tran nguyen hoang tri

LỤC TỰ MINH CHÚ

tran nguyen hoang tri

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
2/5/06
Bài viết
210
Điểm tương tác
18
Điểm
18
Lục tự mình chú là một thần chú căn bản cho những người mới bắt đấu theo học pháp môn mật tông huyền diệu này
Lục tự minh chú : ÚM MA NI PẾT MÊ HÙM

giải nghĩa :
AUM MANI PADME HÙM là tinh túy trí huệ của tất cả chư Phật. Tinh hoa của năm cõi Phật và chư vị Thượng Sư. Văn tự thần chú của sáu âm vận thể hiện: là nguồn gốc của tất cả thiện mỹ, căn cội của mọi sự lợi lạc kiết tường hoàn toàn viên mãn, con đường thẳng tắt vượt lên thế giới xuất thế gian giải thoát.
“Chỉ một lần nghe âm vận của Lục Tự Minh Chú”, “Ngôn từ toàn hảo”. “Tâm tùy chú Pháp” có năng lực đưa đến bậc bất thối và sẽ trở thành Độ nhân sư cứu vớt chúng sanh.

Hơn thế nữa như loài động vật, con kiến chẳng hạn nghe được thần chú này trước khi chết xả bỏ thân động vật, nó sẽ vãng sanh về thế giới cực lạc, tâm niệm giù một lần, Lục tự minh chú như vầng Thái dương trên núi tuyết, có thể tan chảy lối lầm nghiệp chướng của vô số hành động tội lỗi đã tạo từ hồi vô thỉ và chú lực sẽ dẫn dắt vãng sanh về thế giới Cực Lạc, chỉ đến như xúc chạm vào văn tự thần chú là cũng được sự quán đảnh của vô số chư Phật chư Bồ-tát. Chỉ một lần tưởng niệm, nghe rồi hồi tưởng, thiền quán, nhưng ngoại tướng sự biểu lộ Pháp thân khai mở kho tàng công hành, đem lại an lạc cho chúng sanh.

- Này Thiện nam tử, thiện tín nữ, có thể cân lường được sức nặng của núi Tu Di nhưng khó có thể đo lường được công đức của một lần trì chú nầy.
- … Người ta có thể uống từng ngụm nước để làm cạn cả đại dương nhưng khó có thể làm cạn công đức của một lần trì chú nầy.
- … Có thể tính đếm được số các giọt mưa đã rơi suốt trong một năm, nhưng không làm sao đo lường được công đức của một lần trì tụng Lục tự minh chú.
- … Thần chú này có công hiệu đóng lại cánh cửa của sáu nẻo luân hồi, khai mở con đường sáu môn Ba La Mật, thanh tịnh các nghiệp ác nhiễm độc hữu lậu, trang nghiêm tịnh độ chư Phật, kết hợp ba thân: Pháp thân, Báo thân và Ứng hóa thân.
- … Những ai trì tụng với lòng tin thần chú này, dù một lần cũng được tất cả thiện hạnh, không rơi vào vòng cương tỏa của ba nghiệp thân khẩu ý thông thường.

Kết lại, hãy trì tụng chú này từ 100 đến muôn (10.000) lần trong ngày chớ gián đoạn, nhất tâm thành tín, hầu khai mở kho tàng công đức hữu hiệu và thu hoạch không khó khăn. Hãy thực tập với tất cả lỗ lực trong kiếp nhânsanh hiện hữu này.

AUM. Màu trắng, âm vận thể hiện thánh đức của Ngài QUÁN THẾ ÂM từ thần lực du hí tự tại phát ra.
AUM là tướng thể của thiền định viên mãn, hằng dẹp trừ tánh kiêu ngạo, nhất là tánh tự cao ở (cõi trời) vì đó là cội phát sanh phiền não, sa đọa (xuống các cõi thấp hơn).
AUM tiêu trừ kiêu ngạo và nghiệp phiền não hoại tướng.
AUM là hình tướng và công năng uy lực của vua Trời Đế Thích (Indra) đấng Thánh trong hàng Trời.
AUM thể hiện cho bình đẳng tánh trí hướng dẫn chúng sanh vượt qua Phương Nam vào thế giới CHỦNG BẢO TRANG NGHIÊM Của Đức Phật
Bảo Sanh (RATNASAMBHAVA).
MA. Màu xanh lục, âm vận tiêu biểu cho công hạnh phát khởi từ sức thần thông từ bi vô ngại của Đức QUÁN ÂM thị hiện trước tất cả chúng sanh.
MA là tánh thể của nhẫn nhục, là mật có công năng tiêu trừ tánh tật đố ghen ghét đặc biệt đang ngự trị thế giới (A tu la) MA đồng hóa với tướng và dụng của TAKZANGRI (VIRABHADRA), ngài DÕNG HIỂN, vị thánh trong hàng A TU LA.
MA thể hiện cho ánh sáng của Thành Sở Tác Trí hướng dẫn chúng sanh vượt qua phương Bắc về thế giới thanh tịnh DIỆU HẠNH THÀNH TỰU của PHẬT BẤT KHÔNG THÀNH TỰU (AMOGHASIDDHI).

NI. Màu vàng, âm vận biểu hiện cho trí tuệ bất động bao hàm thân, khẩu, ý và hạnh.
NI hoán chuyển bản tánh vượt qua thế giới luân hồi khổ não.
NI biểu hiện cho du hí thần thông quảng đại, bao trùm tất cả, tùy duyên thị hiện của Đức Đại Bi QUÁN ÂM.
NI là thể tánh của trì giới Ba-la-mật, si mê tạo ra nhị nguyên đưa đến bốn vòng khổ nà của loài người: sanh, già, bệnh, chết. Ni tiêu trừ nguyên nhân và kết quả nầy.
NI đồng đẳng với tướng và công hạnh của Đức THÍCH CA MÂU NI, hóa thân những vị Thánh trong loài người. NI thể hiện ánh quang minh trí tuệ thần thông diệu dụng dẫn dắt chúng sanh vào thế giới thanh tịnh hoàn toàn viên mãn của Đức Phật thứ sáu CHẤP KIM CANG (VADJRADHARA).

PAD. Màu xanh da trời, âm vận tiêu biểu bản thân, thể hiện thần thông du hí bình đẳng vô tận của Đức Đại Bi QUÁN ÂM.
PAD là tánh thể của tinh tấn Ba-la-mật.
PAD có công năng trừ diệt các sự khổ não từ vô minh mà ra như thế giới (súc sanh) ngu muội và bị nô lệ. Âm vận PAD tiêu trừ tánh vô minh. PAD đồng đẳng với công hạnh của SƯ TỬ DÕNG MÃNH (SHIGE-RAB-BRAN) Thánh chúa trong hàng súc vật.
PAD là hiệu ứng của ánh quang minh pháp giới thể tánh trí hướng dẫn sáu loài chúng sanh đi về thế giới TRUNG ƯƠNG MẬT NGHIÊM của Đức PHẬT TỲ LÔ GIÁ NA (VAIROCANA).

ME. Màu đỏ, âm vận của ngữ ngôn (khẩu) biểu hiện cho du hí thần thông an lạc vô tận của Đức Đại Bi QUÁN ÂM ban bố cho tất cả chúng sanh.
ME là tánh thể của bố thí Ba-la-mật. Than dục, tham đắm, keo kiệt là nguồn gốc sanh ra cái kho đói khát của loài (ngạ quỉ).
ME tiêu trừ t1nh xấu và quả báo của nó. ME đồng hóa với sắc thân và công hạnh của TIÊU DIỆN ĐẠI SĨ (Diệm Khẩu: Kha-hbar-ma) vị Thánh trong hàng ngạ quỉ.
ME ứng hiện ánh quang minh của Diệu Quan sát trí dẫn chúng sanh đi về thế giới Phương Tây cõi cực lạc của Đức PHẬT A DI ĐÀ.

HÙM (HOUNG). Màu đen, âm vận của ý biểu hiện cho thần thông du hí về đức Từ vô tận mà đức QUÁN ÂM đã nhìn tất cả chúng sanh như đứa con một.
HÙM là tánh thể của Trí huệ Ba-la-mật.
Từ sự đối đãi phân biệt giữa ta và người thân và sơ … phát sanh lòng thù hận, hờn giận đưa đến quả báo phải bị hình phạt nóng lạnh nơi thế giới địa ngục.
HÙM tiêu trừ nguyên nhân và quả báo.
HÙM đồng đẳng với sắc tướng và công hạnh của Đức DIÊM LA PHÁP VƯƠNG (Dharmaràja) vị Thánh cứu tinh cho chúng sanh trong thế giới địa ngục.
HÙM ứng hiện ánh quang minh của Đại viên cảnh trí hướng dẫn chúng sanh đi về thế giới phương ĐÔNG THƯỢNG THẮNG DIỆU LẠC của Đức Phật Bất Động (À Súc Bệ, A Sơ Bệ: AKSHOHYA)

Lục Tự Minh Chú là vua trong các thần chú, kết tinh tất cả công năng diệu dụng vô tận đưa sáu loài chúng sanh ra khỏi vòng luân hồi. Hành giả khi thực hành pháp quán tưởng trì tụng chú này càng nhiều càng tốt tùy theo khả năng trong lúc thực hành thiền quán.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên