T

Kim Cang Thọ Mạng Đà La Ni

tuebao_manjusri

Registered

Phật tử
Tham gia
28/7/06
Bài viết
14
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Quy y Phật ; Quy y Pháp ; Quy y Tăng .
Việt Nam Quốc , Liễu Qúan Tự , Bổn Sư Tỳ Khưu THÍCH QUẢNG TRÍ Việt dịch .
-----------------------------------
Đức Tỳ Lô Giá Na nhập Kim Cang Thọ Mạng Tam Muội thuyết Thần Chú Kim Cang Thọ Mạng :
OM VAJRA YUSAI SVAHA
Nếu có Thiện Nam Tử , Thiện Nữ Nhân thọ trì niệm tụng ngày ba thời , mỗi thời 1000 biến , quá khứ tất cả các ác nghiệp tiêu trừ , sống lâu . Do trì chơn ngôn , tín tâm thanh tịnh nên khiến được sống lâu . Nếu muốn tu Tam Ma Địa , thì hiện sanh không đổi thân cha mẹ sanh này , mà được ngũ thần thông , thừa không tự tại .
Tu Pháp :
Kiết già phu tọa , nhắm mắt lại , hai tay kết Định ấn để nơi rốn . Tưởng ở giữa hư không , tất cả chư Phật mỗi mỗi rõ ràng . Nơi thân mình ở nơi tâm tưởng Nguyệt Luân tròn thanh tịnh , ở trong tưởng chày Kim Cang 5 chĩa biến thành hàng Tam Thế Kim Cang Bồ Tát , trên đảnh có đức Tỳ Lô Giá Na . Tòan thân Phật các lỗ chân lông xuất ra Bạch Cam Lồ . Lại ở trong tim Phật , tưởng Kim Cang Thủ Bồ Tát tướng hảo tốt đẹp oai đức tự tại . Sau đó kết Kim Cang Thọ Mạng Gia Trì Bị Giáp Bí ấn , dùng hai tay tác Kim Cang Quyền , lấy ngón tấn lực hữu áp tả tương câu , để trên đảnh tụng 7 biến . An nơi đảnh , xòe tay ra vừa chuyển vừa đưa xuống dưới tim . Hai tay chắp lại tụng chân ngôn tức thành Bị Giáp Hộ Thân .
OM DDHAM TRUN VAJRA YUH
Do Bí ấn gia trì , oai lực thân đồng Kim Cang , chúng sinh thấy hoan hỷ .
(Có bản chỉ bảo quán tưởng chữ Yuh quang minh rực rỡ chiếu khắp nơi , biến thành Kim Cang Thọ Mạng Bồ Tát . Sau dùng bốn chữ chân ngôn thỉnh Bồ Tát nhập đàn thọ lãnh các cúng dường)
Tứ Tự Bí Ngôn : JAH , HUM , VAM , HOH
Hộ Ma :
Cầu Tức Tai , Thọ Mạng , Tăng ích , Kiết Tường , Phú Quý , Biện Tài Vô Ngại ,cho đến tiêu trừ các nạn mưa gió . Y pháp mà làm , tất cả các nguyện thảy đều đầy đủ .
Hộ ma đàn pháp có 4 cách : Y Pháp làm một cái đàn , tùy sở cầu mà ngồi .Bổn Tôn hình tượng y pháp mà vẽ .Ta nay nói Pháp Trừ Tai Diên Mạng , kiếm một nơi sạch sẽ , bỏ các vật xấu dơ đi ,làm một cái đàn vuông rộng 3 tấc .
Dùng hương trộn Cù Ma Di tô đắp . ở trên trung tâm , dùng chất phấn màu trắng làm một nữa Kim Cang giáp trụ. Trung ương làm một hỏa đàn.Nếu không tô đắp như vậy,làm một cái lư để vào cũng được.
Làm đàn xong , an Kim Cang Thế Tôn tượng , cúng dường hoa quả ,ẩm thực ..v..v.. y pháp niệm tụng . Trước lấy cây có sữa , dài 10 chỉ mà đốt,tụng Diên Mạng chú gia trì hỏa mộc,mỗi biến mỗi cây bỏ vào lửa,trong lửa cháy tưởng hoa sen 8 cánh.ở trên đài sen quán tưởng chữ Yuh quang minh rực rỡ chiếu khắp biến thành Kim Cang Thọ Mạng Bồ Tát , dùng chữ chân ngôn Jah Hum Vam Hoh thỉnh Bồ Tát nhập đàn cúng dường .
Tay tả bắt ấn Kim Cang Quyền , lấy nước rưới tắt lửa . Lấy Cốt Thế Thảo 1008 lá , hoặc 108 lá bỏ vào trong bình đựng nước đầy , tụng Diên Mạng Chân Ngôn ( nếu lấy bao nhiêu lá thì tụng bấy nhiêu biến ) sau thiêu các thứ hương , bỏ cỏ vào trong hương , dùng lọai hương có nhựa như trước niệm tụng cho hết . Nếu ở trong 3 tháng trai hoặc tự sanh nguyện cúng dường hay trừ tai nạn , tăng trưởng thọ mạng , đầy đủ phước trí , nguyện thảy đều viên mãn . Vào ra qua lại chỗ quan quyền , nhà giàu có , tài bảo đều được như ý .
Nếu cầu nam nữ thông minh , tác đàn gia trì sữa mà uống tức được .
Nếu gia trì cây xương bồ 9 tiết , khiến hiện ba tướng thành tựu , ăn vào tức mãn nguyện thông minh , ngày có thể tụng 1000 lời , biện tài vô ngại .
Nếu cầu đằng không ẩn hiện tự tại , lấy ngưu hùynh gia trì không gián đọan , ba tướng hiện ra , dùng xoa dưới chân , bôi trên đầu tức được như nguyện .
Nếu cầu các nguyện , tùy tâm mà làm đều được . Nếu muốn đất đai xứ sở không có các tai chướng mưa gió , khiến nhân dân an lạc , Thánh Hiền gia hộ thì rộng như trong Du Già Kinh nói rõ.
Nếu tác Tức Tai Diên Mạng Pháp , thì quay mặt về hướng Bắc mà ngồi , tạo một đàn vuông , tưởng tất cả Hiền Thánh đều màu trắng , mình mặc đồ trắng , các đồ cúng dường đều màu trắng , thiêu Trầm Hương .
Nếu tác Tăng ích , thì mặt hướng về phía Đông mà ngồi , thân mình và Thánh Tôn , y phục và tất cả đồ cúng dường đều màu vàng , thiêu Bạch Đàn Hương .
Nếu làn đàn Điều Phục , thì ngó về hướng Nam , thân mình và Bổn Tôn , y phục , các thứ cúng dường đều màu đen xanh , thiêu An Tức Hương .
Nếu làm pháp Kính ái , mặt ngó về hướng Tây , thân mình và Bổn Tôn , các thứ cúng dường đều màu đỏ , thiêu Tô Hợp Hương .
YUH là Phổ Hiền Diên Mạng Chủng Tự .
-----------------------
Kim Cang Thọ Mạng Đà La Ni hết .
Thân ái .
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên