P

Ý Niệm Bồ Tát

phivan

Registered

Phật tử
Tham gia
15/6/06
Bài viết
1,138
Điểm tương tác
1
Điểm
38
Bồ Tát là bậc Giác ngộ rồi, nhưng không an hưởng Niết Bàn, không mong cầu quả Phật, mà cứ lặn lội trong ba cõi sáu đường để cứu độ chúng sinh tự giác giác tha, tự độ độ tha. Các Bồ Tát thực hành Lục Ðộ vạn hạnh quên mình vì chúng sinh, làm mọi việc lành với tâm vô cầu, vô chứng. vô đắc, vì bổn phận mà làm, coi việc cứu độ chúng sinh là một việc tất nhiên, không thấy mình làm (vô ngã), không thấy việc làm (vô ngã sở), không thấy có chúng sinh được cứu độ, các Ngài làm hoài mà không nghỉ mệt, không thấy chán, không chấp trước, không phân biệt, các Ngài đã đồng hóa với việc làm, với chúng sinh. Bồ Tát với chúng sinh là một, chẳng hai (Bất Nhị).

Nhờ có chúng sinh đau khổ mà Bồ Tát làm tròn nhiệm vụ, rồi quả vị Phật sẽ đến, dù không mong cầu mà vẫn được. Bồ Tát làm việc gì cũng tùy thuận chúng sinh. Bồ Tát lãnh lấy cõi Phật chẳng phải ở nơi không có gì hết, mà phải có chúng sinh, phải vì chúng sinh, đó là ý nghĩa câu: Tất cả chúng sinh là cõi Phật của Bồ Tát, cõi Phật được lặp ra là do chúng sinh, tùy thuận sở thích của chúng sinh. Nếu chúng sinh ưa thích Tịnh Ðộ thì Bồ Tát sẽ nhận lãnh Tịnh Ðộ làm cõi Phật của mình để tùy duyên hóa độ. Nếu chúng sinh ưa thích uế độ thì Bồ Tát sẽ nhận lãnh uế độ Ta Bà làm cõi Phật của mình. Chỗ này đồng ý nghĩa với đoạn Kinh trong phẩm Phổ Môn: Nếu có chúng sinh nào đáng dùng thân Phật, Thanh Văn, Trời, Người, Thần, Quỷ... được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế âm liền hiện đúng thân đó mà nói Pháp.

Chúng sinh ở đâu, muốn gì thì Bồ Tát đến đó mà giáo hóa điều phục, như vậy thì Bồ Tát đi theo chúng sinh, tùy thuận chúng sinh, tùy duyên dạy dỗ, dù lãnh lấy cõi Phật nào cũng đều vì lợi ích chúng sinh. Trong Kinh có câu: Bồ Tát nguyện lãnh lấy cõi Phật chẳng phải ở nơi rỗng không, nghĩa là Bồ Tát đắc quả Phật là nhờ thành tựu chúng sinh, nhờ có chúng sinh mà Bồ Tát có cơ duyên giáo hóa cứu độ. Bồ Tát không lìa chúng sinh, và chỉ khi nào độ xong tất cả chúng sinh thì các Ngài mới thành Phật.

Ðức Phật dạy: Bồ Tát muốn được Tịnh Ðộ thì hạnh đầu tiên phải có là Trực Tâm. Trực là ngay thẳng, chân chánh, chân thật, không cong queo tà vạy. Trực Tâm là lòng ngay thẳng, chân thật, mọi ý tưởng lời nói việc làm đều đúng với Chân Lý, xa lìa vô minh vọng tưởng. Trực Tâm chính là Bát Chánh Ðạo, con đường chân chánh gồm có tám yếu tố: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Ðịnh.

Người tu Bồ Tát hạnh cần phải khởi đầu bằng cách phát tâm tu hành chân chánh, hướng về quả vị Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, chứ không cầu Thanh Văn Duyên Giác, cũng không cầu phước báo nơi cõi Trời, cõi người. Sau khi có Trực Tâm rồi, người tu hành tiến sâu thêm nữa vào nội tâm, phát khởi Thâm Tâm. Thâm là sâu. Người phát Thâm Tâm là đã có lòng tin sâu xa nơi Tam Bảo: Phật Pháp Tăng, chí tâm, chí thành, chí kính, hết lòng hy sinh cúng dường Tam Bảo, làm việc gì cũng vì lợi ích chúng sinh. Người phát Thâm Tâm lìa bỏ trần cảnh bên ngoài để thấy Phật bên trong, bỏ tướng để thấy Tánh, nhờ Dụng mà nhập Thể, biết rằng tất cả chúng sinh đều có Phật Tánh, trước sau rồi cũng thành Phật. Thường Bất Khinh Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa là người tu hành đã có Thâm Tâm nên hễ gặp ai tu hành là Ngài lễ lạy và nói lo: “Tôi không dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài đều sẽ thành Phật,” Bồ Tát đã nhìn thấy Tánh Phật bên trong, xuyên qua hình tướng bên ngoài.

Khi đã có Trực Tâm và Thâm Tâm rồi, người tu Bồ Tát Ðạo tinh tấn tiến bước hướng về nẻo giác, đó là Bồ Ðề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là phát thệ nguyện lớn quyết chí tu hành tới chỗ hoàn toàn giác ngộ và giải thoát, thành Phật. Sau khi giác ngộ rồi thì lại thị hiện ở các cõi để giác ngộ cho các chúng sinh.

Ba hạnh Trực Tâm, Thâm Tâm và Bồ Ðề Tâm có liên hệ mật thiết với nhau, bổ túc cho nhau, thiếu một là không được. Nhờ có Trực Tâm mới nhập vào Thâm Tâm, có Thâm Tâm thì Bồ Ðề Tâm mới tăng trưởng, ví như lau hết bụi thì mặt gương tự sáng.

------------------------------
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Khai Tâm

Registered

Phật tử
Tham gia
13/3/07
Bài viết
13
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Địa chỉ
Vietnam
Bạn ơi cho mình hỏi là Thanh Văn và Duyên Giác nghĩa là gì vậy?
 

phivan

Registered

Phật tử
Tham gia
15/6/06
Bài viết
1,138
Điểm tương tác
1
Điểm
38
Khai Tâm đã viết:
Bạn ơi cho mình hỏi là Thanh Văn và Duyên Giác nghĩa là gì vậy?

Chào mừng Khai Tâm đến với Diễn Đàn HĐPG .
Sau đây là ý niệm về Thanh Văn và Duyên Giác :


Thanh văn

聲 聞; S: śrāvaka; nghĩa là » người nghe «;

Lúc đầu, Thanh văn có nghĩa là học trò của đức Phật. Dần dần, trong Ðại thừa, người ta cũng dùng từ Thanh văn để chỉ tất cả những ai nhờ nghe pháp và nhờ cố gắng cá nhân mà đạt đến giác ngộ, chứng tri kiến Tứ diệu đế và tính Không của thế giới hiện tượng. Mục đích cao nhất của Thanh văn là đạt Vô dư Niết-bàn (s: nirupadhiśeṣa-nirvāṇa), lúc đó Thanh văn trở thành A-la-hán.


Duyên Giác :

獨 覺 佛; S: pratyekabuddha; P: paccekabuddha; dịch theo âm là Bích-chi-ca Phật-đà hoặc Bích-chi Phật,

Duyên Giác là một vị đạt giác ngộ nhờ tri kiến Mười hai nhân duyên, là người đạt được Phật quả do tự mình chứng ngộ. Người ta cho rằng vị Ðộc giác Phật không đạt được các năng lực như Nhất thiết trí (s: sarvajñatā) hay Mười lực (s: daśabala) của một vị Tam-miệu Tam-phật-đà (Chính đẳng giác; s: samyak-saṃbuddha). Ðộc giác Phật được xem như bậc Thánh ở quả vị khoảng giữa A-la-hán và Phật. Có khi Ðộc giác Phật là danh hiệu chỉ người đạt giác ngộ trong thời không có vị Phật nào xuất hiện trên trái đất và giác ngộ nhờ đã đạt tri kiến mười hai nhân duyên trong các đời sống trước. Ðộc giác thừa là một trong Ba thừa (cỗ xe) để đạt Niết-bàn.

Mến,
 

dangkhoa

Registered

Phật tử
Tham gia
3/5/08
Bài viết
90
Điểm tương tác
1
Điểm
8
Ðộc giác Phật được xem như bậc Thánh ở quả vị khoảng giữa A-la-hán và Phật
Phi Vân đã nói sai và mâu thuẫn rồi.
Độc Giác Phật rõ ràng có chữ Phật sao lại nói là đứng giữa?
Độc Giác Phật là thành Phật đơn độc .
Độc Giác Phật cũng là quả vị Alahan , Đức Phật Toàn Giác cũng là Alahan sao lại nói là khoảng giữa ?
Độc Giác , Thinh Văn Giác, Toàn Giác đều giác ngộ như nhau . Bạn đừng nên hiểu lầm,
 

phivan

Registered

Phật tử
Tham gia
15/6/06
Bài viết
1,138
Điểm tương tác
1
Điểm
38
dangkhoa,

dangkhoa bám vào chữ .

Nói theo chữ như dangkhoa thì chẳng cần gì đến Kinh và người giảng . Chỉ vì hiểu theo chữ như dangkhoa mà có sự đôi co giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa (Nguyên Thuỷ) .
Dù sao tu theo Nguyên Thuỷ đạt đến quả vị A La Hán đời nay đã có mấy ai ? dangkhoa đang ớ và chứng vào quả vị nào vậy ?

Hãy Xem Biểu Đồ Này:

A La Hán (Tứ Diệu Đế) - Độc Giác Phật (Thập Nhị Nhân Duyên - Chưa Toàn Giác) - Dức Phật Toàn Giác(Nhất thiết trí (s: sarvajñatā) , Thập lực (s: daśabala) )

Tất cả là do Duyên . Không thể bửa đầu người ta mà bắt người ta nghe mình !
Vô Duyên bàn cãi đến hết đời vẫn vô duyên .
Hữu Duyên chỉ cần nửa câu cũng đủ !

Xin Miễn Đôi Co ở đây .

Thân mến,
 

dangkhoa

Registered

Phật tử
Tham gia
3/5/08
Bài viết
90
Điểm tương tác
1
Điểm
8
Lấy ở giữa mà nói . Nam hay Bắc tông đều xác định Đức Phật là bậc Alahan .
Kinh điển nào nói có bậc nào hơn bậc Alahan?
 

phivan

Registered

Phật tử
Tham gia
15/6/06
Bài viết
1,138
Điểm tương tác
1
Điểm
38
Nếu ta lấy người làm điểm gốc, ví dụ như gốc tọa độ tại điểm tọa độ 0 (x=0, y=0)

x=phàm phu
y=thân tứ đại

Như vậy ta sẽ có :

Người -> A La Hán
Người -> Độc Giác Phật
Người -> Phật Toàn Giác

Vậy A La Hán, Độc Giác Phật, Toàn Giác Phật cũng đều là người .

Nay lấy A La Hán làm gốc (đã giác ngộ chưa viên mãn)

A La Hán -> Bồ Tát (từ Thất Địa trở lên)
A La Hán -> Toàn Giác Phật

Có ai phủ nhận Phật không phải là A La Hán đâu ?
A La Hán thật ra có nghĩa là Sát Tặc (Diệt Ma Nhiễu Loạn)

Tuy nhiên đời nay nếu đạt quả Dự Lưu là quí lắm rồi ! ( Mong các vị trong Thiền Tông (vô đắc) thông cảm ).

dangkhoa cứ tu tập hạnh A LA HÁN vẫn có thể cứu đời được - Tám Vạn Bố Ngàn Pháp Môn chỉ tuỳ căn cơ mà thôi !

Mến,
 

dangkhoa

Registered

Phật tử
Tham gia
3/5/08
Bài viết
90
Điểm tương tác
1
Điểm
8
Khi chứng quả Alahan thì gọi là Thánh không còn là người nữa .
Kinh điển nào nói Đức Phật còn là con người?
Phi Vân nên xem lại kinh Đại THừa. Trong 10 danh hiệu được xác định rõ Đức Phật là bậc ALahan
A La Hán -> Bồ Tát (từ Thất Địa trở lên) ...........Đức Phật phải trở thành Bồ Tát sao ?
Kinh ĐIển nào nói Đức Phật không còn là bậc ALahan ?

Thật vô lý khi nói Alahan -> Bồ tát -> Phật ( ALahan).
 

phivan

Registered

Phật tử
Tham gia
15/6/06
Bài viết
1,138
Điểm tương tác
1
Điểm
38
dangkhoa,

Tất cả kinh điển Đại Thừa đều nói rõ Ba Thừa:

1-Thanh Văn Thừa : A LA HÁN
2-Duyên Giác Thừa: Độc Giác Phật, Bích Chi Phật
3- Phật Thừa (Nhất Thừa): Phật Toàn Giác .

Các kinh Hoa Nghiệm, Diệu Pháp Liên Hoa, Kim Cang, Duy Ma Cật Phật đều nói rõ Thanh Văn và Duyên Giác có thái độ như thế nào . dangkhoa nên tự tìm hiểu .

Ví dụ: Trong Kinh Kim Cang, Phật nói:"Trong 40 năm, ta không hề giảng Pháp câu nào "
Nguyên Thuỷ cho là Phật tự "Mâu Thuẩn" sao ? Phật nói không đúng sao ?


Sự hiểu biết của dangkhoa chỉ giới hạn trong Tiểu Thừa lại hay thích cãi bướng và ra vẻ thông thái .
dankhoa nên phát triển khả năng của mình bên trang Nam Truyền (Nguyên Thuỷ)

Ý đồ của dangkhoa đen tối và ngôn ngữ không lịch sự, tôi chấm dứt sự giải thích cho dangkhoa tại đây .

Cảm phiền nhé,
 

Hoa TÂm

Registered

Phật tử
Tham gia
8/12/06
Bài viết
20
Điểm tương tác
0
Điểm
1
dangkhoa làm phiền Bác Phi Vân quá !

Kinh Điển Đại Thừa đếu nói rõ Tam Thừa .

Thanh Văn là học trò của Đức Phật theo nghĩa chính của nó . Thanh Văn đạt quả cao nhất là A LA Hán vào Vô Dư Niết Bàn .
A La Hán khi nhập Hạnh Bồ Tát để Hoằng Pháp đứng vào hàng Thất Địa Bồ Tát theo hạnh quả bên Đại Thừa .

dangkhoa thật tình ngoan cố !

Hãy về bên Nam Truyền để học hỏi thêm, không thể học hỏi Đại Thừa bằng cách thô bạo: Khích Bác, Đối Lập, . . . . .

Mong dangkhoa hãy tỉnh ngộ .
----------------------------------------------
 

Hoa TÂm

Registered

Phật tử
Tham gia
8/12/06
Bài viết
20
Điểm tương tác
0
Điểm
1
dangkhoa làm phiền Bác Phi Vân quá !

Kinh Điển Đại Thừa đếu nói rõ Tam Thừa .

Thanh Văn là học trò của Đức Phật theo nghĩa chính của nó . Thanh Văn đạt quả cao nhất là A LA Hán vào Vô Dư Niết Bàn .
A La Hán khi nhập Hạnh Bồ Tát để Hoằng Pháp đứng vào hàng Thất Địa Bồ Tát theo hạnh quả bên Đại Thừa .

dangkhoa thật tình ngoan cố !

Hãy về bên Nam Truyền để học hỏi thêm, không thể học hỏi Đại Thừa bằng cách thô bạo: Khích Bác, Đối Lập, . . . . .

Mong dangkhoa hãy tỉnh ngộ .
----------------------------------------------
 

dangkhoa

Registered

Phật tử
Tham gia
3/5/08
Bài viết
90
Điểm tương tác
1
Điểm
8
Kinh Đại Thừa vốn không do Phật Thuyết . Sao lại lấy làm cớ chia Tam THưa y theo kinh Đại Thừa .
Lấy Kinh A-Ham ra minh chứng cho Zelda thấy Đức Phật chia 3 thừa xem sao.
 

Hoa TÂm

Registered

Phật tử
Tham gia
8/12/06
Bài viết
20
Điểm tương tác
0
Điểm
1
dangkhoa đã viết:
Kinh Đại Thừa vốn không do Phật Thuyết . Sao lại lấy làm cớ chia Tam THưa y theo kinh Đại Thừa .
Lấy Kinh A-Ham ra minh chứng cho Zelda thấy Đức Phật chia 3 thừa xem sao.

dangkhoa có muốn làm kiếp chồn 500 năm không mà lại đi nói bậy: "Kinh Đại Thừa vốn không do Phật Thuyết" ?

Nếu dangkhoa chỉ biết Kinh A Hàm thì cứ theo Kinh A Hàm .

Đệ Nhất Cấp Trung học ,Hình Học Phẳng người ta chứng minh Hai Đường Thẳng Song Song không bao giờ gặp nhau, nhưng lên cao hơn Đệ Nhị Cấp, Hình Học không gian người ta chứng minh hai Đường Thẳng song song gặp nhau .
Đại học, người ta xử dụng Hình Học Mặt Cong .

dangkhoa cứ bám vào Kinh A Hàm rồi đả phá lung tung thật buồn cười .

Trong các Đại Đệ Tử của Phật, có ai dám xưng mình là Phật Không ? Các vị đó đều la A La Hán cả đấy !
Từ xưa nay các Tổ không bao giờ dám nói mình là Phật hay A La Hán là Phật, vì vị Phật kế tiếp là ngài Bô Tát Di Lạc .
Nên nhớ Phật không phải chỉ dạy kinh A Hàm mà còn tuỳ theo căn cơ, trình độ tu hành, giác ngộ cao thấp khác nhau .
Vì vậy Nguyên Thuỷ thích hợp với một số người, nhưng Đại Thừa và Thiền Tông hợp với căn cơ và trình độ khác .

Nên kìm hãm bớt cái "Tâm Viên, Ý Mã" của dangkhoa đi .
 

dangkhoa

Registered

Phật tử
Tham gia
3/5/08
Bài viết
90
Điểm tương tác
1
Điểm
8

dangkhoa

Registered

Phật tử
Tham gia
3/5/08
Bài viết
90
Điểm tương tác
1
Điểm
8
www.hinhdongphatgiao.com
Bạn vào xem.
Zelda đã dẫn chứng rất kĩ kinh điễn Đại Thừa là do nguy tạo
 

Hoa TÂm

Registered

Phật tử
Tham gia
8/12/06
Bài viết
20
Điểm tương tác
0
Điểm
1
dangkhoa thật có óc giảo hoạt, sống trên giả thuyết !

Người ta không căn cứ vào giả thuyết, hoặc nghe nói nghe bàn mà tin theo . dangkhoa tự dẫn câu motto trích dẫn trong kinh Kalama: " Đừng tin điều gì .........." để xét lại mình . Hãy tập sống, nhìn đạo Phật, hiểu Đạo Phật theo Đại Thừa rồi hãy lên tiếng .

Về Kinh điển Đại Thừa ví dụ Kinh Duy Ma Cật đều có nói rõ nơi chốn Phật thuyết:

" I. PHẨM PHẬT QUỐC (4)

Chính tôi được nghe, một thuở kia, đức Phật Thích Ca ở thành Tỳ Da Ly (5) nơi vườn cây Am La (6) cùng tám nghìn chúng Ðại Tỳ Kheo, hai vạn hai nghìn Bồ Tát, là những vị có tiếng tăm, đều đã thành tựu trí hạnh đại thừa, do nhờ oai thần của chư Phật lập nên.
.................................."

Vậy mà giám đặt điều để phỉ báng ngài A NAN .
---------------------------------
dangkhoa tội tày trời, có thể đi gặp Đề Bà Đạt Đa rồi đó .
 

Hoa TÂm

Registered

Phật tử
Tham gia
8/12/06
Bài viết
20
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Kinh Đại Bát Niết Bàn:


PHẨM TỰ THỨ NHẤT
(Hán bộ trọng quyển thứ nhất)


" Như vậy, tôi nghe : một lúc nọ, đức Thích-Ca-Mâu-Ni Phật ở tại rừng Ta-La Song-Thọ nơi thành Câu-Thi-Na (1), cùng với tám mươi ức trăm ngàn vị đại Tỳ-Kheo.

Bấy giờ nhằm ngày rằm tháng hai vào lúc sáng sớm sắp nhập niết-bàn, đức Phật dùng thần lực vang ra tiếng lớn thấu khắp các nơi, suốt đến trời Hửu-đãnh (2) theo từng ngôn-ngữ của mỗi loài mà bảo rằng : “ Đưc Như-Lai Vô-Thượng-Đẳng, Chánh-giác thương mến che chở chúng-sanh, là ngôi nhà to rộng cho chúng sanh, về nương, xem chúng-sanh đồng như La-Hầu-La.
.........................."


--------------------------
Có ai dám phỉ báng ngài A Nan nói rằng Kinh Đại Thừa không do Phật Thuyết !

Tất cả các Kinh Đại Thừa đều theo cách viết và bố cục của ngài A NAN .

--------------------------
 

batnha

Registered

Phật tử
Tham gia
30/6/06
Bài viết
21
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Hình như ngoài Hoa Tâm ra, đã có ai ví dangkhoa (Zelda) với Đề Bà Đạt Đa .
Tuy nhiên Bác Phi Vân chỉ là Cư Sĩ bình thường thôi, đâu có bao giờ giám sánh với Phật được .

Bác Phi Vân chủ trương:

Làm Lành, Lánh Dữ, Luyện Tâm Thanh Tịnh .

Đừng hiểu lầm .
--------
 

dangkhoa

Registered

Phật tử
Tham gia
3/5/08
Bài viết
90
Điểm tương tác
1
Điểm
8
Hoa Tâm đã viết:
Kinh Đại Bát Niết Bàn:


PHẨM TỰ THỨ NHẤT
(Hán bộ trọng quyển thứ nhất)


" Như vậy, tôi nghe : một lúc nọ, đức Thích-Ca-Mâu-Ni Phật ở tại rừng Ta-La Song-Thọ nơi thành Câu-Thi-Na (1), cùng với tám mươi ức trăm ngàn vị đại Tỳ-Kheo.

Bấy giờ nhằm ngày rằm tháng hai vào lúc sáng sớm sắp nhập niết-bàn, đức Phật dùng thần lực vang ra tiếng lớn thấu khắp các nơi, suốt đến trời Hửu-đãnh (2) theo từng ngôn-ngữ của mỗi loài mà bảo rằng : “ Đưc Như-Lai Vô-Thượng-Đẳng, Chánh-giác thương mến che chở chúng-sanh, là ngôi nhà to rộng cho chúng sanh, về nương, xem chúng-sanh đồng như La-Hầu-La.
.........................."
--------------------------
Có ai dám phỉ báng ngài A Nan nói rằng Kinh Đại Thừa không do Phật Thuyết !

Tất cả các Kinh Đại Thừa đều theo cách viết và bố cục của ngài A NAN .

--------------------------

Hoa Tâm có can đảm lắm .
Zelda hỏi phải đáp cho đặng nha .
Cách viết và bố cục của ngài Anan có thể copy được không ? Nếu chấp vào bố cục và cách viết thì cho rằng kinh PHật thuyết , mà bỏ qua sử liệu . Thì quá cố chấp.
Nếu nói rằng kinh Đại Thừa do ngài Anan kết tập, tại sao lần kết tập kinh điển 1,2,3 không tìm đâu ra kinh điển đại thừa ? Không lẽ lần kết tập đầu tiên không có ngài Anan?
 

batnha

Registered

Phật tử
Tham gia
30/6/06
Bài viết
21
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Buồn cười quá! Hươu non ngứa sừng húc giậu thưa !

dangkhoa tự mình qua mặt các Tổ đòi nâng cấp A LA HÁN lên ngang Phật Toàn Giác . Các tổ đâu có dám vọng ngữ như dangkhoa . Các Tổ đều biết vị Phật tương lai tại cõi Ta Bà này là Bồ Tát Di Lặc .

Khi Các Tổ chép lại Kinh thì lại trở giọng nói rằng Kinh Đại Thừa không do Phật Thuyết . dangkhoa đã nâng cấp các tổ từ A La Hán lên Phật rồi lại phỉ báng các Tổ rằng Kinh các Tổ lưu truyền không phải do Phật Thuyết !

Điều đáng buồn cười nhất là Kinh Đại Thừa là các thứ Quốc Bảo chỉ truyền dạy cho cấp thượng lưu, vua chúa, quan quyền, làm sao đi vào đám dân gian tu tập Nguyên Thuỷ . Phải chăng chính đám Tăng Nguyên Thuỷ đã làm Phật giáo Diệt Vong .
Chính Đại Thừa đã làm Vinh Quang Phật Giáo, các Tổ như Bồ Tát Long Thọ mà các Tăng Lữ Nguyên Thuỷ cay đắng chạy mặt, Bồ Tát Mã Minh đem lại nguồn sống văn học, nghệ thuật cho chúng sinh . Nguyên Thuỷ hãy xét lại lịch sử Phật Giáo !


Nếu dangkhoa thật là Phật tử hãy từ bỏ ý định chia rẽ Tông Phái một cách trẻ con như vậy .
Đừng quấy rầy sự tu học của các Phật tử chân chính .
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên