KINH BI HOA

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

KINH BI HOA


--ooOoo--

BẮC LƯƠNG THIÊN TRÚC TAM TẠNG PHÁP SƯ ĐÀM-VÔ-SẤM
Dịch từ Phạn ngữ

NGUYỄN MINH TIẾN
Việt dịch và chú giải

*******

LỜI NÓI ĐẦU

Kinh Bi Hoa là một trong những bản kinh được rất nhiều
người biết đến, nhưng lại ít ai có duyên may được đọc
trọn bộ kinh. Sở sĩ như thế là vì kinh này được trích dẫn và nhắc
đến trong rất nhiều kinh luận khác, nhưng nguyên bản Hán văn
lại thuộc vào loại hiếm gặp. Chính vì vậy mà rất ít người hiểu
được trọn vẹn về bản kinh này.
Nhiều người cho rằng kinh này thuộc Tịnh độ tông. Tuy nhiên,
ngoài việc đề cập đến nhân duyên tiền thân của đức Phật A-Di-Đà
- cùng với rất nhiều vị Phật và Bồ Tát khác nữa - thì kinh này
tuyệt nhiên không có phần nào chỉ dạy hay khuyến khích pháp
môn Tịnh độ. Một phần lớn nội dung kinh đề cập đến pháp Bố
thí trong tinh thần Đại thừa, nhưng điều đó đã được sử dụng như
một phương tiện để hiển bày tâm Đại Bi của Bồ Tát - và Bồ Tát
ở đây chính là một tiền thân của đức Phật Thích-Ca. Và chính vì
thế mà kinh này có tên là Đại Bi Liên Hoa - được gọi tắt thành
kinh Bi Hoa.
Khi chuyển dịch kinh này sang Việt ngữ, chúng tôi chỉ mong
sao có thể giúp cho những ai không có điều kiện đọc trực tiếp
nguyên bản Hán văn cũng được thấm nhuần những lời dạy của
Phật. Nếu có bất cứ ai nhờ đọc tụng kinh này mà được phần lợi
ích thì đó chính là tâm nguyện duy nhất của chúng tôi khi thực
hiện công việc này.
Dù đã hết sức thận trọng trong công việc nhưng chắc chắn
cũng không thể tránh khỏi ít nhiều sai sót, kính mong các bậc
cao minh rộng lòng chỉ giáo.


NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN​
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

QUYỂN ĐỆ NHẤT


CHUYỂN PHÁP LUÂN PHẨM - ĐỆ NHẤT

--ooOoo--​

Như thị ngã văn. Nhất thời Phật tại Vương Xá thành
Kỳ-xà-quật sơn, dữ đại Tỳ-kheo tăng lục vạn nhị thiên
nhân câu, giai A-la-hán chư lậu dĩ tận, vô phục phiền
não, nhất thiết tự tại, tâm đắc giải thoát, huệ đắc giải
thoát. Thí như thiện điều Ma-ha-na-già, sở tác dĩ biện, xả
ư trọng đảm. Đãi đắc kỷ lợi, tận chư hữu kết. Chánh trí
đắc giải, tâm đắc tự tại, ư nhất thiết tâm đắc độ bỉ ngạn.
Duy trừ A-nan.
Bồ Tát ma-ha-tát tứ bách tứ thập vạn nhân, Di-lặc Bồ
Tát tối vi thượng thủ. Giai đắc đà-la-ni nhẫn nhục thiền
định. Thâm giải chư pháp không vô định tưởng, như thị
Đại sĩ giai Bất thối chuyển.
Thị thời phục hữu Đại Phạm Thiên vương dữ vô lượng
bá thiên chư Phạm thiên tử câu Tha hóa tự tại Thiên
vương dữ kỳ quyến thuộc tứ bá vạn nhân câu.
Hóa Lạc Thiên vương diệc dữ quyến thuộc tam bá ngũ
thập vạn nhân câu.
Đâu-suất Thiên vương diệc dữ quyến thuộc tam bá vạn
nhân câu.
Dạ-ma Thiên vương diệc dữ quyến thuộc tam bá ngũ
thập vạn nhân câu.
Đao-lợi Thiên vương Thích-đề-hoàn-nhân diệc dữ
quyến thuộc tứ bá vạn nhân câu.
Tỳ-sa-môn Thiên vương diệc dữ quỷ thần quyến thuộc
thập vạn nhân câu.
Tỳ-lâu-lặc Thiên vương diệc dữ câu-biện-đồ quyến
thuộc nhất thiên câu.
Tỳ-lâu-lặc Thiên vương diệc dữ chư long quyến thuộc
nhất thiên câu.
Đề-đầu-lại-trá Thiên vương dữ càn-thát-bà quyến thuộc
nhất thiên câu.
Nan-đà Long vương, Bà-nan-đà Long vương diệc các
dữ nhất thiên quyến thuộc câu.
Như thị đẳng chúng, giai dĩ phát tâm thú ư Đại thừa,
dĩ hành Lục Ba-la-mật.
Nhĩ thời Thế Tôn quyến thuộc vi nhiễu, vị chư đại
chúng thuyết vi diệu pháp, trừ tứ điên đảo, sanh thiện
pháp minh, đắc trí huệ quang, liễu Tứ thánh đế, dục linh
lai thế chư Bồ Tát đẳng đắc nhập Tam-muội. Nhập Tam-muội
dĩ, quá ư Thanh văn, Bích-chi Phật địa, ư A-nậu-đa-la
Tam-miệu Tam-bồ-đề vô hữu thối chuyển.
Nhĩ thời Di-lặc Bồ Tát, Vô Si Kiến Bồ Tát, Thủy Thiên
Bồ Tát, Sư Tử Ý Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát, như thị đẳng
thượng thủ Bồ Tát ma-ha-tát thập thiên nhân câu. Tức
tùng tòa khởi thiên đản hữu kiên, hữu tất trước địa, xoa
thủ hợp chưởng, hướng đông nam phương, nhất tâm hoan
hỷ cung kính chiêm ngưỡng nhi tác thị ngôn:

“Nam-mô Liên Hoa Tôn Đa-đà-a-già-độ, A-la-ha Tam-miệu
Tam-phật-đà. Nam-mô Liên Hoa Tôn Đa-đà-a-già-độ, A-la-ha
Tam-miệu Tam-phật-đà.
Hy hữu Thế Tôn ! Thành A-nậu-đa-la Tam-miệu
Tam-bồ-đề vị cửu nhi năng thị hiện chủng
chủng vô lượng thần túc biến hóa, linh vô lượng vô biên
bá thiên ức na-do-tha chúng sanh đắc chủng thiện căn,
bất thối chuyển ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề."

Nhĩ thời hội trung hữu Bồ Tát ma-ha-tát danh Bảo
Nhật Quang Minh, tức tùng tòa khởi thiên đản hữu kiên
hữu tất trước địa, hợp chưởng hướng Phật nhi bạch Phật ngôn,
Di-lặc Bồ Tát, Vô Si Kiến Bồ Tát, Thủy Thiên Bồ
Tát, Sư Tử Ý Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát, như thị đẳng
thượng thủ Bồ Tát ma-ha-tát thập thiên nhân đẳng, dĩ hà
duyên cố xả ư thính pháp nhi tùng tòa khởi, thiên đản
hữu kiên hữu tất trước địa, xoa thủ hợp chưởng hướng
đông nam phương nhất tâm hoan hỷ nhi tác thị ngôn:

"Nam-mô Liên Hoa Tôn Đa-đà-a-già-độ, A-la-ha Tam-miệu
Tam-phật-đà. Nam-mô Liên Hoa Tôn Đa-đà-a-già-độ, A-la-
ha Tam-miệu Tam-phật-đà. Hy hữu Thế Tôn. Thành A-nậu-
đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề vị cửu nhi năng thị hiện
chủng chủng vô lượng thần túc biến hóa, linh vô lượng vô
biên bá thiên ức na-do-tha chúng sanh đắc chủng thiện căn.
Thế Tôn! Thị Liên Hoa Tôn Phật khứ thử viễn cận.
Bỉ Phật thành đạo dĩ lai kỷ thời, quốc độ hà danh, dĩ hà
trang nghiêm ? Liên Hoa Tôn Phật hà cố thị hiện chủng
chủng biến hóa ? Ư thập phương thế giới sở hữu chư Phật
thị hiện chủng chủng vô lượng biến hóa, hoặc hữu Bồ Tát
nhi đắc chiêm kiến ngã độc bất đổ ?”

Nhĩ thời Phật cáo Bảo Nhật Quang Minh Bồ Tát:

“Thiện nam tử ! Thiện tai, thiện tai. Nhữ sở vấn giả tức
thị trân bảo, tức thị hiền thiện, tức thị thiện biện, tức thị
thiện vấn. Nhữ thiện nam tử năng vấn Như Lai như thị
diệu nghĩa, dục đắc giáo hóa vô lượng vạn ức na-do-tha
chúng sanh linh chủng thiện căn, dục đắc hiển hiện Liên
Hoa Tôn giới chủng chủng trang nghiêm. Thiện nam tử !
Ngã kim đương thuyết. Đế thính đế thính. Thiện tư niệm
chi. Thiện thọ nhiếp trì.”
Bảo Nhật Quang Minh Bồ Tát nhất tâm hoan hỷ thọ
giáo nhi thính.
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Nhĩ thời Thế Tôn cáo Bảo Nhật Quang Minh :

_ Thiện-nam-tử ! Đông nam phương khứ thử nhất ức bách thiên
Phật độ. Hữu Phật thế giới danh viết Liên Hoa, dĩ chủng
chủng trang nghiêm nhi hiệu sức chi, tán chư danh hoa
hương khí biến huân, bảo thọ trang nghiêm chủng chủng
bảo sơn, cám lưu ly địa. Vô lượng Bồ Tát sung mãn kỳ
quốc, thiện pháp diệu âm chu biến nhi văn. Kỳ địa nhu
nhuyễn thí như thiên y, hành thời túc hạ đạo nhập tứ
thốn, cử túc hoàn phục tự nhiên nhi sanh chủng chủng
liên hoa. Kỳ thất bảo thọ cao thất do-tuần, kỳ chi tự
nhiên huyền thiên ca sa. Kỳ Phật thế giới thường văn chư
Thiên kỹ nhạc âm thanh. Bỉ chư chúng điểu thanh trung
thường xuất căn, lực, giác ý, diệu pháp chi âm. Chư thọ
chi diệp tương trành tác thanh, quá chư thiên nhân ngũ
nhạc chi âm. Nhất nhất thọ căn sở xuất hương khí quá
chư thiên hương. Hương khí biến mãn quá thiên do-tuần.
Kỳ thọ trung gian huyền thiên anh lạc. Hữu thất bảo lâu
quán cao ngũ bá do-tuần. Tung quảng chánh đẳng nhất bá
do-tuần. Châu táp lan thuẫn thất bảo sở thành. Kỳ lâu tứ
biên hữu đại trì thủy, trường bát thập do-tuần quảng ngũ
thập do-tuần. Kỳ trì tứ phương hữu diệu giai bệ thuần dĩ
thất bảo. Kỳ trì thủy trung hữu ưu-bát-la hoa, câu-vật-đầu
hoa, ba-đầu-ma hoa, phân-đà-lợi hoa. Nhất nhất liên hoa
tung quảng chánh đẳng mãn nhất do-tuần. Ư dạ sơ phần
hữu chư Bồ Tát, ư hoa đài trung sanh kết già phu tọa, thọ
ư giải thoát hỷ duyệt chi lạc. Quá dạ phần dĩ, tứ phương
hữu phong nhu nhuyễn hương khiết xúc Bồ Tát thân. Kỳ
phong năng linh hợp hoa khai phu, xuy tán bố địa. Thị
thời Bồ Tát tùng tam-muội khởi, phục thọ giải thoát hỷ
duyệt chi lạc. Hạ liên hoa đài thăng ư cao lâu, ư thất bảo
tòa xứ, kết già phu tọa thính thọ diệu pháp. Kỳ viên quan
ngoại châu táp tứ biên hữu Diêm-phù-đàn tử ma kim sơn
cao nhị thập do-tuần, tung quảng chánh đẳng mãn tam
do-tuần. Sơn hữu vô lượng bá thiên trân bảo, cám lưu ly
châu, đại cám lưu ly châu, hỏa châu chi minh gian thố kỳ
gian.
Nhĩ thời Liên Hoa Tôn Phật dĩ đại quang minh tinh
chư bảo minh hoà hợp hiển chiếu kỳ Phật thế giới. Kỳ
độ quang minh vi diệu đệ nhất cánh vô nhật nguyệt diệc
vô trú dạ, dĩ hoa hợp điểu tê nhi tri thời tiết. Kỳ bảo sơn
thượng hữu cám lưu ly diệu hảo chi đài, cao lục thập do
tuần tung quảng nhị thập do-tuần. Kỳ đài tứ biên châu
táp lan thuẫn thất bảo sở thành. Kỳ đài trung ương hữu
thất bảo sàng. Kỳ sàng các hữu Nhất sanh Bồ Tát tọa
thính thọ pháp.
Thiện nam tử ! Kỳ Phật thế giới hữu bồ-đề thọ danh
Nhân-đà-la, cao tam thiên do-tuần, thọ hành tung quảng
ngũ bá do-tuần, chi diệp tung quảng nhất thiên do-tuần.
Hạ hữu liên hoa, lưu ly vi hành cao ngũ bá do-tuần. Nhất
nhất chư hoa các hữu nhất ức bá thiên kim diệp cao ngũ
do-tuần, mã não vi nhung, thất bảo vi tu, cao thập dotuần,
tung quảng chánh đẳng mãn thất do-tuần.
Nhĩ thời Liên Hoa Tôn Phật tọa thử hoa thượng, tức ư
tạc dạ thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Kỳ Bồ-đề
hoa tòa châu táp phục hữu chủng chủng Liên hoa, hữu chư
Bồ Tát các tọa kỳ thượng kiến Liên Hoa Tôn Phật chủng
chủng biến hóa.
Nhĩ thời Thế Tôn Thích-ca-mâu-ni thuyết thị sự dĩ,
Bảo Nhật Quang Minh Bồ Tát ma-ha-tát bạch Phật ngôn:

_ “Thế Tôn! Liên Hoa Tôn Phật dĩ hà tướng mạo tác chư
biến hóa? Duy nguyện thuyết chi.”

Phật cáo Bảo Nhật Quang Minh:

“Thiện nam tử! Liên-Hoa Tôn Phật ư tạc dạ hậu phần
thành A-nậu-đa-la Tam-miệu-Tam-bồ-đề. Kỳ Phật quá
dạ phần dĩ thị hiện chủng chủng thần túc biến hóa.
Kỳ thân biến hiện nãi chí Phạm-thiên, đỉnh nhục kế tướng
phóng lục thập ức na-do-tha bá thiên quang minh, chiếu ư
thượng phương vi trần số đẳng chư Phật thế giới.
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Nhĩ thời thượng phương Bồ Tát bất quan hạ phương
nhãn sở duyên sắc, sở vị đại tiểu Thiết vi cập chư tiểu
sơn, đãn quan Phật quang sở cập thế giới, ư chư thế giới
hữu chư Bồ Tát đắc thọ ký biệt, nhược đắc đà-la-ni nhẫn
nhục tam-muội, hoặc đắc thượng vị nhất sanh bổ xứ. Thị
Bồ Tát đẳng sở hữu quang minh, dĩ Phật quang cố tất bất
phục hiện. Như thị đẳng chúng xoa thủ hướng ư Liên Hoa
Tôn Phật chiêm ngưỡng tôn nhan. Nhĩ thời duy kiến tam
thập nhị tướng, anh lạc kỳ thân bát thập chủng hảo thứ
đệ trang nghiêm. Kiến Liên Hoa Tôn Phật cập kỳ thế
giới chủng chủng trang nghiêm. Như thị kiến dĩ tâm đắc
hoan hỷ.
Nhĩ thời như vi trần số đẳng chư Phật thế giới trung,
chư Bồ Tát ma-ha-tát kiến Liên Hoa Tôn Phật quang
minh biến hóa cập kỳ thế giới dĩ, các xả bổn độ dĩ thần
túc lực, tất cộng phát lai nghệ bỉ Phật sở, lễ bái vi nhiễu
cúng dường cung kính tôn trọng tán thán.

Thiện nam tử ! Nhĩ thời bỉ Phật kiến chư Bồ Tát xuất
kỳ thiệt tướng, tất giai biến phú chư tứ thiên hạ hành trụ
tọa đẳng nhất thiết chúng sanh, hoặc hữu Bồ Tát nhập
ư thiền định tùng thiền định khởi tại đại chúng trung,
lễ bái vi nhiễu cúng dường cung kính tôn trọng tán thán
Liên Hoa Tôn Phật.

Thiện nam tử ! Bỉ Phật nhĩ thời thị hiện như thị quảng
trường thiệt tướng, tác biến hóa dĩ tức hoàn nhiếp chi.
Thiện nam tử! Liên Hoa Tôn Phật phục phóng thân
mao khổng quang. Nhất nhất mao khổng xuất lục thập
ức na-do-tha bá thiên quang minh. Kỳ quang vi diệu phổ
biến thập phương. Nhất nhất phương diện các các quá ư
vi trần số đẳng chư Phật thế giới.
Bỉ thế giới trung tại tại xứ xứ sở hữu Bồ Tát đắc thọ
ký dĩ, đắc đà-la-ni tam-muội nhẫn nhục, hoặc đắc thượng
vị nhất sanh bổ xứ. Kiến thị quang dĩ, các các tự xả kỳ
Phật thế giới, thừa thần thông lực giai cộng phát lai chí
bỉ Phật sở, lễ bái vi nhiễu cúng dường cung kính tôn trọng
tán thán.

Thiện nam tử ! Nhĩ thời bỉ Phật tác thử biến hóa tức
phục hoàn nhiếp, vị chư Bồ Tát cập chư đại chúng giảng
thuyết chánh pháp chuyển bất thối luân, dục linh vô lượng
vô biên chúng sanh đắc đại lợi ích đắc đại khoái lạc. Lân
mẫn thế gian, vị nhân thiên cố dục linh cụ túc vô thượng
đại thừa.
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

ĐÀ-LA-NI PHẨM
- ĐỆ NHỊ

aaaaa
Nhĩ thời Bảo Nhật Quang Minh Bồ Tát bạch Phật ngôn:

“Thế Tôn! Bỉ Phật thế giới vân hà đắc tri trú dạ sai biệt ?
Sở văn âm thanh vi hà tướng mạo ? Bỉ chư Bồ Tát
vân hà nhi đắc thành tựu nhất tâm ? Hành hà dị hạnh ?”

Phật cáo Bảo Nhật Quang Minh Bồ Tát:
“Thiện nam tử ! Bỉ Phật thế giới thường hữu Phật quang dĩ vi
chiếu minh. Dĩ hoa hợp điểu tê, Như Lai, Bồ Tát nhập chư
thiền định sư tử du hý, kỳ tâm hoan hỷ thọ giải thoát
lạc, nhĩ thời tiện tri tức thị dạ phần. Nhược hữu phong
xuy chư hoa tán địa, chư điểu tương hoà tác vi diệu thanh,
vũ chủng chủng hoa tứ phương phong khởi, hương khí
vi diệu nhu nhuyễn tế hoạt, Phật cập Bồ Tát tùng thiền
định khởi, thị thời bỉ Phật vị chư đại chúng thuyết Bồ Tát
pháp tạng, dục linh xuất quá Thanh văn, Duyên giác. Thị
cố đắc tri tức thị trú phần.

“Thiện nam tử ! Bỉ Phật thế giới chư Bồ Tát chúng
thường văn Phật âm, Pháp âm, Tăng âm, tịch diệt chi
âm, vô sở hữu âm, lục ba-la-mật âm, lực vô uý âm, lục
thần thông âm, vô sở tác âm, vô sanh diệt âm, vi diệu
tịch tĩnh âm, nhân tịch tĩnh âm, duyên tịch tĩnh âm, đại
từ đại bi vô sanh pháp nhẫn thọ ký chi âm. Thuần chư
Bồ Tát thanh tịnh diệu âm, thường bất viễn ly văn như
thị âm.

Thiện nam tử ! Sở văn âm thanh tướng mạo như thị.
Thiện nam tử ! Bỉ giới Bồ Tát nhược dĩ sanh nhược
đương sanh, giai tất thành tựu tam thập nhị tướng, thường
thân quang minh chiếu nhất do-tuần, nãi chí thành Anậu-
đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, chung bất đọa ư tam ác
đạo trung. Bỉ chư Bồ Tát giai tất thành tựu đại từ tâm, đại
bi tâm, nhu nhuyễn tâm, vô ái trược tâm, điều phục tâm,
tịch tĩnh tâm, nhẫn nhục tâm, thiền định tâm, thanh tịnh
tâm, vô chướng ngại tâm, vô cấu tâm, vô ố tâm, chân thật
tâm, hỷ pháp tâm, dục linh chúng sanh đoạn phiền não
tâm, như địa tâm, ly nhất thiết thế tục ngôn ngữ tâm, ái
nhạo thánh pháp tâm, cầu thiện pháp tâm, ly ngã tâm, ly
sanh lão bệnh tử tịch diệt tâm, thiêu chư phiền não tâm,
giải nhất thiết phược tịch diệt tâm, ư nhất thiết pháp đắc
bất động tâm.

Thiện nam tử ! Bỉ chư Bồ Tát đắc chuyên tâm lực, đắc
phát khởi lực, đắc duyên lực, đắc nguyện lực, đắc vô tránh
lực, đắc quán nhất thiết pháp lực, đắc chư thiện căn lực,
đắc chư tam-muội lực, đắc đa văn lực, đắc trì giới lực, đắc
đại xả lực, đắc nhẫn nhục lực, đắc tinh tấn lực, đắc thiền
định lực, đắc trí huệ lực, đắc tịch tĩnh lực, đắc tư duy lực,
đắc chư thông lực, đắc niệm lực, đắc Bồ-đề lực, đắc hoại
nhất thiết ma lực, đắc tồi phục nhất thiết ngoại đạo lực,
đắc hoại nhất thiết chư phiền não lực.
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Như thị Bồ Tát ư bỉ Phật độ, dĩ sanh, đương sanh giả
tức thị chân thật. Bồ Tát dĩ đắc cúng dường vô lượng bá
thiên chư Phật Thế Tôn, ư chư Phật sở chủng chư thiện
căn.
Bỉ chư Bồ Tát dĩ thiền vị vi thực, pháp thực, hương
thực, do như Phạm thiên. Vô hữu đoàn thực diệc vô danh
tự. Vô hữu bất thiện diệc vô nữ nhân. Khổ thọ ái tăng chư
dư phiền não, cập ngã, ngã sở, thân tâm khổ não. Tam ác
đạo đẳng. Giai tất vô hữu thị chư danh tự. Diệc vô hắc ám
xú xứ. Bất tịnh kinh cức uế ác, sơn lăng đôi phụ độ sa lịch
thạch, cập nhật nguyệt tinh tú nhiên hỏa chi minh, Tu-di,
đại hải, đại tiểu Thiết-vi nhị sơn, trung gian u minh chi
xứ. Diệc vô hữu vũ trược loạn ác phong cập bát nạn xứ.
Tất diệc vô hữu thử chư danh tự.
Thiện nam tử ! Bỉ Phật thế giới thường dĩ Phật quang,
Bồ Tát bảo quang nhi vi chiếu minh. Kỳ quang vi diệu
thanh tịnh đệ nhất, biến mãn kỳ quốc. Kỳ trung hữu điểu
danh viết thiện quả. Thanh trung thường xuất căn, lực,
giác đạo vi diệu chi âm.

Nhĩ thời Bảo Nhật Quang Minh Bồ Tát phục bạch Phật ngôn:
“Thế Tôn! Bỉ Phật thế giới tung quảng kỷ hà ?
Trụ thế thọ mạng thuyết pháp kỷ thời ? Tạc dạ thủy
thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Diệt độ chi hậu
pháp trụ cửu cận ? Chư Bồ Tát chúng tại thế kỷ thời ?
Sanh bỉ thế giới chư Bồ Tát đẳng, phả hữu ư viễn kiến Phật văn
pháp cúng dường chúng tăng phủ ? Liên Hoa thế giới Phật
vị xuất thời danh tự hà đẳng ? Bỉ giới tiên tích Phật nhật
Thế Tôn diệt độ dĩ lai vi kinh kỷ thời ? Diệt độ chi hậu
trung gian kỷ thời ? Liên hoa tôn Phật nhi đắc thành đạo,
dĩ hà nhân duyên ư thập phương thế giới tại tại xứ xứ sở
hữu chư Phật nhập ư Sư tử du hý tam-muội thị hiện chủng
chủng thần túc biến hóa ? Chư Bồ Tát đẳng hoặc hữu kiến
giả hoặc bất kiến giả ?

Nhĩ thời Phật cáo Bảo Nhật Quang Minh Bồ Tát:

“Thiện nam tử ! Như Tu-di sơn vương cao thập lục vạn bát
thiên do-tuần, tung quảng bát vạn tứ thiên do-tuần, hoặc
thời hữu nhân cần hành tinh tấn, hoặc huyễn hóa lực
hoặc thiền định lực, toái phá Tu-di do như giới tử quá chư
toán số, trừ Phật Thế Tôn Nhất thiết trí giả dư vô năng
tri. Như nhất giới tử vi nhất tứ thiên hạ, thị Liên Hoa thế
giới sở hữu tứ thiên hạ số tận thử giới tử. Hữu chư Bồ Tát
sung mãn kỳ trung, do như Tây phương An Lạc thế giới
chư Bồ Tát đẳng.
Thiện nam tử ! Bỉ Liên Hoa Tôn Phật thọ mạng thuyết
pháp tam thập trung kiếp, diệt độ dĩ hậu chánh pháp trụ
thế mãn thập trung kiếp.
Thiện nam tử ! Bỉ chư Bồ Tát dĩ sanh, đương sanh giả,
thọ mạng tứ thập trung kiếp.
Thiện nam tử ! Bỉ Phật thế giới bổn danh Chiên Đàn,
thanh tịnh hảo diệu bất như kim dã. Nhĩ thời thế giới
diệc vô như thị thanh tịnh Bồ Tát.
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Thiện nam tử ! Chiên Đàn thế giới quá khứ tiên Phật
xuất ư thế gian, hiệu Nhật Nguyệt Tôn Như Lai, Ứng
Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải,
Vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật,
Thế Tôn. Thọ mạng thuyết pháp tam thập trung kiếp,
lâm diệt độ thời hoặc hữu Bồ Tát dĩ nguyện lực cố chí dư
Phật độ. Kỳ dư tại giả tác như thị niệm: “Kim dạ trung
phần Nhật Nguyệt Tôn Như Lai đương thủ Niết-bàn, kiến
Phật diệt dĩ ngã đẳng đương ư thập trung kiếp trung hộ
trì chánh pháp. Thùy năng ư thử chánh pháp diệt dĩ,
thứ đệ đắc thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Thời
hữu Bồ Tát danh Hư Không Ấn, dĩ bổn nguyện cố Nhật
Nguyệt Tôn Như Lai tức dữ thọ ký: “Thiện nam tử ! Ngã
diệt độ dĩ chánh pháp trụ thế mãn thập trung kiếp. Quá
thập trung kiếp ư dạ sơ phần chánh pháp diệt tận, nhữ
ư thị thời tức đương thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tambồ-
đề, hiệu viết Liên Hoa Tôn Như Lai, Ứng, Chánh biến
tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng
sĩ điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn.”
Nhĩ thời chư Bồ Tát ma-ha-tát chí Nhật Nguyệt Tôn Phật
sở. Chí Phật sở dĩ chư Bồ Tát đẳng dĩ thiền định lực
chủng chủng tự tại Sư tử du hý, cúng dường Nhật Nguyệt
Tôn Như Lai. Tác cúng dường dĩ hữu nhiễu tam táp, tác
như thị ngôn: “Thế Tôn! Ngã đẳng nguyện dục ư thử thập
trung kiếp trung nhập Diệt tận định.”
Thiện nam tử ! Nhĩ thời Nhật Nguyệt Tôn Như Lai cáo
Hư Không Ấn Bồ Tát ma-ha-tát: “Thiện nam tử! Thọ trì
thử Giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn, quá khứ chư Đa-đà-
già-độ A-la-ha Tam-miệu Tam-phật-đà dĩ vị thọ Phật
chức vị chư Bồ Tát thuyết. Như kim hiện tại thập phương
chư Phật diệc vị thọ Phật chức vị chư Bồ Tát thuyết. Vị lai
chư Phật Thế Tôn diệc đương vị thọ Phật chức vị chư Bồ
Tát thuyết. Sở vị Giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn. Tức
thuyết chương cú:

Xà lỵ xà liên ni ma ha xà liên ni, hưu sí, hưu sí, tam
bát đề, ma ha tam bát đề, đề đà a trá, hê đa già trá ca trá
đà la trác ca, a tư ma, ma ca tư hê lệ nễ lệ đế lệ, lưu lưu
sí, ma ha lưu lưu sí, xà nễ đầu xà nễ xà nễ, mạt để thiên
để, xá đa nễ già đà nễ, a mậu lệ, mậu la ba lệ xà ni, ma
ha tư nễ tỳ ra, bà nễ mục đế mục, đế ba lệ du đề, a tỳ để,
ba dạ chất nễ, ba la ô ha la nễ, đàn đà tỳ xà tỷ xà bà lưu
uất đam nễ.

Như thị chương cú phá hoại ngoại đạo nhất thiết luận
nghị nhiếp chánh pháp luân, phục năng ủng hộ thuyết
chánh pháp giả, khai thị phân biệt Tứ niệm xứ giải thoát
pháp môn.

Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

Phật đà ba già xá di, a ma ma nễ ma ma ha già chỉ,
phả đề phả đề niết đế la nễ, lộ ca đề mục đế na đề đà ba
lệ bà mạt ni.

Như thị chương cú, khai thị phân biệt Tứ thánh chủng
giải thoát pháp môn.
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

Ba sa đề, bà sa nễ, đà lệ, đà lệ la ba để, cúc để, thủ tỳ
thủ bà ba để, nễ để, tu ma bạt để sàn đề, sí để ca lưu na
uất đề xoa di, tỷ để ưu tỷ xoa, tam bát nễ, a la sí bà la địa,
khư kỳ, khư kỳ kiệt di, a mậu, lệ mục, la du đàn ni.

Như thị chương cú, khai thị phân biệt Tứ vô sở uý giải
thoát pháp môn.
Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

Thư phả la, a già phả la, a niết phả la, niết la phả la,
tam mục đa, a mục đa, niết mục đa, a bà tỳ na, tỷ mục đế
bà ni, tỷ lạp phả la, a diên đà, y tỳ trì, để tỳ trì, ô đầu, đô
la đâu lam, a hưng tam lỗi, y đề đa bà, a đoá đa đoá, tát
bà lộ già, a trà già, lệ tần đà, a phù tát lệ, đà đà mạn để
tỳ xá già bạt đề, a phả la ca phả lam.

Như thị chương cú, khai thị phân biệt thủ hộ Tam thừa
pháp môn.
Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

Xà đà đa, an nễ ê la, bà bà đa phiếu, y đàm phả lệ, ni
viêm phả lệ, tam mậu đàn na diên, tỳ phù xá, ba đà, tô
ma đâu, a nậu ma đô a cưu ma đô đà bạt đế, mạt la tha,
đạt xá bà la tỳ ba đà tha, củng xá thế đa, a ni ẩm ma, để
noa ma để, a lộ câu a đề đấu noa, tát để mạt để.

Như thị chương cú, hiện tại chư Phật bổn sở tu tập,
khai thị phân biệt Tứ chánh cần pháp môn.
Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

An nễ, ma nễ, ma nễ, ma ma nễ, già lệ chí lợi đế, xa lý
xa lý đa tỳ,, thiên đế mục đế, úc đa lý tam lý, ni tam lý,
tam ma tam lý, xoa duệ, a xoa duệ, a xà địa thiên đế, xa
mật trí, đà-la-ni, a lộ già, bà bà tư, lại na bà đề, lại ma,
bà đề xà na bà đề, di lưu bà đề, xoa duệ ni đà xá ni, lộ
già bà đề, ba nễ đà xá ni.

Như thị chương cú, khai thị phân biệt Tứ vô ngại biện
giải thoát pháp môn.
Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết thị chương cú:

Nghiên sóc a bà sa nễ đà xá ni, thiền na lộ già đà đâu
ba sa tán ni, tát bà nhân đề phù ma để thiên để, tát bà
tát bà, bà ma tát bà sa tra bà, xoa dạ ca lệ, cụ ca lệ bà xà
ni, lộ già nậu đạt xá na tỳ bà.

Như thị chương cú, khai thị phân biệt Tứ như ý túc
giải thoát pháp môn.
Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

A già lệ, Phật đề, đà đà ba già lệ, na ni, càn noa tư
đề, cam tần đề, ni tiết đề tam bút tri, ba lệ già tát lệ, tô
di chiến đề, chiến đề a già lệ, a già già lệ, a ba lệ, tần chi
bà ly, nễ bà ly, ba già già ly, ba ba ly, a na dạ, a na dạ,
a tỷ tư câu câu nễ Ta-bà tỳ nễ, ca nễ, nễ xà tư già già di,
na do đế.
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Như thị chương cú, khai thị phân biệt nhất thiết căn
lực giải thoát pháp môn.
Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

Phú bi, trửu phú bi, độ ma ba, lệ ha lệ, a bà di, uất chi
lệ, chi ca lặc sai, a dạ mạt đâu đế đế lệ, ma ma lệ bán già
thi thi lệ, lộ già tả ni xà na dạ, xoa kỳ hề đế na già, dạ đế
sa, chiên đề na.

Như thị chương cú, khai thị phân biệt thất Bồ-đề phần
giải thoát pháp môn.
Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

Già ca bà xà lệ, bà đế già da lệ, già gia đà lệ, đà la già
ca lệ, đà lệ, mậu lệ hê hê, lệ lệ đà ly a lâu bà bạt đề, hưu
hưu lệ, dạ tha thậm bà ngạ tần bà lệ, dạ tha kỳ ni, dạ tha
ba lan già, ly đề xa dạ tha bà da, ly ly thi tát già ni lệ ha
la, xà lưu già tỳ ly, tỳ lê ni ly ha la, mạt ly mạt già ni lệ
ha la, ni la ni lệ ha la, tam ma đề ni lệ ha la, Bát-nhã ni
lệ ha la, tỳ mục đế ni lệ, ha la tỳ mục đế xà na đà lệ xá na
ni lệ ha la na xoa đế, ni lệ ha la, chiên đà ni lệ ha la, tu
lợi ni, lệ ha la, ba đà xá dạ lục đam Đa-đà-a-già-độ a phù

Như thị chương cú, khai thị phân biệt nhất thiết căn
lực giải thoát pháp môn.
Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

Phú bi, trửu phú bi, độ ma ba, lệ ha lệ, a bà di, uất chi
lệ, chi ca lặc sai, a dạ mạt đâu đế đế lệ, ma ma lệ bán già
thi thi lệ, lộ già tả ni xà na dạ, xoa kỳ hề đế na già, dạ đế
sa, chiên đề na.

Như thị chương cú, khai thị phân biệt thất Bồ-đề phần
giải thoát pháp môn.
Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

Già ca bà xà lệ, bà đế già da lệ, già gia đà lệ, đà la già
ca lệ, đà lệ, mậu lệ hê hê, lệ lệ đà ly a lâu bà bạt đề, hưu
hưu lệ, dạ tha thậm bà ngạ tần bà lệ, dạ tha kỳ ni, dạ tha
ba lan già, ly đề xa dạ tha bà da, ly ly thi tát già ni lệ ha
la, xà lưu già tỳ ly, tỳ lê ni ly ha la, mạt ly mạt già ni lệ
ha la, ni la ni lệ ha la, tam ma đề ni lệ ha la, Bát-nhã ni
lệ ha la, tỳ mục đế ni lệ, ha la tỳ mục đế xà na đà lệ xá na
ni lệ ha la na xoa đế, ni lệ ha la, chiên đà ni lệ ha la, tu
lợi ni, lệ ha la, ba đà xá dạ lục đam Đa-đà-a-già-độ a phù

Bồ Tát kỳ số vô lượng đắc chư thiền định tổng trì nhẫn
nhục. Như thị đẳng chúng dĩ Phật thần lực ư kỷ sát một,
hốt nhiên lai chí Ta-bà thế giới Kỳ-xà-quật sơn. Đáo Như
Lai sở đầu diện lễ túc, dĩ chư Bồ Tát sở đắc chủng chủng
tự tại thần túc cúng dường ư Phật. Tác cúng dường dĩ, các
các thứ đệ ư nhất diện tọa, dục thính Giải liễu nhất thiết
đà-la-ni môn. Bất khả xưng kế Dục, Sắc giới chư thiên lai
chí Phật sở, đầu diện lễ túc, diệc các thứ đệ tọa ư nhất
diện, thính thọ Giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn.
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Như thị đại chúng tất giai đắc kiến Liên Hoa Phật sát,
diệc kiến bỉ Phật dữ đại Bồ Tát vi nhiễu tập hội.
Nhĩ thời Thế Tôn Thích-ca-mâu-ni thuyết thử Giải
liễu nhất thiết đà-la-ni môn, hữu thất thập nhị hằng hà
sa đẳng chư Bồ Tát ma-ha-tát đắc thử đà-la-ni môn, tức
thời đắc kiến bất khả xưng kế thập phương thế giới chư
Phật Thế Tôn, cập kiến chư Phật tịnh diệu thế giới. Chư
Bồ Tát đẳng quái vị tằng hữu. Thị chư Bồ Tát dĩ thiền
định lực sư tử du hý đắc tự tại cố, tác chủng chủng cúng
cụ dĩ cúng dường Phật.
Nhĩ thời Phật cáo chư Bồ Tát đẳng:
“Thiện nam tử ! Nhược Bồ Tát tu thị Giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn giả,
tức đắc bát vạn tứ thiên đà-la-ni môn, thất vạn nhị thiên
tam-muội môn, lục vạn pháp tụ môn, tức đắc đại từ đại
bi, giải tam thập thất trợ đạo chi pháp, đắc nhất thiết trí
vô hữu chướng ngại. Thị đà-la-ni môn nhiếp nhất thiết
Phật pháp. Chư Phật liễu thử đà-la-ni dĩ, vị chư chúng
sanh thuyết vô thượng pháp, cửu cửu tại thế bất nhập
Niết-bàn.
Thiện nam tử ! Nhữ kim sở kiến đương tri tức thị Giải
liễu nhất thiết đà-la-ni môn oai thần lực cố, linh thử
đại địa lục chủng chấn động, cập hữu vi diệu thanh tịnh
quang minh biến chiếu thập phương quá hằng hà sa đẳng
chư Phật thế giới. Quang sở cập xứ vô lượng thế giới chư
Bồ Tát đẳng lai chí thử hội, thính thọ giải liễu nhất thiết
đà-la-ni môn tinh cập thử giới sở hữu vô lượng Dục, Sắc
giới thiên hoà hợp tụ tập. Phục hữu chư long, dạ-xoa, a-tula,
nhân, phi nhân đẳng giai lai, dục thính Giải liễu nhất
thiết đà-la-ni môn.
Nhược Bồ Tát văn giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn
dĩ tức ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề nhi bất thối
chuyển. Nhược hữu thư tả kỳ nhân nãi chí vô thượng
Niết-bàn thường đắc bất ly kiến Phật, văn pháp, cúng
dường chúng tăng. Nhược năng độc tụng chư trọng ác
nghiệp vĩnh tận vô dư, chuyển thân thọ sanh tức quá sơ
địa, đắc đệ nhị trụ.
Bồ Tát ma-ha-tát nhược năng tu hành Giải liễu nhất
thiết đà-la-ni môn, sở tác ngũ nghịch trọng ác chi tội tất
đắc trừ diệt. Đệ nhị chuyển sanh tức quá sơ địa đắc đệ
nhị trụ. Nhược vô ngũ nghịch tức ư thử thân sở hữu trọng
nghiệp vĩnh tận vô dư, chuyển thân tức đắc quá ư sơ địa
đắc đệ nhị trụ.
Nhược kỳ bất năng độc tụng tu hành, ư thính pháp
thời dĩ chư tăng thải phụng thượng pháp sư giả. Nhĩ thời
như hằng hà sa đẳng hiện tại chư Phật các ư thế giới xưng
dương tán thán thiện tai thiện tai. Tức dữ thọ kỳ A-nậuđa-
la Tam-miệu Tam-bồ-đề ký. Thị Bồ Tát dĩ cúng dường
nhân duyên cố, bất cửu đương đắc thọ Phật chức vị. Nhất
sanh thành tựu A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.
Nhược hương cúng dường, bất cửu đương đắc vô thượng
định hương.
Nhược hoa cúng dường, bất cửu đương đắc vô thượng
trí hoa.
Nhược dĩ trân bảo cúng dường pháp sư, bất cửu đương
đắc tam thập thất trợ đạo pháp chi bảo.
Thiện nam tử ! Nhược hữu Bồ Tát năng giải liễu thị đà-la-
ni giả, đắc đại lợi ích. Hà dĩ cố ? Thử đà-la-ni môn năng
khai thị phân biệt nhất thiết Bồ Tát chư pháp bảo tạng.
Dĩ thị trì cố linh chư Bồ Tát đắc vô ngại biện tứ thích ý
pháp.
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Thiện nam tử ! Nhật Nguyệt Tôn Như Lai vị Hư Không
Ấn Bồ Tát thuyết đà-la-ni môn dĩ, nhĩ thời đại địa diệc
lục chủng chấn động, diệc hữu vô lượng vi diệu quang
minh biến chiếu thập phương vô lượng vô biên chư Phật
thế giới, kiến chư Phật sát địa bình như chưởng. Nhĩ thời
hội trung diệc hữu vô lượng Bồ Tát ma-ha-tát tất kiến
thập phương bất khả xưng kế chư Phật Thế Tôn. Thị thời
thập phương vô lượng vô biên chư Bồ Tát đẳng, các các tự
ư kỷ thế giới một hốt nhiên lai chí Chiên Đàn thế giới,
kiến Nhật Nguyệt Tôn Phật lễ bái vi nhiễu, cúng dường
cung kính tôn trọng tán thán, giai dục thính thọ thị đà-la-
ni môn.
Thiện nam tử ! Nhĩ thời bỉ Phật cáo chư Bồ Tát:
‘Thiện-nam tử ! Ngã kim dĩ thính nhữ đẳng nhược thị nhất sanh
bổ xứ, ư thập trung kiếp thính nhập Diệt tận định. Kỳ dư
Bồ Tát ưng thập trung kiếp tùng Hư Không Ấn Bồ Tát
ma-ha-tát thọ thử đà-la-ni môn Bồ Tát pháp tạng. Tùy
thọ trì pháp đắc kiến thập phương vô lượng thế giới sở
hữu chư Phật. Nhân kiến Phật cố tâm sanh hoan hỷ đắc
chủng thiện căn.

Nhĩ thời hội trung hữu chư Bồ Tát đắc chủng chủng tự
tại sư tử du hý giả, dĩ chủng chủng cúng cụ cúng dường bỉ
Phật. Tác cúng dường dĩ, bạch Phật ngôn: ‘Thế Tôn! Thị
Hư Không Ấn Bồ Tát ma-ha-tát quá thập trung kiếp thành
A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, đương đắc chuyển ư vô
thượng pháp luân.
Thời Phật cáo viết:

“Chư thiện nam tử! Như nhữ sở thuyết, thị Hư Không Ấn
Bồ Tát ma-ha-tát quá thập trung kiếp đắc thành A-nậu-đa-la
Tam-miệu Tam-bồ-đề.
Tức quá kỳ dạ tiện chuyển pháp luân. Nhĩ thời Hư Không
Ấn Bồ Tát ma-ha-tát thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tambồ-
đề dĩ, tức quá kỳ dạ chuyển chánh pháp luân, bất thối
pháp luân, vô thượng pháp luân.

Nhĩ thời hội trung vô lượng vô biên bá thiên ức na-dotha
Bồ Tát tiên tùng Hư Không Ấn Bồ Tát ư thập trung
kiếp thọ thị đà-la-ni môn giả, đắc bất thối chuyển, hậu
hữu nhất sanh bổ xứ đương đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu
Tam-bồ-đề.

Thiện nam tử! Nhược hữu Bồ Tát, bất đa tu học thị
đà-la-ni giả, ư đương lai thế đắc quá sơ địa thượng nhị trụ
vị, bất thối chuyển ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề,
quyết định đắc thị đà-la-ni môn.

Như thị thuyết dĩ, Nhật Nguyệt Tôn Như Lai vị chư Bồ
Tát thị hiện chủng chủng thần túc biến hóa. Thị hiện thị
dĩ, vị Hư Không Ấn Bồ Tát ma-ha-tát thị hiện Na-la-diên
tam-muội. Nhữ đắc thị định tiện đương đắc thọ kim cang
chi thân. Phục vị thị hiện nhất thiết trang nghiêm tammuội
quang minh.

Thiện nam tử ! Nhữ tuy vị chuyển thị chánh pháp luân.
Mộng vị chư Bồ Tát thuyết thử đà-la-ni môn. Nhữ ư nhĩ
thời tiện vi dĩ đắc Như Lai thân phần tam thập nhị tướng
bát thập chủng hảo. Diệc đương phóng thử nhất thiết
trang nghiêm tam-muội quang minh. Biến chiếu vô lượng
nhất thiết thế giới. Phục ư quang trung đắc kiến vô lượng
vô biên chư Phật. Phục vị thị hiện Kim cang tràng tammuội.
Dĩ tam-muội lực cố tuy vị tọa đạo tràng Bồ-đề thọ
hạ, vị chuyển pháp luân, dĩ năng vị chư Bồ Tát thuyết
vi diệu pháp, phục vị thị hiện pháp luân man tam-muội.
Dĩ tam-muội lực cố tầm chuyển pháp luân. Chuyển pháp
luân thời hữu vô lượng vô biên bá thiên ức na-do-tha Bồ
Tát đương đắc tất định.


[align=right:b4dd9d8979]51[/align:b4dd9d8979]
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Nhĩ thời Hư Không Ấn Bồ Tát ma-ha-tát văn thuyết
thị dĩ tầm tức tự tri đương chuyển pháp luân, hoan hỷ
dõng dược dữ vô lượng Bồ Tát cộng cúng dường Phật. Tác
cúng dường dĩ các các tự nhập chư lâu quán trung.
Nhĩ thời bỉ Phật tức ư kỳ dạ nhập vô dư Niết-bàn
thời. Chư Bồ Tát quá kỳ dạ dĩ cúng dường xá-lợi. Ký cúng
dường dĩ các các hoàn nhập bảo lâu quán trung.
Tha phương Bồ Tát các các tự hoàn bổn Phật thế
giới.
Nhất sanh Bồ Tát ư thập trung kiếp nhập Diệt tận
định.
Kỳ dư Bồ Tát nhân Hư Không Ấn thuyết diệu pháp cố
mãn thập trung kiếp đắc chủng thiện căn.
Thị Hư Không Ấn Bồ Tát ma-ha-tát thủy ư tạc dạ
thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Tức ư kim nhật
chuyển chánh pháp luân, thị hiện chủng chủng thần túc
biến hóa linh bá thiên ức na-do-tha vô lượng chúng sanh
ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề bất thối chuyển.
Ngã kim ư thử thuyết thị đà-la-ni môn thời, diệc hữu
bát thập na-do-tha bá thiên Bồ Tát đắc vô sanh nhẫn,
thất thập nhị ức chúng sanh ư A-nậu-đa-la Tam-miệu
Tam-bồ-đề bất thối chuyển, thất thập nhị na-do-tha bá
thiên Bồ Tát đắc thị Giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn, vô
lượng vô biên thiên dữ nhân phát A-nậu-đa-la Tam-miệu
Tam-bồ-đề tâm.
Nhĩ thời hội trung hữu Bồ Tát danh Giải Thoát Oán
Tăng bạch Phật ngôn:

“Thế Tôn! Bồ Tát ma-ha-tát thành-tựu kỷ pháp năng tu tập
thị Giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn.”

Phật cáo Giải Thoát Oán Tăng Bồ Tát ngôn:

“Thiện nam tử ! Bồ Tát thành tựu tứ pháp tắc năng tu thị đà-la-ni
môn. Hà đẳng vi tứ ? Bồ Tát trụ thị Tứ thánh chủng trung,
ư thô y thực ngoạ cụ y dược thường đắc tri túc. Bồ Tát
thành tựu như thị tứ pháp tắc năng tu thị đà-la-ni môn.
Phục thứ thiện nam tử! Bồ Tát ma-ha-tát thành tựu
ngũ pháp tắc năng tu thị đà-la-ni môn. Hà đẳng vi ngũ ?
Tự trì cấm giới, sở vị: ái hộ giải thoát giới, thành tựu oai
nghi hạnh, phòng hộ giới pháp tâm sanh bố uý như tiểu
kim cang, thọ trì tu học nhất thiết chư giới, kiến phá giới
giả khuyến linh trì giới, kiến tà kiến giả khuyến linh
chánh kiến, phá oai nghi giả khuyến trụ oai nghi, kiến
tán tâm giả khuyến linh nhất tâm, kiến hữu háo nhạo ư
nhị thừa giả khuyến linh an trụ A-nậu-đa-la Tam-miệu
Tam-bồ-đề. Bồ Tát thành tựu như thị ngũ pháp tắc năng
tu thị đà-la-ni môn.
Phục thứ thiện nam tử ! Bồ Tát thành tựu lục pháp tắc
năng tu thị đà-la-ni môn. Hà đẳng vi lục ? Tự tu đa văn
thông đạt vô ngại. Kiến quả văn giả khuyến linh đa văn.
Tự bất xan lận kiến xan lận giả khuyến linh an trụ bất
xan lận pháp. Tự bất tật đố kiến tật đố giả khuyến linh
an trụ bất tật đố pháp. Tự bất bố tha thí dĩ vô uý, kiến bố
uý giả vị tác ủng hộ. Thiện ngôn dụ dụ sử đắc an ẩn. Tâm
bất du siểm, vô hữu gian trá, hành Không tam-muội. Bồ
Tát thành tựu như thị lục pháp tắc năng tu thị đà-la-ni môn.
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Bồ Tát ma-ha-tát thành tựu như thị tướng mạo pháp
dĩ ư thất tuế trung tổng lược nhất thiết đà tỳ lê chương
cú, trú dạ lục thời đầu diện cung kính, nhất tâm tư duy
duyên thân niệm xứ, hành Không tam-muội, độc tụng
như thị đà tỳ lê chương cú, tức ư khởi thời biến niệm thập
phương nhất thiết thế giới vô lượng chư Phật. Thị Bồ Tát
ma-ha-tát quá thất tuế dĩ tức tiện đắc thị Giải liễu nhất
thiết đà-la-ni môn. Bồ Tát đắc thị đà-la-ni môn dĩ tiện
đắc như thị thánh thanh tịnh nhãn. Đắc thị nhãn dĩ kiến
ư thập phương như hằng hà sa đẳng thế giới trung tại tại
xứ xứ, chư Phật Thế Tôn bất thủ Niết-bàn, diệc kiến thị
hiện chủng chủng vô lượng thần túc biến hóa. Thị Bồ Tát
nhĩ thời tất kiến nhất thiết vô lượng chư Phật vô hữu di
dư. Dĩ kiến Phật cố tức đắc bát vạn tứ thiên đà-la-ni môn
thất vạn nhị thiên tam-muội môn, lục vạn pháp môn.
Bồ Tát ma-ha-tát đắc thị giải liễu nhất thiết đà-la-ni
môn dĩ phục ư chúng sanh đắc đại từ bi.
Phục hữu Bồ Tát ma-ha-tát đắc thị pháp môn dĩ, sở
hữu ngũ nghịch trọng ác tội đẳng chuyển thân tiện đắc
vĩnh tận vô dư. Đệ tam sanh dĩ tận nhất thiết nghiệp đắc
đệ thập trụ.
Nhược vô ngũ nghịch, kỳ dư chư nghiệp tức ư thử thân
vĩnh tận vô dư. Quá nhất sanh dĩ đắc đệ thập trụ. Bất cửu
tiện đắc tam thập thất phẩm cập nhất thiết trí.
Thiện nam tử ! Thị Giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn
năng đại lợi ích chư Bồ Tát ma-ha-tát. Nhược Bồ Tát
thường niệm chư Phật pháp thân cố đắc kiến chủng chủng
thần túc biến hóa. Kiến thị hóa dĩ tức đắc như thị vô lậu
hoan hỷ. Nhân hoan hỷ cố tiện thành như thị thần túc
biến hóa. Dĩ thần túc lực tắc năng cúng dường như hằng
hà sa đẳng thế giới chư Phật. Đắc cúng dường dĩ ư chư
Phật sở diệc thính thọ diệu pháp. Thính thọ pháp cố tức
đắc đà-la-ni tam-muội nhẫn nhục. Tiện hoàn lai chí thử
Phật thế giới.
Thiện nam tử ! Thị đà-la-ni môn năng tác như thị đại
lợi ích sự, tổn giảm ác nghiệp tăng chư thiện căn.

Nhĩ thời hữu chư Bồ Tát bạch Phật ngôn:
“Thế Tôn ! Ngã đẳng ư quá khứ như nhất Hằng hà sa
đẳng chư Phật sở văn thị đà-la-ni môn. Văn dĩ tức đắc.”

Phục hữu Bồ Tát tác như thị ngôn:
“Ngã đẳng dĩ ư nhị Hằng hà sa đẳng chư Phật sở văn
thị đà-la-ni môn. Văn dĩ tức đắc.”

Phục hữu Bồ Tát tác như thị ngôn:
“Ngã đẳng dĩ ư tam Hằng hà sa đẳng chư Phật sở văn
thị đà-la-ni môn. Văn dĩ tức đắc.”

Phục hữu Bồ Tát tác như thị ngôn:
“Ngã đẳng dĩ ư tứ Hằng hà sa đẳng chư Phật sở văn
thị đà-la-ni môn. Văn dĩ tức đắc.”

Phục hữu Bồ Tát tác như thị ngôn:
“Ngã đẳng dĩ ư ngũ Hằng hà sa đẳng chư Phật sở văn
thị đà-la-ni môn. Văn dĩ tức đắc.”
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Phục hữu Bồ Tát tác như thị ngôn:
“Ngã đẳng dĩ ư lục Hằng hà sa đẳng chư Phật sở văn
thị đà-la-ni môn. Văn dĩ tức đắc.”

Phục hữu Bồ Tát tác như thị ngôn:
“Ngã đẳng dĩ ư thất Hằng hà sa đẳng chư Phật sở văn
thị đà-la-ni môn. Văn dĩ tức đắc.”

Phục hữu Bồ Tát tác như thị ngôn:
“Ngã đẳng dĩ ư bát Hằng hà sa đẳng chư Phật sở văn
thị đà-la-ni môn. Văn dĩ tức đắc.”

Phục hữu Bồ Tát tác như thị ngôn:
“Ngã đẳng dĩ ư cửu Hằng hà sa đẳng chư Phật sở văn
thị đà-la-ni môn. Văn dĩ tức đắc.”

Nhĩ thời Di-lặc Bồ Tát ma-ha-tát bạch Phật ngôn:

“Thế Tôn ! Ngã ư vãng thế quá thập hằng hà sa đẳng kiếp
thời, hữu đại kiếp danh Thiện Phổ Biến, ư thử kiếp trung
thị Ta-bà thế giới, vi diệu thanh tịnh nhất thiết trang
nghiêm. Nhĩ thời hữu Phật xuất hiện ư thế, hiệu Sa-la
Vương Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh
túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự
trượng phu, Thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, hữu vô lượng
bá thiên ức na-do-tha tỳ-kheo tăng, phục hữu bất khả kế
chư Bồ Tát ma-ha-tát cung kính vi nhiễu.
Nhĩ thời Sa-la Vương Phật vị chư đại chúng thuyết thị
Giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn. Ngã ư nhĩ thời tùng bỉ
Phật sở đắc văn thị pháp. Văn dĩ tu học. Học dĩ tức đắc
tăng quảng cụ túc. Như thị vô lượng vô biên kiếp trung,
hữu bất khả kế a-tăng-kỳ Phật. Ngã ư nhĩ thời tùy kỳ thọ
mạng. Dĩ chư Bồ Tát sở đắc chủng chủng sư tử du hý tự
tại tam-muội. Cúng dường như thị vô lượng chư Phật.
Ngã ư nhĩ thời tiện đắc ư thử nhất nhất Phật sở chủng
vô lượng vô biên bất khả xưng kế a-tăng-kỳ thiện căn.
Chủng thiện căn dĩ tức đắc vô lượng đại công đức tụ. Dĩ
thị thiện căn cố vô lượng chư Phật dữ ngã thọ ký. Dĩ bổn
nguyện cố cửu tại sanh tử. Dĩ đãi thời cố bất thành A-nậuđa-
la Tam-miệu Tam-bồ-đề.
Thế Tôn ! Duy nguyện Như Lai ư kim dữ ngã thọ Phật
chức vị, linh đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.

Nhĩ thời Phật cáo Di-lặc Bồ Tát ma-ha-tát:

“Như thị, như thị ! Như nhữ sở thuyết. Sa-la Vương Phật hiện tại
thế thời nhữ dĩ đắc thị Giải liễu nhất thiết đà-la-ni pháp
môn. Di-lặc! Nhữ ư quá khứ thập đại kiếp trung nhược dục
nguyện thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề giả. Nhữ
ư nhĩ thời tầm ưng cụ túc tốc tật thành tựu A-nậu-đa-la
Tam-miệu Tam-bồ-đề, nhập Vô dư Niết-bàn.
Di-lặc ! Nhữ cửu trụ sanh tử dĩ bổn nguyện cố. Sở dĩ bất
thành dĩ đãi thời cố.
Di-lặc ! Ngã kim vị nhữ thọ Phật chức vị.
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Nhĩ thời Thế Tôn quán chư đại chúng cập chư Bồ Tát
tỳ-kheo, tỳ-kheo ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, thiên, long, dạ
xoa, a-tu-la, la-sát, càn-thát-bà, nhân, phi nhân đẳng. Tác
thị quán dĩ, thuyết thị chương cú:

Đới đa phù di, đàn đà phù di, đàm ma đà phù di, già
đế phù di, mật đế phù di, Bát-nhã phù di, tỳ xá la xà phù
di, bát đế tam tỳ đa phù di, a nậu sai bà phù di, a bà sai
phù di, tam ma đa bác sai ma bác sai phù di, xà đế xoa
duệ phù di, tam xoa xà tỳ thâu xà, ba la thâu xà, tỳ xá già
đạt xá bà đế, tỳ xá đà đế la na, la già già, la già tam xoa
xá bà đa tỳ ma đế du ba hề la la già ma, a trá xoa la, bà
xá tăng già ma, y đế châu la bạt đế di văn đà la đà ha la
bạt đế Bát-nhã phù đa, a đà già di đa sa đồ Ta-bàn đa, y
la da ni la da, a hô tát trá, a mục đà mục a tha bà đế già
lâu bà đế, đế hề na đề, bà a ca na ma đế, bà ca na ma đế
tam di đế tỳ Ta-bà địa, y đà bà la y đà bà la, ha la đa la,
câu lưu sa đâu lâu sa lại ma la lưu tha đa lưu tha, tát bà
tha, tát bà tha già ni lưu tha đề ha đa đa hề phả la, bà
hầu phả la, tát bà phả la thế trá bà đề.

Thuyết thị tạp thập nhị nhân duyên giải thoát chương
cú thời, hữu lục thập na-do-tha chư Thiên kiến tứ thánh
đế.
Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

Đới phả lam, a già phả lam, la la phả lam, a la phả
lam ni la hô la, bà bà đa phiếu, y đàm phả lam, ni giám
phả lam, nam mô đà diêm, tỳ phù nga, Bát-nhã già già, a
nậu tỳ địa già ca, xà ni già ca.

Thuyết thị giải thoát chương cú thời, hữu thập ức chư
thiên phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm giai
đắc bất thối chuyển.
Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

Ba đà, tô ma đô, a nậu ma đô, a câu ma đô, si đà bà
câu, ma đa tha đà xá la, tỳ bá bả tha, y ha thế thiết đa tô
nễ ma, tô đế xí noa đế(1) a lộ câu(2) a đà đấu noa.(3)

Thuyết thị giải thoát chương cú thời, lục vạn tứ thiên
chư long phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm giai
đắc bất thối chuyển.
Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

A xoa tu bạt xoa, tu bà sa, mạn đà na, a la trụ bà bà
già la trù, ca la trà xoa, tất đàm ma đế tam ma đa đa, a
xoa bà lệ, hề trá ca lộ ma ha bà lệ, ô xà đà lộ, đà-la-ni,
hề già la xoa, câu đà xoa, câu bà xoa, tỳ lộ bố, tỳ lưu ba,
mục khư, thế đế hại đa, thế đế bà lệ a tu lộ tỳ na, tu lộ
ba ma đề.

____________

(1) Lợi ý
(2) Quang minh
(3) Đại mặc nhiên
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Thuyết thị giải thoát chương cú thời, thập nhị ức dạ xoa
phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm, giai đắc
bất thối chuyển.
Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

A thê, tỳ lê ly, ni đế thê, san đế thê, già đế nê, na ca
di, a lam di, sa lam di, a đà di ma đà di, ma đế di, san ni
ha, thủ lệ, đà-la-ni, a phất xá đa, tát đà, tát đề bà, tát na
già, tát dạ-xoa, tát a-tu-la đề bà na già, ni lục đế lệ bà la,
ni lục đế la tỳ mật đế Bát-nhã bát lê bạt đa mạt đế, bà lợi
la tỳ già đế đề, đế ba lợi ba la già đế đề đế la tỳ phất bà
sí tỳ xà nễ tỳ tát già lợi bạn đa, a tỳ đà na bạn đa, thủ la
bạn đà chất la tỳ lê da bạn đà, tỳ đa bạn để, tỳ Ta-bà nễ,
mạt già văn đà tỳ xá bát lợi kiếm ma, nễ xoa ba la hô, ô
ha la lộ đề la ba đô, a-tu-la văn đà na già văn đà, dạ-xoa
văn đà, la lợi văn đà, tỳ đề, tỳ đề di đa ty, đa đa ty, ô noa
tức miết, bà khư đề, đà-la-ni a tỳ xá đa đề xá thủ đà ni,
bà sí du đề, kỳ bà du đà ni, ba sí ba lợi yết ma, đế ma đế
già đế phu đế già na na ba đế bà la na phất đề xà da, già
gia du nhã đà già ca, ty dạ.

Thuyết thị giải thoát chương cú dĩ, ngũ vạn lục thiên
a-tu-la phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm giai
đắc bất thối chuyển.
Nhĩ thời Thế Tôn cáo Vô Sở Úy Bình Đẳng Địa Bồ Tát
ma-ha-tát ngôn:

“Thiện nam tử ! Chư Phật Thế Tôn xuất
thế thậm nan. Diễn bố thị pháp nãi phục bội nan. Thị
pháp nãi thị giới định huệ giải thoát giải thoát tri kiến
chi sở huân tu. Thiện nam tử! Như thị chương cú năng
linh Bồ Tát oai đức thành tựu. Thiện nam tử! Như Lai
bổn hành Bồ Tát đạo thời, dĩ bố thí, trì giới, nhẫn nhục,
tinh tấn, thiền định, trí huệ nhiếp thị chương cú. Cúng
dường cung kính vô lượng vô biên bá thiên vạn ức chư
Phật Thế Tôn. Ư chư Phật sở hoặc hành bố thí, hoặc tu
phạm hạnh thanh tịnh, trì giới, hoặc cần tinh tấn, hoặc tu
nhẫn nhục. Hoặc nhập tam-muội, hoặc tu tập huệ. Chủng
chủng tu tập thuần thiện tịnh nghiệp. Thị cố ngã kim đắc
vô thượng trí.
Thiện nam tử ! Ngã tích ư vô lượng a-tăng-kỳ ức na-do-tha
kiếp tu Bồ Tát đạo thời, thân thường viễn ly vọng ngữ
lưỡng thiệt ác khẩu ỷ ngữ. Thị cố ngã kim đắc thị thiệt
tướng.
Thiện nam tử ! Dĩ thị nhân duyên cố, chư Phật Thế
Tôn sở thuyết chân thật vô hữu hư vọng.

Nhĩ thời Thế Tôn thị hiện chủng chủng thần túc biến
hóa. Tác biến hóa dĩ nhập biến nhất thiết công đức tammuội.
Nhập thị tam-muội dĩ, xuất quảng trường thiệt biến
phú diện môn. Tùng kỳ thiệt căn phóng lục thập ức quang
minh. Kỳ quang vi diệu biến chiếu tam thiên đại thiên
thế giới. Địa ngục cơ quỷ súc sanh thiên nhân giai mông
kỳ quang. Địa ngục chúng sanh thân sí nhiên giả, dĩ mông
quang cố ư tu du gian đắc thanh lương lạc. Thị chư chúng
sanh tức ư kỳ tiền các hữu hóa Phật, tam thập nhị tướng
bát thập chủng hảo trang nghiêm kỳ thân. Nhĩ thời chúng
sanh dĩ kiến Phật cố giai đắc khoái lạc. Các tác thị niệm
mông thị nhân ân linh ngã đắc lạc. Ư hóa Phật sở tâm
đắc hoan hỷ, xoa thủ cung kính.
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Nhĩ thời Phật cáo bỉ chư chúng sanh:

“Nhữ kim xưng Nam-mô Phật, Nam-mô Pháp, Nam-mô Tăng.
Dĩ thị duyên cố thường đắc khoái lạc.”
Thị chư chúng sanh trường quỵ xoa thủ tiền thọ Phật
giáo nhi tác thị ngôn: “Nam-mô Phật, Nam-mô Pháp,
Nam-mô Tăng.”

Thị chư chúng sanh dĩ thị thiện căn nhân duyên cố, ư
thử mạng chung hoặc sanh thiên thượng hoặc sanh nhân
trung. Nhược hữu chúng sanh tại Hàn đống địa ngục, thị
thời tầm hữu nhu nhuyễn noãn phong lai xúc kỳ thân. Nãi
chí sanh thiên nhân trung diệc phục như thị.
Ngạ quỷ chúng sanh vi cơ khát sở bức, mông Phật
quang cố trừ cơ khát não thọ ư khoái lạc. Diệc các ư tiền
hữu nhất hóa Phật, tam thập nhị tướng bát thập chủng
hảo trang nghiêm kỳ thân. Dĩ kiến Phật cố giai đắc khoái
lạc. Các tác thị niệm:
“Mông thị nhân ân linh ngã đắc lạc.”
Ư hóa Phật sở tâm đắc hoan hỷ, xoa thủ cung kính.

Nhĩ thời Thế Tôn linh bỉ chúng sanh đắc kiến túc
mạng tội nghiệp nhân duyên. Tầm tự hối trách. Dĩ thị
thiện căn ư trung mạng chung sanh thiên nhân trung. Súc
sanh chúng sanh diệc phục như thị.
Nhĩ thời Thế Tôn vị chư thiên nhân thị túc thế nhân
duyên cố, hữu vô lượng vô biên chúng sanh lai chí Phật
sở, đầu diện tác lễ, khước tọa nhất diện, thính thọ diệu
pháp.
Nhĩ thời hữu bất khả kế chư Thiên cập nhân phát A-nậu-
đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm. Vô số Bồ Tát ma-ha-
tát đắc Đà-la-ni tam-muội nhẫn nhục.


BI HOA KINH - QUYỂN ĐỆ NHẤT

CHUNG
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

KINH BI HOA
- QUYỂN I


PHẨM THỨ NHẤT

CHUYỂN PHÁP LUÂN
(1)​

Tôi nghe như thế này:(2)
Có một lúc đức Phật(3) tại thành Vương Xá,(4) núi
Kỳ-xà-quật,(5) cùng với sáu mươi hai ngàn vị đại tỳ-kheo.(6)
Các vị đều là những bậc A-la-hán(7) đã dứt sạch lậu hoặc,(8)


__________________


(1) Chuyển pháp luân: chỉ việc thuyết giảng chánh pháp, ví như người ta quay
cái bánh xe để làm cho mọi thứ chuyển động. Đức Phật thuyết pháp cũng làm
cho thế gian được xoay chuyển, đạt đến sự giải thoát, nên gọi là chuyển pháp
luân, tức là chuyển bánh xe pháp.

(2) “Tôi nghe như thế này” là lời tự xưng của ngài A-nan, người đã ghi nhớ và
thuật lại kinh này. Câu này trong kinh văn chữ Hán là “Như thị ngã văn”,
được đặt ở đầu tất cả các kinh điển như một dấu hiệu làm tin, để xác nhận rằng
kinh điển ấy được ngài A-nan nghe từ chính kim khẩu của đức Phật Thích-ca
nói ra.

(3) Tức là Phật Thích-ca Mâu-ni. Trong kinh này có sự xuất hiện của nhiều vị Phật
khác nhau, vì thế, chúng tôi sẽ tùy theo từng chỗ để chuyển dịch sao cho tránh
được sự nhầm lẫn.

(4) Thành Vương Xá, tên Phạn ngữ là  , ở nước Ma-già-đà thuộc miền
trung Ấn Độ, là đô thành của vua Tần-bà-sa-la, cha của vua A-xà-thế.

(5) Núi Kỳ-xà-quật, tên Phạn ngữ là   , cũng thường gọi là núi Linh Thứu.

(6) Đại tỳ-kheo: Tỳ-kheo là người thuộc nam giới xuất gia theo Phật (nữ giới xuất
gia gọi là tỳ-kheo ni), thọ cụ túc giới, chỉ đi khất thực, sống bằng sự cúng dường
của bá tánh, Phạn ngữ là , bao hàm bốn nghĩa: 1. Giữ hạnh khất thực
thanh tịnh. 2. Phá trừ phiền não. 3. Trì giới thanh tịnh. 4. Có thể làm hàng phục
chúng ma. Những vị tỳ-kheo () tuổi cao đức trọng được tôn xưng là đại
tỳ-kheo.

(7) A-la-hán: Bậc tu hành đã chứng đắc quả vị cao nhất của Thanh văn thừa,
tức quả A-la-hán ( ). Thanh văn thừa có bốn thánh quả từ thấp lên cao là
Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán.

(8) Lậu hoặc: sự sinh khởi những tâm thức xấu ác làm cho trí huệ phải bị che mờ,
giống như vật chứa bị rỉ chảy làm cho những gì chứa trong đó phải hao mất dần.
Trong một chừng mực nhất định, lậu hoặc cũng có thể xem là một tên gọi khác
của phiền não.
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

không còn sinh khởi các phiền não,(1) mọi việc đều được
tự tại, tâm được giải thoát, trí huệ được giải thoát, như
các bậc đại long tượng(2) khéo điều phục. Các ngài đã làm
xong mọi việc cần làm, buông bỏ được gánh nặng, tự thân
đã được sự lợi ích, dứt hết mọi chấp hữu,(3) đạt trí huệ
chân chánh nên tâm được tự tại. Hết thảy các ngài đều
đã được giải thoát, chỉ trừ ngài A-nan.(4)
Trong pháp hội có bốn trăm bốn mươi vạn Bồ Tát, đứng
đầu là Bồ Tát Di-lặc. Các vị đều đã đạt được các pháp
nhẫn nhục, thiền định, đà-la-ni.(5) Các ngài hiểu sâu ý
nghĩa các pháp đều là không và hoàn toàn không có tướng
nhất định. Các vị đại sĩ(6) như thế đều là những bậc không
còn thối chuyển(7) trên đường tu tập.
Bấy giờ lại có vị Đại Phạm thiên vương(8) và vô số trăm
ngàn thiên tử(9) ở cõi trời ấy, cùng với vị Thiên vương cõi


_______________

(1) Phiền não: những trạng thái tâm thức xấu ác sinh khởi do tham, sân và si,
nguyên nhân gây ra sự khổ đau của mọi chúng sinh.

(2) Nguyên văn dùng Ma-ha-na-già, phiên âm từ Phạn ngữ là , nghĩa
là đại long tượng (voi chúa, rồng chúa), chỉ những bậc siêu quần xuất chúng, so
sánh như long vương, tượng vương giữa các loài thú khác. Từ này cũng có nghĩa
là “đại vô tội”, có nghĩa là người đã dứt sạch mọi tội lỗi.

(3) Chấp hữu: sự vọng chấp của chúng sinh do vô minh che lấp, luôn cho rằng
thế giới vật chất là thật có, từ đó sinh ra mê đắm, trong khi thật tánh của tất cả
các pháp vốn là không.

(4) Chỉ trừ ngài A-nan: Ngài A-nan tuy có nhân duyên được theo hầu bên Phật,
được nghe tất cả các kinh điển do Phật thuyết, nhưng cho đến khi đức Phật nhập
Niết-bàn rồi ngài A-nan vẫn chưa chứng đắc quả vị A-la-hán, nên ở đây nói là
ngài chưa được giải thoát.

(5) Đà-la-ni: phiên âm từ Phạn ngữ  Hán dịch là tổng trì, có nghĩa là
thâu nhiếp, nắm giữ được tất cả.

(6) Đại sĩ: một danh xưng khác để gọi các vị Bồ Tát.

(7) Không còn thối chuyển: địa vị tu chứng không còn bất cứ nguyên nhân, điều
kiện nào có thể làm cho người tu thối lui trên đường tu tập.

(8) Đại Phạm thiên vương: vị vua ở cõi trời Đại Phạm ( ).

(9) Thiên tử: các chúng sinh được sinh lên cõi trời đều gọi chung là thiên tử. Vì
vậy, thiên tử ở đây có nghĩa là cư dân ở các cõi trời, khác với danh từ thiên tử
ta thường dùng để gọi các vị vua ở thế gian.
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

trời Tha hóa tự tại(1) và số quyến thuộc là bốn trăm vạn
cùng đến dự pháp hội.
Lại có vị Hoá Lạc(2) Thiên vương với số quyến thuộc là
ba trăm năm mươi vạn cùng đến dự pháp hội.
Lại có vị Đâu-suất(3) Thiên vương với số quyến thuộc là
ba trăm vạn cùng đến dự pháp hội.
Lại có vị Dạ-ma(4) Thiên vương với số quyến thuộc là ba
trăm năm mươi vạn cùng đến dự pháp hội.
Lại có vị Đao-lợi(5) Thiên vương Thích-đề-hoàn-nhân(6)
với số quyến thuộc là bốn trăm vạn cùng đến dự pháp
hội.
Lại có vị Tỳ-sa-môn Thiên vương(7) với quyến thuộc mười
vạn quỷ thần cùng đến dự pháp hội.


________________

(1) Cõi trời Tha hóa tự tại, cũng gọi tắt là Tha hóa, tên Phạn ngữ là    , là cõi trời thứ sáu trong 6 cõi trời thuộc Dục giới, nên cũng gọi làĐệ lục thiên. Tha hóa tự tại Thiên vương cũng chính là Ma vương Ba-tuần,
một trong Bốn thứ ma não hại người tu.

(2) Hóa Lạc thiên (cõi trời Hóa Lạc), tên Phạn ngữ là   !, là cõi trời
thứ năm trong 6 tầng trời thuộc cõi Dục giới, ở trên cõi trời Đâu-suất và dưới cõi
trời Tha hóa tự tại.

(3) Đâu-suất thiên (cõi trời Đâu-suất), tên Phạn ngữ là "#, là cõi trời thứ tư
trong 6 cõi trời thuộc Dục giới, cũng gọi là Diệu túc thiên, Tri túc thiên, Hỷ túc
thiên hay Hỷ lạc thiên.

(4) Dạ-ma thiên (cõi trời Dạ-ma), tên Phạn ngữ là $, viết đầy đủ là %!
(Tu-dạ-ma), là cõi trời thứ ba trong 6 cõi trời thuộc Dục giới, cũng gọi là Diễm
thiên hay Thiện phân thiên.

(5)Đao-lợi thiên (cõi trời Đao-lợi), tên Phạn ngữ là " ! &, là cõi trời thứ hai trong sáu cõi trời thuộc Dục giới, cũng gọi là cõi trời Ba mươi ba (Tam thập tam thiên), nằm ở đỉnh núi Tu-di bên trên cõi Diêm-phù-đề.

(6) Thích-đề-hoàn-nhân, Phạn ngữ là % '() ,là tên gọi của vị
thiên chủ cõi trời Đao-lợi.

(7) Tỳ-sa-môn Thiên vương, tên Phạn ngữ là * , vị Thiên vương đứng
đầu trong Bốn Thiên vương, là các vị Thiên vương hộ pháp trong Phật giáo,
cũng thường gọi là bốn vị Hộ Thế Thiên vương. Tỳ-sa-môn Thiên vương trấn
thủ ở phương bắc, vì thường đến nghe thuyết pháp tại các đạo trường nên cũng
gọi là Đa Văn Thiên vương.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên