Ky Thuat Vien

Hỗ trợ đăng tải file flash lên diễn đàn

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Ky Thuat Vien

Registered

Phật tử
Tham gia
22/4/06
Bài viết
193
Điểm tương tác
3
Điểm
18
Kính thưa quý vị !.

Đây là ngôn ngữ dùng để đăng tải file flash lên diễn đàn.

Tương tự như các ngôn ngữ khác, quý vị chỉ cần thay đổi đường dẫn của file flash mà quý vị muốn đăng tải

Lưu ý : quý vị nên điều chỉnh size sau cho vừa ý để file flash xuất hiện lên diễn đàn.

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="600" height="500">
<param name="movie" value="http://www.hinhdongphatgiao.com/thuvienthiep/hinh/flash/buddhistflash/buddhistflash9.swf">
<param name="quality" value="High">
<param name="_cx" value="4022">
<param name="_cy" value="926">
<param name="FlashVars" value>
<param name="Src" value="http://www.hinhdongphatgiao.com/thuvienthiep/hinh/flash/buddhistflash/buddhistflash9.swf">
<param name="WMode" value="Window">
<param name="Play" value="-1">
<param name="Loop" value="-1">
<param name="SAlign" value>
<param name="Menu" value="-1">
<param name="Base" value>
<param name="AllowScriptAccess" value="always">
<param name="Scale" value="ShowAll">
<param name="DeviceFont" value="0">
<param name="EmbedMovie" value="0">
<param name="BGColor" value>
<param name="SWRemote" value>
<param name="MovieData" value>
<embed src="../text1.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="152" height="35"></embed></object>
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Ky Thuat Vien

Registered

Phật tử
Tham gia
22/4/06
Bài viết
193
Điểm tương tác
3
Điểm
18
đăng tải file flash

Sau đó quý vị sẽ thấy hình flash xuất hiện lên diễn đàn như sau :

<p align="center">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="600" height="500">
<param name="movie" value="http://www.hinhdongphatgiao.com/thuvienthiep/hinh/flash/buddhistflash/buddhistflash9.swf">
<param name="quality" value="High">
<param name="_cx" value="4022">
<param name="_cy" value="926">
<param name="FlashVars">
<param name="Src" value="http://www.hinhdongphatgiao.com/thuvienthiep/hinh/flash/buddhistflash/buddhistflash9.swf">
<param name="WMode" value="Window">
<param name="Play" value="-1">
<param name="Loop" value="-1">
<param name="SAlign">
<param name="Menu" value="-1">
<param name="Base">
<param name="AllowScriptAccess" value="always">
<param name="Scale" value="ShowAll">
<param name="DeviceFont" value="0">
<param name="EmbedMovie" value="0">
<param name="BGColor">
<param name="SWRemote">
<param name="MovieData">
<embed src="../text1.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="152" height="35"></embed></object>
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên