nhơn đẳng... văn Phật sở thuyết, các phát nguyện ngôn : ngã đẳng tận vị lai tế, ninh hoại thử thân do như vi trần, kinh bách thiên kiếp, thệ bất vi NHƯ-LAI thánh giáo, ninh bách thiên kiếp, bạt xuất kỳ thiệt, trường bách do tuần thiết lê canh chi, huyết lưu thanh hà, thệ bất vi NHƯ LAI thánh giáo, ninh dĩ bách thiên đao luân, ư tự thân trung, tả hữu xuất nhập, thệ bất vi NHƯ-LAI thánh giáo, ninh dĩ thiết võng, câu tráp triền thân, kinh bách thiên kiếp, thệ bất vi NHƯ-LAI thánh giáo ninh dĩ tỏa đôi, trảm toái kỳ thân, bách thiên vạn đoạn, bì nhục cân cốt, tất giai linh lạc, kinh bách thiên kiếp, chung bất vi như lai thánh giáo.

A Nan bạch Phật ngôn, Thế Tôn, thử kinh đương hà danh chi vân hà phụng trì ?

Phật cáo A Nan, thử kinh danh vi <> dĩ thị danh tự, nhữ đương phụng trì.

Nhĩ thời đại chúng, văn Phật sở thuyết, giai đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành, tác lễ nhi thối.

Đại báo Phụ Mẫu ân trọng chơn ngôn viết :

Án nga nga nẳng tát bà-ha (108 biến)

Vãng sanh chơn ngôn :

Án truật đế luật tát, tát bà-ha (108
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên