adidaphat

  1. vanduccanh

    Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Đạo tràng niệm - Chùa Hoằng Pháp (Không Quảng Cáo)

    Theo lời dạy của Phật Thích Ca, con người nếu muốn sau khi chết được tái sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thì trong quá trình sống, làm việc luôn hướng về điều thiện, làm điều thiện, siêng năng niệm Thánh hiệu: Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi chết chúng ta sẽ đước tái sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc...
  2. vanduccanh

    Tại Sao Căn Cơ Chúng Sanh Thời Nay Chỉ Nên Tu Pháp Môn Tịnh Độ - Niệm Phật (không quảng cáo-no ads)

    Pháp môn Tịnh Độ vô cùng trọng yếu trong thời Mạt pháp Nơi Kinh Đại Tập, Đức Phật Thích Ca dạy: “Ðời Mạt Pháp ức ức người tu hành, hiếm có một người đắc đạo. Chỉ có nương vào Niệm Phật mới thoát khỏi sanh tử”. Chỉ riêng pháp môn Tịnh Độ. Tuy ít người tu chứng được Niệm Phật Tam Muội như khi xưa...
Bên trên