Chú Đại Bi luận giảng

Nhẫn Giả

Registered
Tham gia
4 Thg 1 2022
Bài viết
53
Điểm tương tác
36
Điểm
18
Địa chỉ
Ta bà
Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.
Tâm Đại Bi thật chẳng ngăn ngại,
Hoá hiện ra ngàn mắt ngàn tay.
Trăm lẻ tám biến mỗi ngày,
Ba năm chẳng bỏ, nghiệp tan lo gì.

Tám tư câu niệm trong chốc lát,
Đừng biếng chi dành chút thời gian.
Đời tuy lắm lúc gian nan,
Âu vì phước trí chẳng màng chăm lo.
Trí kia học tập đắn đo,
Phước kia bởi thiện gieo cho mỗi ngày.
Thứ cản trở là do nghiệp tạo,
Tự vượt qua nhiều lúc khó khăn.
Nên mới nhờ sức quang minh,
Đà Ni chú ấy hộ trì thân tâm.
Để Tham, Sân bớt phần kiềm toả,
Nhẹ nghiệp Si, Trí Đức sáng thì.
Tiền tài danh vọng ước gì,
Tự nhiên sẽ đủ, tính gì cũng xong.
Vì lẽ ấy khuyên người tụng niệm,
Sống ở đời có Đạo sẽ hay.
Cho nên chia sẻ chút này,
Hữu duyên thiên lý ngộ thì thuận theo.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm.

1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thƣớc bát ra da
4. Bồ đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tả
10. Nam mô tất kiến lật đỏa y mông a lị da
11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà
12. Nam mô na ra cẩn trì
13. Hê rị ma ha bàn đà sa mế
14. Tát bà a tha đậu du bằng
15. A thệ dựng
16. Tát bà tát đá, na ma bà tát đa1
na ma bà già
17. Ma phạt thị đậu
18. Đát điệt tha, án
19. A bà lô hê
20. Lô ca đế
21. Ca ra đế
22. Di hê rị
23. Ma ha bồ đế tát đỏa
24. Tát bà tát bà
25. Ma ra ma ra
26. Ha hê ma hê, rị đà dựng
27. Cu lô cu lô yết mông
28. Độ lô độ lô phạt già ra đế
29. Ma ha phạt già ra đế
30. Đà la đà la
31. Địa lỵ ni
32. Thất phật ra da
33. Giá ra giá ra
34. Ma ma phạt ma ma
35. Mục đế lệ
36. Y hê di hê
37. Thất na thất na
38. A ra sam phật ra xá lợi
39. Phạt sa phạt sam
40. Phật ra xá da
41. Hô lô hô lô ma ra
42. Hô lô hô lô hê rị
43. Ta ra ta ra
44. Tất lỵ tất lỵ
45. Tô rô tô rô
46. Bồ đề dạ - bồ đề dạ
47. Bồ đà dạ - bồ đà dạ
48. Di đế rị dạ
49. Na ra cẩn tri
50. Địa lỵ sắt ni na
51. Ba dạ ma na
52. Ta bà ha
53. Tất đà da
54. Ta bà ha
55. Ma ha tất đà dạ
56. Ta bà ha
57. Tất đà du nghệ
58. Thất bàn ra dạ
59. Ta bà ha
60. Na ra cẩn trì
61. Ta bà ha
62. Ma ra na ra
63. Ta bà ha
64. Tất ra tăng a mục khƣ da
65. Ta bà ha
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
67. Ta bà ha
68. Giả cát ra a tất đà dạ
69. Ta bà ha
70. Ba đà ma yết tất đà dạ
71. Ta bà ha
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra da
73. Ta bà ha
74. Ma bà lợi thắng yết ra dạ
75. Ta bà ha
76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77. Nam mô a lị da
78. Bà lô kiết đế
79. Thƣớc bàn ra dạ
80. Ta bà ha
81. Án tất điện đô
82. Mạn đà ra
83. Bạt đà dạ
84. Ta bà ha.
 

Nhẫn Giả

Registered
Tham gia
4 Thg 1 2022
Bài viết
53
Điểm tương tác
36
Điểm
18
Địa chỉ
Ta bà
1. Con xin quy kính giao phó thân mạng mình để làm theo lời dạy của mười phương ba đời tất cả chư Phật.

2 - 3. Con xin quy kính hết thảy các vị Thánh giả, những người đã xa lìa tất cả pháp bất thiện, với hào quang chiếu sáng mọi nơi, quán sát tự tại và rộng khắp.

4. Con xin quy kính đảnh lễ các vị Bồ Tát, những người đã tự mình giác ngộ giải thoát, lại giúp cho người khác được giác ngộ giải thoát như mình.

5. Con xin quy kính đảnh lễ các vị Đại Bồ Tát, những người vô cùng dũng mãnh tinh tấn chẳng sợ hãi. Con nguyện phát tâm Bồ Đề theo các Ngài.

6. Con xin cúi đầu đảnh lễ thần chú Đại bi tâm Đà la ni..

7. Trang nghiêm thanh tịnh, đây là mẹ của tất cả chư Phật, Án tự xuất sanh 10 pháp môn thù thắng vi diệu.

8. Đáng tôn kính thay, tự tại Thế Tôn, tự tại Thánh Tôn.

9. Trân quý thay Pháp bảo và Tăng bảo.

10. Thân mạng con xin quy kính dâng lên bản thể vô ngã vô ngại của chư Thánh giả.

11 -12. Nơi cung điện của lòng Đại Từ Bi, con xin kính lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, bậc hiền giả thường đem lòng từ bi bao bọc che chở chúng sinh.

13-14. Với bản tâm thanh tịnh vô nhiễm trước soi sáng rộng khắp mọi nơi, bình đẳng không có sự lo phiền, mọi điều đều như ý.

15-16. Thật chẳng có gì so sánh được, bản tánh thanh tịnh trang nghiêm của chư vị Thập địa Bồ Tát, những pháp vương tử kế vị chư Phật.

17. Kính lạy chư Bồ Tát, xin hãy là thân quyến hộ trì chúng con để cho thiện pháp được thành tựu.

18. Chú ấn lưu xuất.

19. Trí tuệ quán sát.

20 -21. Tự tại Thế Tôn, cứu giúp chúng sanh thoát khổ đau và thất vọng.

22. Con quyết noi theo hạnh nguyện của các Ngài.

23-24. Chư Đại Bồ Tát phát tâm bồ đề vun trồng quả vị Vô thượng Bồ Đề, đem lại an vui lợi lạc cho hết thảy chúng sinh.

CHỖ VI DIỆU KHÔNG LỜI ĐÃ TỚI:
(Bắt đầu thi triển thủ nhãn ấn pháp (TNAP)

25. NHƯ Ý BẢO CHÂU TNAP.

26. NGŨ SẮC VÂN TNAP,
THANH LIÊN HOA TNAP

27. BẢO LOA TNAP.

28. NGUYỆT TỊNH MANI.

29. BẢO KÍCH TNAP.

30. TỊNH BÌNH TNAP.

31. CU LI THIẾT CÂU TNAP.

32. NHẬT TINH MANI TNAP.

33. BẢO ĐẠC TNAP.

34. HOÁ CUNG ĐIỆN TNAP.

35. DƯƠNG CHI TNAP.

36. ĐỘC LÂU TRƯỢNG TNAP.

37. BẢO CẢNH TNAP.

38. CHƯỞNG THƯỢNG HOÁ PHẬT TNAP.

39. BẢO CUNG TNAP.

40. TỬ LIÊN HOA TNAP.

41. KIM TRỌC NGỌC HOÀN TNAP.

42. BẢO BÁT TNAP.

43. KIM CANG XỬ TNAP.

44. HỢP CHƯỞNG TNAP.

45. CAM LỒ TNAP.

46. BẤT THỐI KIM LUÂN TNAP.

47. ĐẢNH THƯỢNG HOÁ PHẬT TNAP.

48. TÍCH TRƯỢNG TNAP.

49. BẢO BÁT TNAP.

50. BẢO KIẾM TNAP.

51 - 52. BẢO TIỄN TNAP.

53-56. BẢO KINH TNAP.

57-59. BẢO HIẾP TNAP.

60-61. BẢO BÌNH TNAP.

62-63. QUYẾN SÁCH TNAP.

64-65. BẢO PHỦ TNAP.

66-67. BỒ ĐÀO TNAP.

68-69. BẠT CHIẾT LA TNAP.

70-71. HỒNG LIÊN HOA TNAP.

72-73. THÍ VÔ ÚY TNAP.

74-75. TỔNG NHIẾP THIÊN TÝ TNAP.

76. Con xin kính lễ quy y Tam Bảo.

77. Quy y chư vị hiền Thánh tăng.

78-79. Quán Thế Âm Bồ Tát.

80. Thành tựu tất cả công đức

81. Bản nguyện thành tựu.

82. Đạo tràng.

83. Toại tâm viên mãn.

84. Thành tựu.
 

Bantoioi

Thành viên vì Forum
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
408
Điểm tương tác
134
Điểm
43
- Hỏi: Chú mà luận giảng thì còn gì là diệu dụng của tâm chứ..??
- Đáp: Giảng giải là để thỏa mãn sự hiểu biết của bản ngã và chú trở thành tri kiến lập tri - chấp thật có..!!
 

Nhẫn Giả

Registered
Tham gia
4 Thg 1 2022
Bài viết
53
Điểm tương tác
36
Điểm
18
Địa chỉ
Ta bà
- Hỏi: Chú mà luận giảng thì còn gì là diệu dụng của tâm chứ..??
- Đáp: Giảng giải là để thỏa mãn sự hiểu biết của bản ngã và chú trở thành tri kiến lập tri - chấp thật có..!!
Thật ra thì Chú có trì có tụng. Nếu tụng thì không cần giảng, muốn trì thì không giảng e rằng không biết trì sao cho có linh ứng.

Cũng như tụng trì kinh giáo vậy.
 

Bantoioi

Thành viên vì Forum
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
408
Điểm tương tác
134
Điểm
43
- Hỏi: Luận giảng chú để hành trì có linh ứng. Vậy chú có tác dụng như là phương tiện cứu khổ hiện tượng chứ chẳng phải là độ sinh như nghĩa..??
- Đáp: Tất cả mọi hiện hữu đều là tướng của tâm duyên vào sắc pháp mà biểu hiện. Vì chấp sự linh ứng vào tha lực (biến hóa của tướng tâm) thì không dễ nhận bồ đề tự tâm - thể tánh - pháp thân. Nên chẳng phải là độ sinh tử để nhận cái bất tử vô sanh..!!
 

Nhẫn Giả

Registered
Tham gia
4 Thg 1 2022
Bài viết
53
Điểm tương tác
36
Điểm
18
Địa chỉ
Ta bà
- Hỏi: Luận giảng chú để hành trì có linh ứng. Vậy chú có tác dụng như là phương tiện cứu khổ hiện tượng chứ chẳng phải là độ sinh như nghĩa..??
- Đáp: Tất cả mọi hiện hữu đều là tướng của tâm duyên vào sắc pháp mà biểu hiện. Vì chấp sự linh ứng vào tha lực (biến hóa của tướng tâm) thì không dễ nhận bồ đề tự tâm - thể tánh - pháp thân. Nên chẳng phải là độ sinh tử để nhận cái bất tử vô sanh..!!
Không có hiện tượng nào mà lại tách rời bản thể, nên độ tượng chính là độ tâm.
 
Bên trên