10 Phương Chư Phật Ban Công Đức Cho Người Đọc Chú Lăng Nghiêm

123456789

Registered
Tham gia
14 Thg 6 2009
Bài viết
486
Điểm tương tác
74
Điểm
28
279907276_4691290597644044_8726871680910348111_n.jpg


10 PHƯƠNG CHƯ PHẬT ĐỀU BAN CÔNG ĐỨC CHO NGƯỜI ĐỌC CHÚ LĂNG NGHIÊM

Trong Kinh Lăng Nghiêm, Quyển 7 Đức Phật dạy:

KINH VĂN:

"CÁC CHÚNG SINH ĐÓ, CHO DÙ CHÍNH MÌNH KHÔNG TÀM VIỆC PHÚC, MƯỜI PHƯƠNG NHƯ LAI CÓ CÁC CÔNG ĐỨC ĐỀU BAN CHO NHỮNG NGƯỜI NHƯ THẾ."

- Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng:

Các chúng sinh đó, tụng và trì chú Lăng Nghiêm, cho dù chính mình không tàm việc phúc, họ không bao giờ làm các việc thiện, hoặc có được niềm vui, khi ấy, mười phương Như Lai có các công đức đều ban cho những người như thế. Tại sao phải làm như vậy? Vì đó là những người tụng chú Lăng Nghiêm, hoặc đọc, hoặc biên chép. Họ không được may mắn, các Đức Phật trong mười phương sẽ ban cho họ công đức và may mắn.

Kinh Văn:

"DO VẬY, HỌ ĐƯỢC TRONG NHỮNG KIẾP HẰNG SA A TĂNG KỲ KHÔNG THỂ NÓI, KHÔNG KỂ XIẾT, THƯỜNG CÙNG CHƯ PHẬT ĐỒNG SINH MỘT CHỖ, VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC NHÓM LẠI NHƯ QUẢ ÁC XOA, CÙNG MỘT CHỖ HUÂN TU, HẰNG KHÔNG PHÂN TÁN."

- Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng:

Do vậy, họ được trong những kiếp hằng sa A tăng kỳ không thể nói, không kể xiết, thường cùng chư Phật. Hằng sa là cát sông Hằng, chỉ số lượng rất nhiều. A tăng kỳ cũng là số lượng lớn, nghĩa là vô số trong ngôn ngữ Phạn. Đồng sinh một chỗ, vồ lượng công đức nhóm lại như quả ác xoa, cùng một chỗ huân tu, hằng không phân tán. Sinh một chỗ không phải là cùng một nơi sinh, mà là sinh vào thời có Phật trong thế gian này. Một trong tám nỗi khổ là sinh trước hoặc sau khi có Phật. Sống vào thời có Phật tất sẽ có được vô vàn công đức. Quả ác xoa (amala), mỗi chùm có ba quả liền nhau, không hể tách riêng ra được. Cũng vậy, những người sống nơi Phật cũng sẽ ảnh hưởng sự tu dưỡng, họ không bao giờ xa rời khỏi Phật.

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
 
Bên trên