M

Bồ Tát T. Q. Đức tự thiêu (Video)

Minh Huy

Registered
Phật tử
Tham gia
3/4/07
Bài viết
179
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Địa chỉ
USA
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jc4LcDbYqq8&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jc4LcDbYqq8&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Thánh_Tri

Registered
Phật tử
Tham gia
20/3/07
Bài viết
599
Điểm tương tác
65
Điểm
28
A-Di-Đà Phật.

Kính Minh Huy!

Cám ơn đạo hữu đã đăng phim nầy. Xem rất cảm động. Thấy dân chúng lúc đó biểu tình, rồi người người đánh đập lẩn nhau đã thê thảm rồi. Mà còn thấy ngài Quảng Đức thiêu thân vì đạo lại càng cảm động thêm.

Thiêu thân để cúng Phật, Pháp, Tăng của ngài Quảng Đức khác hẳng với tự sát. Ngài Quảng Đức đã nương theo hạnh đẹp của tiền thân ngài Dược Vương Bồ Tát, trong Kinh Pháp Hoa phẩm 23 Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Mà có thể nói rằng Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự nầy là Phẩm mà Tri thích nhất trong Kinh Pháp Hoa.

Dùng Thân để cúng dường Phật là pháp cúng dường đệ nhất vì có thể xã bỏ được cái thân, cái ngã của chính mình để đem lại sự lợi ích cho chúng sanh, cho Phật Pháp.

Cái hạnh của ngài Quảng Đức tu hành là cái hạnh của bậc Bồ Tát, ngài chắc chắn sẽ được vãng sanh về cõi Cực Lạc. Vì sao biết? Bởi vì chính ngay phẩm 23 nầy có dạy người thọ Trì Kinh Pháp Hoa sẽ được vãng sanh về cõi Cực Lạc.

Thật là như câu nói, thời loạn gặp anh hùng. Ngài Quảng Đức là một trong những anh hùng trong thời loạn. Người không sống trong thời chiến loạn đâu thể hiểu thấu được sự đau khổ cùng cực của chiến tranh, của đời người, của cõi Ta Bà đầy năm thứ ác trược nầy. Thế mới hiểu được lời của đức Thế Tôn dạy trong Kinh Pháp Hoa thật không sai rằng: "Tam giới không an như nhà lửa".

Vậy chúng ta càng phải nên dũng mảnh tinh tấn tu hành để thoát khỏi nhà lửa Tam Giới đầy khổ nảo hải hùng nầy.

Nam-mô A-Di-Đà Phật.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên