Phật Đản

I

imported_Trung Buu

Guest
Phật Đản
Ba ngàn thế giới đón Như Lai
Nhân loại an vui nương Đức Ngài
Hăm sáu kỷ nguyên truyền Chánh Pháp
Triệu muôn ức kiếp mải không phai
Nhất Sanh Bổ Xứ từ Đâu Suất
Chánh niệm định tâm trụ Thánh Thai
Phật Đản tin lành nhuần cõi thế
Tốt đời đẹp đạo lợi cả hai.
 
Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên