H

ALBUM SƯU TẬP ẢNH ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

halo_2615

Registered
Phật tử
Tham gia
20/1/08
Bài viết
60
Điểm tương tác
0
Điểm
6
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT​

http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO580.jpg
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO579.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO578.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/phat_adida464646.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO678.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO568.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO566.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO561.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO666.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO650.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO559.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO554.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO649.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO552.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO551.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO550.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO648.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO547.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO504-1.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO546.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO463.gif[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO647.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO636.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO634.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO587.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO584.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO4633.gif[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO4632.gif[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO4631.gif[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO504.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO462.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO461.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO460.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO459.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO458.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO457.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO456.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO455.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO454.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO452.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO451.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO450.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO449.gif[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO448.gif[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO447.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO446-1.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO446.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO445.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO444.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO443.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO442.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO440.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO439.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO359.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO357.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO350.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMTHNGTRTAMBO277.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMADIPHT-1.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMADIPHT.gif[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/nammoadidaphat.gif[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMADIPHT10.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMADIPHT9.gif[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMADIPHT8.gif[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMADIPHT7.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMADIPHT6.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMADIPHT5-1.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMADIPHT2.gif[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMADIPHT5.gif[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/NAMMADIPHT3.gif[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/hp_23573.jpg[/url]
[url]http://i279.photobucket.com/albums/kk149/halo_2615/NAM_MO_A_DI_DA_PHAT/hp_18233.jpg[/url]
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

halo_2615

Registered
Phật tử
Tham gia
20/1/08
Bài viết
60
Điểm tương tác
0
Điểm
6
RE: BỘ SƯU TẬP ẢNH ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ PHẬT

XIN ADMIN XOA HO PHẦN BÀI GỬI NÀY CỦA halo_2615, VÌ PHẦN NÀY GỬI KHÔNG NÊN ẢNH
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113
Cũng may là nó "không nên ảnh"
Em nên nhớ là dung lượng trang web của chúng ta không phải là bất tận.
Nếu em "có lòng" với Phật A-Di-Đà thì em không nên post những ảnh Phật :
_ KHÔNG NGHIÊM CHỈNH (mắt lé....)
_ MÀU SẮC GÂY PHẢN CÃM
_ BẮT ẤN TÙY TIỆN
_ KHÔNG MANG TÍNH BIỂU TRƯNG CHO PHẬT A-DI ĐÀ
(mà biểu trưng cho Phật Dược sư, ........vì tiêu đề của em là ảnh Phật A-Di-Đà)
 

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
26/10/06
Bài viết
1,343
Điểm tương tác
592
Điểm
113
nguyenvanhoc2006 đã viết:
Cũng may là nó "không nên ảnh"
Em nên nhớ là dung lượng trang web của chúng ta không phải là bất tận.
Nếu em "có lòng" với Phật A-Di-Đà thì em không nên post những ảnh Phật :
_ KHÔNG NGHIÊM CHỈNH (mắt lé....)
_ MÀU SẮC GÂY PHẢN CÃM
_ BẮT ẤN TÙY TIỆN
_ KHÔNG MANG TÍNH BIỂU TRƯNG CHO PHẬT A-DI ĐÀ
(mà biểu trưng cho Phật Dược sư, ........vì tiêu đề của em là ảnh Phật A-Di-Đà)

 • Tại sao?

  Không nghiêm chỉnh? Thế có ai từng noí chớ nương theo hình tướng mà cầu Ta? Vậy thì ở đây, caí gì nghiêm vơi chỉnh?, Tâm phàm phu nghiêm chỉnh thì có sao đâu ?. Ba tấm hình màu mè thì ai mà không làm được, nhưng người làm với "tâm" chơn thiện thì là quá tốt, thậm chí có thiếu vài cái răng. Còn người chấp hình tướng mai đây gặp người thiếu răng liền nghĩ rằng đó là "Dạ Xoa", đó là tự mình chiêu nghiệp.

  Màu sắc gây phản cãm? Màu nào sắc nào? màu sắc của hoạ sỉ chứ có cuả HaLo đâu ?, trước giờ Halo có từng thấy Phậ ADi Đà không, sao không hỏi?, còn có ai thấy Phật ADiĐà chưa? sao không hỏi?

  Bắt ấn tuỳ tiện? Sao là tuỳ tiện, sao là thuận tiện? Đã phá mê tín mà lại nói ấn chú như vậy sao ? Không có gì là Tuỳ hay là chánh. Chẳng qua chúng sanh tin như vậy thì phải hiện tướng như vậy, nhưng tâm chúng sanh tốt, nghiệp tướng mõng thì không cần phải bắt bẻ. Như con trong nhà biết ăn cơm không còn đổ thì nó cầm như thế nào, tay trái, tay mặt thì mặc nó, không có một "Pháp" nhất định là cầm đủa phải bằng tay mặt! Thậm chí nó giỏi thì nó có thể cầm đuả bằng chần và ăn không thua gì người sành ăn nhất Việt Nam.

  Người ăn cơm giỏi nhất Việt Nam tuyên bố :"Ăn cơm phải bằng đuả, cầm tay phải..." đó là hạng Chấp Pháp, vì có chấp Pháp nên đó là Chấp Ngã.
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113
Đã phá mê tín mà lại nói ấn chú như vậy sao ?

Khi bạn phủ định tất cả ẤN CHÚ thì chính bạn MÊ TÍN đó !

Là Phật tử chúng ta có bổn phận phải HỌC, HIỂU, NẮM VỮNG Phật-pháp.
Là Phật tử "có lòng", chúng ta muốn dâng lên Chư Phật mười phương tất cả CON TIM và KHỐI ÓC,
chúng ta đem hết lòng thành kính mà tô vẽ tượng Phật,
có người phải "ăn chay niệm Phật" trong suốt thời gian vẽ tranh Phật,
có người phải "tịnh thân", "tịnh môi trường" trong suốt thời gian vẽ tranh Phật,
tất cả giấy, vải, khung, cọ, bột màu phải thật thanh tịnh, nghĩa là không sử-dụng vật phẫm lấy từ các sinh vật khác.
không được tự mình hay để người khác bước ngang qua các vật phẫm ấy trong suốt thời gian thi công.
không được cất ảnh Phật trong bóp để ở túi quần sau,
thậm chí nếu máy ảnh của bạn có chụp hình tượng Phật, bạn sẽ không cho phép mình để máy ảnh ấy ở những chỗ "bất tịnh"
(trên ghế nệm hay dưới chỗ ngồi ......)
Sự thành kính và cẫn trọng của bạn sẽ có lợi cho bạn chớ không phải cho Phật,
Sự cẩu thả, dể-duôi sẽ không có lợi cho bạn chớ không phải bất lợi cho Phật.

Ở bên Nhật khi thực hiện công trình Đại Phật lộ thiên người ta cần đến những sợi dây thừng lớn bằng cườm tay và có độ bền đặc biệt, khi ấy đa số các nữ Phật tử Nhật đã tự nguyện dâng cúng những suối tóc mà mình đã cẫn thận chăm sóc, nâng-niu từ thuở nhỏ, việc làm ấy thật rất đáng ca-ngợi !
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113
Ảnh Phật A-Di-Đà phải đẹp đẻ trang nghiêm như thế nầy :

NAMMTHNGTRTAMBO444.jpg


chớ không nên dùng màu sắc lòe-loẹt gây phản cãm, lại thêm mắt lé như vầy :

NAMMTHNGTRTAMBO277.jpg
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113
NAMMTHNGTRTAMBO454.jpg


Bức ảnh nầy rất mỹ thuật, màu sắc hài hòa, nhưng :
_ chỉ có chư Tăng khi muốn thưa thỉnh Phật điều gì mới
"THIÊN ĐẢN HỮU KIÊN, HỮU TẤT TRƯỚC ĐỊA"
(Trịch áo bày vai phải, gối phải quỳ xuống)
chứ bản thân Phật Thích Ca thì không bày vai bao giờ.

_ Đây là chiếc Y "hoại sắc" của Phật Thích Ca
khi vẽ Phật A-Di-Đà người xưa đã ngầm quy-ước với nhau : khoác lên Ngài chiếc Y thật lộng lẩy với thật nhiều châu báu
(chớ không đơn sơ như Phật Thích-Ca của cõi Ta-Bà).

_ Phật đang bắt Ấn gì bạn biết không ?
Trong Tịnh-tông chưa bao giờ người xưa vẽ Phật A-Di-Đà bắt Ấn gì cả
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113
NAMMTHNGTRTAMBO584.jpg


Nếu bảo đây là ảnh Phật Dược sư thì cũng không đúng (vì không đúng TAY ẤN)
Nhưng hậu cảnh thì đúng là đang diễn tả Phật DƯỢC SƯ theo phong cách Mật Tông Tây-Tạng (với hình mặt trăng, mặt trời ở hai bên) :


Cõi Phật ấy có hai vị đại Bồ tát là Nhựt Quang biến chiếu, và Nguyệt Quang biến chiếu, chính là hai bực thượng thủ trong vô lượng, vô số Bồ tát và lại là những bậc sắp bổ xứ làm Phật. Hai vị này đều giữ gìn kho báu chánh pháp của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Chúng ta nên nhớ với Mật Tông Tây Tạng mỗi chi tiết nhỏ trên tranh tượng Phật ĐỀU RẤT QUAN TRỌNG
TẤT CẢ PHẢI THẬT CHÍNH XÁC DƯỚI CON MẮT NGHIÊM KHẮC CỦA BẬC GIÁC NGỘ, CỦA VỊ CHÂN SƯ
(khó có thể tùy tiện thêm, bớt dù là một bông hoa)
 

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
26/10/06
Bài viết
1,343
Điểm tương tác
592
Điểm
113
nguyenvanhoc2006 đã viết:
Đã phá mê tín mà lại nói ấn chú như vậy sao ?

Khi bạn phủ định tất cả ẤN CHÚ thì chính bạn MÊ TÍN đó !

Là Phật tử chúng ta có bổn phận phải HỌC, HIỂU, NẮM VỮNG Phật-pháp.
Là Phật tử "có lòng", chúng ta muốn dâng lên Chư Phật mười phương tất cả CON TIM và KHỐI ÓC,
chúng ta đem hết lòng thành kính mà tô vẽ tượng Phật,
có người phải "ăn chay niệm Phật" trong suốt thời gian vẽ tranh Phật,
có người phải "tịnh thân", "tịnh môi trường" trong suốt thời gian vẽ tranh Phật,
tất cả giấy, vải, khung, cọ, bột màu phải thật thanh tịnh, nghĩa là không sử-dụng vật phẫm lấy từ các sinh vật khác.
không được tự mình hay để người khác bước ngang qua các vật phẫm ấy trong suốt thời gian thi công.
không được cất ảnh Phật trong bóp để ở túi quần sau,
thậm chí nếu máy ảnh của bạn có chụp hình tượng Phật, bạn sẽ không cho phép mình để máy ảnh ấy ở những chỗ "bất tịnh"
(trên ghế nệm hay dưới chỗ ngồi ......)
Sự thành kính và cẫn trọng của bạn sẽ có lợi cho bạn chớ không phải cho Phật,
Sự cẩu thả, dể-duôi sẽ không có lợi cho bạn chớ không phải bất lợi cho Phật.

Ở bên Nhật khi thực hiện công trình Đại Phật lộ thiên người ta cần đến những sợi dây thừng lớn bằng cườm tay và có độ bền đặc biệt, khi ấy đa số các nữ Phật tử Nhật đã tự nguyện dâng cúng những suối tóc mà mình đã cẫn thận chăm sóc, nâng-niu từ thuở nhỏ, việc làm ấy thật rất đáng ca-ngợi !
.

Bậc siêu xuất, phải nói giáo lý Thượng thừa, tối thượng thừa. Giáo lý đó không từ "ngoại sắc" dẩn sanh, không từ Thọ tưởng hành thức dẩn sanh, chỉ có Đại từ bi và Đại Bát Nhã.

Thế thì, dâng lên cả "con tim" và "khối óc" nào? Cho ai? .

Còn lòng thành kính "nó" như thế nào?

Đó là "Ngã tướng" . Ngã tướng đó đã từng bị lợi dụng, và nhiều người củng từ chổ thấy hình tướng bên ngoài mà sơ chấp,

Bậc siêu xuất, vẻ hình tượng từ Tâm Đại bi, và Đại trí tuệ. Người họa sỉ gỏi gắm không phải "ngủ dục thế gian" vào tranh, nên hình ảnh tự bản thân toát lên vẻ siêu xuất thế gian. Lại như người copy hình ảnh củng từ Tâm Đại bi và thế trí, thì hình ảnh ấy, củng toát lên đại tâm hướng thiện và chắc chắn sẻ thành tựu từ tâm ấy.

Luận về chính xác hình ảnh thì không có gì phải luận. Người CamPuChia thờ Phật thì hình tượng đối với người VN rất lạ đời, còn người Ấn độ thì khác xa. Thế nhưng người CPC,Lào, Miến Điện nhìn vào và sinh tâm thủ phục. Từ đó, vẩn có thể phát đại bi tâm bất khả tư nghì, chớ không phải chỉ có người VN và TQ mới sanh Tứ vô lượng Tâm !!!

Vã lại, Phật ADi Đà có phải thực là như vậy?

Không? Phật ADi Đà người VN, khác Phật ADi Đà Thái Lan, khác Phật ADi Đaaaaaà Châu Phi, Châu Mỹ. Phật ADi Đ0à Châu Mỹ mũi cao như mũi két, mắt to và màu nâu, toàn thân sáng màu bạch kim.

Mạng bị trục trặc rồi
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113
Bậc siêu xuất, phải nói giáo lý Thượng thừa, tối thượng thừa.

_ Vanhoc không phải là bậc siêu xuất !

Giáo lý đó không từ "ngoại sắc" dẩn sanh, không từ Thọ tưởng hành thức dẩn sanh, chỉ có Đại từ bi và Đại Bát Nhã.

Bát Nhã ở đâu khi ta dòm hình mà không phân biệt ĐÚNG SAI NẶNG NHẸ
Từ Bi ở đâu khi thấy "người mới" sai mà không chỉ, phân tích dùm.


Thế thì, dâng lên cả "con tim" và "khối óc" nào? Cho ai? .

Nếu bạn không có con tim và khối óc thì bạn khỏi cần phải DÂNG cái gì, cho ai cả
Nếu bạn CÓ và bạn sẵn lòng DÂNG tất cả cho đức Phật và Phật pháp thì bạn sẽ không còn gì cả cho riêng mình,
cái sống ấy cũng đẹp lắm bạn ạ !


Còn lòng thành kính "nó" như thế nào?

Người nào có lòng thành kính đối với đức Phật sẽ được lợi ích thực sự cho sự tiến bộ tâm linh của mình,
sự lợi ích nầy tỷ-lệ thuận và theo cấp số nhân đối với lòng thành kính,
nghĩa là hành giả Kính Phật "MỘT" thì được lợi ích ngàn triệu lần


Đó là "Ngã tướng" . Ngã tướng đó đã từng bị lợi dụng, và nhiều người củng từ chổ thấy hình tướng bên ngoài mà sơ chấp,

Đúng là cũng có những trường hợp bị lợi dụng, nhưng xét cho kỹ thì kẻ lợi dụng hành giả cũng là người đáng thương vì quá mê lầm trong Vô-minh, còn người bị lợi dụng đã gieo nhân tốt thì sẽ gặt quả tốt mà thôi !

Dĩ nhiên hình tượng Phật không phải là Phật, nhưng nương theo hình tượng Phật mà trụ tâm, không để "tâm viên ý mã" rong-ruổi theo dục vọng cũng tốt lắm chứ !
 

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
26/10/06
Bài viết
1,343
Điểm tương tác
592
Điểm
113
nguyenvanhoc2006 đã viết:
Bậc siêu xuất, phải nói giáo lý Thượng thừa, tối thượng thừa.

_ Vanhoc không phải là bậc siêu xuất !

Giáo lý đó không từ "ngoại sắc" dẩn sanh, không từ Thọ tưởng hành thức dẩn sanh, chỉ có Đại từ bi và Đại Bát Nhã.

Bát Nhã ở đâu khi ta dòm hình mà không phân biệt ĐÚNG SAI NẶNG NHẸ
Từ Bi ở đâu khi thấy "người mới" sai mà không chỉ, phân tích dùm.


Thế thì, dâng lên cả "con tim" và "khối óc" nào? Cho ai? .

Nếu bạn không có con tim và khối óc thì bạn khỏi cần phải DÂNG cái gì, cho ai cả
Nếu bạn CÓ và bạn sẵn lòng DÂNG tất cả cho đức Phật và Phật pháp thì bạn sẽ không còn gì cả cho riêng mình,
cái sống ấy cũng đẹp lắm bạn ạ !
.
Còn lòng thành kính "nó" như thế nào?

Người nào có lòng thành kính đối với đức Phật sẽ được lợi ích thực sự cho sự tiến bộ tâm linh của mình,
sự lợi ích nầy tỷ-lệ thuận và theo cấp số nhân đối với lòng thành kính,
nghĩa là hành giả Kính Phật "MỘT" thì được lợi ích ngàn triệu lần


Đó là "Ngã tướng" . Ngã tướng đó đã từng bị lợi dụng, và nhiều người củng từ chổ thấy hình tướng bên ngoài mà sơ chấp,

Đúng là cũng có những trường hợp bị lợi dụng, nhưng xét cho kỹ thì kẻ lợi dụng hành giả cũng là người đáng thương vì quá mê lầm trong Vô-minh, còn người bị lợi dụng đã gieo nhân tốt thì sẽ gặt quả tốt mà thôi !

Dĩ nhiên hình tượng Phật không phải là Phật, nhưng nương theo hình tượng Phật mà trụ tâm, không để "tâm viên ý mã" rong-ruổi theo dục vọng cũng tốt lắm chứ !
.


 • A ha ! dỉ nhiên.

  Nương theo hình tượng Phật mà trụ tâm thì có sá gì màu sắc phản cãm, ấn chú ?

  Thế là, từ chổ nhỏ với người mới thành chổ to với người củ? là một (VH) hay hai (VH) ?


  Vạn pháp như huyển.

  Hôm qua vào sòng bài xập xám ?

  Bổng nghĩ từ đâu mà có "Sẳng, thùng, cù lủ" ???

  Một phé, hai phé, mậu thầu mậu dỉ ?

  Con mách, đâu có nói lớn hơn con già, con mụ, con bồi ...

  sao lại có người vác dao vác mác rượt nhau chạy cùng cùng xóm vì :... con mách phải lớn hơn con già, con mụ con bồi ???

  Con nào có trước con nào vậy bác VH ?

  Đó là điên đảo trong sòng sập xám. Trong sòng Tiến lên củng không kém gì ???

  Chẳng khác gì điên đảo trong sòng "Thế sự", điên đảo trong sòng "Phật Pháp".
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113
Không phân biệt nặng nhẹ mới là điên đảo !

Nương theo hình tượng Phật mà trụ tâm thì có sá gì màu sắc phản cãm, ấn chú ?

Với con mắt thường chúng ta không thể thấy rõ "trường điện từ" toát ra từ màu sắc,
nhưng chúng ta có thể cãm nhận được
dòm vô bức tranh nào ta cãm thấy AN ỔN
dòm vô bức tranh khác ta cãm thấy NHỨC ĐẦU.
Đó là điều ta có thể tránh khi vẽ tranh Phật (trong khả năng mà !)
Thực ra còn những cái mà ta không thấy nữa cơ,
có những tranh tượng, màu sắc là chỗ dựa nương của MA, QUỶ
NẾU KHÔNG TIN
bạn hãy VẼ một bức tranh sữ dụng nhiều những gam màu : ĐỎ, TÍM THAN, XANH LÁ, ĐEN
hoặc giả bạn RỌI bức tranh nầy để thờ trong nhà một thời gian bạn sẽ thấy CHUYỆN GÌ XẢY RA :


NAMMTHNGTRTAMBO277.jpg
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113
Thế là, từ chổ nhỏ với người mới thành chổ to với người củ? là một (VH) hay hai (VH) ?

Không chỉ là 1 hay 2 mà thôi _ còn nữa đó !

Vạn pháp như huyển.

Bạn chỉ muốn nói chữ HUYỄN nhưng bạn đã quên rằng :

chữ NHƯ đang đứng trước chữ HUYỄN đó !
 

halo_2615

Registered
Phật tử
Tham gia
20/1/08
Bài viết
60
Điểm tương tác
0
Điểm
6
NAMMTHNGTRTAMBO454.jpg

XIN CHO HỎI LÀ TRÊN BỨC HÌNH NÀY, ĐỨC PHẬT THÍCH CA ĐANG BẮT ẤN GÌ ?
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113
Vanhoc chưa biết, halo 2615 có biết không ?
 

halo_2615

Registered
Phật tử
Tham gia
20/1/08
Bài viết
60
Điểm tương tác
0
Điểm
6
RE: ALBUM ẢNH ĐỨC PHẬT THÍCH CA

halo_2615 không được biết, phải chăng trong bức ảnh đó đã vẽ sai
xin cho halo_2615 hỏi một câu nữa, vanhoc có biết trên bức ảnh của Đức Phật Thích thường được hoạ những ấn chú gì không ?
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113
Re: RE: ALBUM ẢNH ĐỨC PHẬT THÍCH CA

halo_2615 đã viết:
halo_2615 không được biết, phải chăng trong bức ảnh đó đã vẽ sai
xin cho halo_2615 hỏi một câu nữa, vanhoc có biết trên bức ảnh của Đức Phật Thích thường được hoạ những ấn chú gì không ?

Vì trong Tịnh Tông ẤN không quan trọng
cho nên hầu hết các ảnh sưu tập do em post lên đều RẤT TUỲ TIỆN.
Về đức Phật thì mỗi động tác thi vi đều nhiệm mầu
KỂ CẢ MỘT CÁI KHẢY MÓNG TAY.
Đức Phật Thích Ca HIỆN TƯỚNG TRANG NGHIÊM.
Bốn Oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi của Ngài đều là khuôn thước, chuẩn mực cho đệ tử,
Thường người xưa họa hình đức Phật Thích Ca :

1. Ngồi kiết già (hai lòng bàn chân ngữa lên) ,
hai bàn tay thả lỏng đặt ngữa lên trên trên giữa hai bàn chân,
hai ngón tay cái vừa chạm vào nhau.
Đây là tư thế ngồi Thiền dễ định tâm,
và người ta đã gọi (tuỳ tiện) là ẤN TAM MUỘI.

2. Ngồi kiết già hoặc bán già,
bàn tay trái ngữa lên giữa hai chân,
bàn tay mặt buông thỏng úp trên gối phải.

Cả hai tư thế nầy đều rất tự nhiên như là không có ẤN gì.
Nếu muốn hiểu rõ về ẤN, CHÚ em phải tìm Kinh sách Mật Giáo để được biết nhiều hơn.
Mật Giáo thường họa hình những vị Phật khác (khó mà tìm thấy hình Phật Thích-Ca)
Hai bức hình v/h vừa giới thiệu với em thuộc về Thông Giáo.


Phat6.jpg


khohanh.jpg


149726756.jpg


837.jpg


Phat4.jpg

Đây là tích "niêm hoa vi tiếu" (Phật T.C cầm cành hoa đưa lên)
 

halo_2615

Registered
Phật tử
Tham gia
20/1/08
Bài viết
60
Điểm tương tác
0
Điểm
6
NAMMTHNGTRTAMBO552.jpg


Phat6.jpg


halo_2615 nghĩ là trong hai bức trên thì bức đầu tiên là bức của Phật A Di Đà
Còn Bức thứ 2 là bức của Phật Thích ca.
Như vậy halo_2615 không biết làm cách nào để phân biệt hai vị này. Đặc biệt trong chùa hay thờ ảnh của Đức A Di Đà như ở bức 1.

câu hỏi nữa là : Chùa Hoằng Pháp - tp Hồ Chí Minh tu theo Pháp Tịnh Tộ Tông. Trong các buổi lễ lớn hay có tượng Phật là bức hình 2 như trên đây. vậy vanhoc có chính xác đó là bức của Đức Phật Thích Ca không ?
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113
Đức Phật Thích Ca không dùng bất kỳ đồ trang sức nào
Khi hoạ hình Phật A-Di-Đà các Hoạ sư ngày xưa thường vẽ có đeo chuổi Anh Lạc
(tượng trưng cho tất cả những gì tốt đẹp nhất, quý báu nhất mà ở cõi Cực Lạc thì đầy dẩy)
 

chú tiểu

Registered
Phật tử
Tham gia
4/1/08
Bài viết
8
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Địa chỉ
vn
Tán dương công đức halo_2615........ ALBUM SƯU TẬP ẢNH ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
KÍNH GIỚI THIỆU ẢNH A LA HÁN
daitangkinhvietnam.org
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
  Bên trên